یک رویکردی جدید برای انتقال حرارت و رطوبت در چرخ های جاذب دسیکنت بر مبنای سرعت جریان هوا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تاکنون بسیاری از محققین کار ریاضی روی چرخ های جاذب دسیکنت را ارایه کرده اند، اما اختلاف قابل توجهی بین مقادیر منتشر شده و مقادیر تجربی وجود داشته است. یک مدل ریاضی برای نشان دادن روند رطوبت زدایی جاذب رطوبت گیر دسیکنت با توجه به سرعت جریان هوا استخراج شده است. در این مدل تاثیر سرعت جریان هوا بر عملکرد چرخ به عنوان یک معادله اندازه حرکت همراه با انتقال حرارت و جرم مورد مطالعه قرار گرفته است. به این ترتیب یک مدل ریاضی بر اساس معادله دو بعدی ناویر-استوکس شرح داده شده است. مدل فعلی قادر به پیش بینی پدیده های انتقال گذرا و حالت پایدار در یک چرخ جاذب دسیکنت می باشد. این مدل رطوبت و دما را در کانال های جریان هوا و سطح جاذب با جزییات به عنوان تابعی از زمان نشان می دهد. نتایج پیش بینی شده در برابر داده های به دست آمده از نتایج تجربی، با دقت معقول تایید می شوند. بنابراین، مدل عددی ابزاری کاربردی برای درک و محاسبه فرآیند عملیاتی پیچیده درون چرخ است. در نتیجه، برای مطالعات پارامتر مفید است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
197 تا 208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!