مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اینترنت اشیاء اشاره به اشیاء هوشمند توزیع شده، شبکه های حسگر و ابزارهای پوشیدنی با هدف تبادل اطلاعات دارد و ارایه خدمات از طریق شبکه های حسگر عامل کلیدی برای ایجاد محیط های هوشمند است. در حال حاضر داده اینترنت اشیا در محیط خارجی قابل اطمینان نیست، از همین رو در زمان تسهیم با بخش های دیگر، کنترل داده دچار نقصان می شود. برای غلبه بر چنین محدودیتی فناوری ذخیره سازی غیرمتمرکز مطرح می شود. فناوری زنجیره بلوک اشاره به پایگاه داده یا دفتر کل توزیع شده ای دارد که از مجموعه ابزارهای متصل شده به شبکه همانند یک شی محافظت می کند. از همین رو در این پژوهش در مرحله اول به دنبال شناسایی نیازمندی های اساسی زنجیره بلوک با توجه به اینترنت اشیا با استفاده از روش تحلیل محتوا هستیم. در مرحله بعد تفسیر خبرگان با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پنل خبرگان شامل دوازده نفر از افراد دارای سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات می شود. در انتها از روش تحلیل سلسله مراتبی بر پایه فازی نوع دو برای رتبه بندی مولفه ها استفاده گردید. یافته های اصلی پژوهش نشان داد که چالش های قوانین و حاکمیت (31/0)، استانداردها (21/0)، حریم خصوصی (16/0)، نقص امنیتی (10/0)، مدیریت داده مقیاس پذیر (08/0)، سرعت شبکه (05/0)، پیچیدگی (03/0)، قابلیت تعامل (03/0) و فورک (02/0) به ترتیب چالش های دارای اهمیت هستند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت افزایش درخواست کاربران برای ارتباط امن در شبکه اینترنت اشیا موجب شده است انطباق با شبکه زنجیره بلوک به عنوان راهکار امنیتی ارایه گردد. همچنین انطباق زنجیره بلوک در محیط اینترنت اشیا الزامات امنیتی و اعتمادی خاص خود را ایجاد می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2562974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!