شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در دانشکده علوم و فنون مرزبانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آموزش های مهارتی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی سرمایه انسانی است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در دانشکده علوم و فنون مرزبانی می باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی از نوع تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری 18 نفر از خبرگان و اساتید مرزبانی به شرط اشباع نظری و به صورت نمونه گیری هدفمند بوده است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ابزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها که در سه مرحله (مرحله باز، مرحله محوری و مرحله انتخابی یا گزینشی) کدگذاری شده است، نشان داد که عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی دارای 159 مفهوم پایه، 10 مفهوم سازمان دهنده و 4 مفهوم فراگیر شامل فراده و فراگیر، برنامه ریزی و مدیریت، منابع آموزشی و ویژگی های آموزش می باشد. نتایچ پژوهش نشان داد که محور اساسی و بنیادی آموزش مهارت محور در همه مفاهیم شناسایی شده محرز بود، یادگیری عملیاتی بود. شناسایی و اجرای درست عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در رشته مرزی، منجر به بهبود و افزایش سطح مهارت آموزی دانشجویان می گردد و فارغ التحصیلان در انجام وظایف و ماموریت هایی که پس از حضور در یگان های مرزبانی به آنان واگذار می گردد از کارایی و عملکرد بالایی برخوردار خواهند شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2546749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!