اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ زیتون (Olea europaea .L) بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

التهاب پستان تحت بالینی نقش مهمی در زیان های اقتصادی مزارع گاو شیری ایفا می کند. باکتری استافیلوکوکوس اوریوس از مهم ترین عوامل این بیماری بوده که درمان آن با آنتی بیوتیک های سنتتیک دارای عوارضی مانند مقاومت آنتی بیوتیکی است و استفاده از آنتی بیوتیک های گیاهی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش این عوارض جانبی باشد.

هدف

تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون بر استافیلوکوکوس اوریوس جداسازی شده از شیر گاوهای مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی به منظور دستیابی به یک درمان دارویی گیاهی.

روش‎کار

 مطالعه حاضر روی 175 راس گاو ماده نژاد هلشتاین انجام گرفت. نمونه شیر به روش استریل از گاو ها اخذ گردید و با استفاده از آزمون کالیفرنیایی 60 راس گاو مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی تعیین شدند. نمونه باکتری استافیلوکوکوس اوریوس به روش کشت از نمونه های مثبت جداسازی گردید. سپس به روش میکرودایلوشن حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون بر باکتری جدا سازی شده تعیین شد.

نتایج

از 175 راس گاو مورد مطالعه، 60 راس گاو در آزمون کالیفرنیایی التهاب پستان مثبت بودند که از 14 مورد نمونه شیر موارد مثبت، باکتری استافیلوکوکوس اوریوس جداسازی گردید. حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون استافیلوکوکوس اوریوس 12000 پی پی ام بود.

نتیجه گیری نهایی

عصاره الکلی برگ زیتون دارای اثر ضد باکتریایی بر استافیلوکوکوس اوریوس مولد التهاب پستان است و حداقل غلظت مورد نیاز برای بروز این اثر 12000 پی پی ام می باشد. اما در آینده به مطالعات بیشتری در زمینه اثرات این گیاه بر سایر عوامل باکتریایی التهاب پستان تحت بالینی گاو و بررسی مواد موثره موجود در عصاره نیاز است.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553209 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!