تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) روی ریشه زایی قلمه ساقه گلابی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گلابی یک درخت چوب سخت است که اغلب از بذر رشد می کند. تکثیر از طریق بذر زمان بر است و احتمال تغییرات ژنتیکی را افزایش می دهد. مناسب ترین روش تکثیر گلابی، استفاده از قلمه ساقه می باشد که سخت ریشه زا است. در این پژوهش از غلظت های 1000، 2000 و 4000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) برای تسهیل ریشه زایی قلمه ساقه گلابی  رقم ’بارتلت‘ استفاده شد. نتایج نشان داد که کمترین زمان (59 روز) تا شروع ریشه زایی قلمه ها و بیشترین تعداد ریشه (16) در قلمه های تیمارشده با 1000 میلی گرم در لیتر NAA همراه با 2000 میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. این تیمار به عنوان بهترین تیمار برای ریشه زایی قلمه ساقه گلابی پیشنهاد می شود. بالاترین درصد ریشه زایی (66/57 درصد) در قلمه های تیمارشده با 4000 میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. بیشترین تعداد برگ (93/9) در قلمه های تیمارشده با 2000 میلی گرم NAA همراه با 4000 میلی گرم IBA مشاهده شد. در این پژوهش؛ حجم ریشه، طول ریشه، ارتفاع قلمه و وزن تر و وزن خشک قلمه ها نیز اندازه گیری شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
747 تا 761
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!