ارائه الگوی کیفی کاربرد رسانه در فرایند جرم یابی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رسانه و در راس آن شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر بسزایی در ابعاد مختلف جوامع و سازمان ها داشته است؛ در همین چارچوب هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های کاربرد رسانه در فرایند جرم یابی می باشد.

روش

این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و با توجه به هدف مقاله از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.مشارکت کنندگان این تحقیق را خبرگان نیروی انتظامی و اساتید دانشگاهی علوم انتظامی امین و خبرگان حوزه ارتباطات و رسانه تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعه اسنادی می باشد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد که پس از مصاحبه با 18 نفر اشباع نظری حاصل شد. به منظور کدگذاری های متون و مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas.ti استفاده شد.

یافته ها: 

مطابق یافته های پژوهش کاربرد رسانه در فرایند جرم یابی شامل 5 مقوله کلی، 14 مقوله فرعی و 100 مفهوم می باشد؛ که مقوله کلی ارتباطی شامل مقوله فرعی تعامل های ارتباطی کاربران و تعامل های سازمانی؛ مقوله کلی اطلاعاتی شامل مقوله فرعی انتقال اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، جمع آوری و جذب اطلاعات و مستندسازی اطلاعات؛ مقوله کلی اقناعی شامل مولفه های شفافیت و درک پیام، و صداقت و استحکام در پیام؛ مقوله کلی آموزشی شامل مقوله فرعی آموزش همگانی و تولید رسانه ای؛ و مقوله کلی ساختاری شامل مقوله فرعی ساختار انسانی، فنی، قانونی و محیطی می باشد.

نتیجه گیری:

 نتایج این تحقیق نشان می دهد به منظور موفقیت هرچه بیشتر در زمینه جرم یابی بایستی از مقوله های کلی ، مقوله های فرعی و مفاهیم به دست آمده کاربرد مطلوبی از رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند تشریح و آگاهی بخشی در کشف جرم(جرم یابی) بیش از پیش مورد توجه مسیولان و دست اندرکاران مربوط قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2541956 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!