تاثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن ها با میانجی گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل گری معنویت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
علاوه بر سودآوری برای سهام داران، شرکت ها باید انتظارات کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه در رابطه با ترویج رفاه و اقدامات عام المنفعه را نیز برآورده سازند. در این صورت، قادر خواهند بود درگیری مشتریان را بیش تر کنند و رفتارهای فرانقش آن ها را باعث شوند که موجب شکل گیری نگرش مثبت نسبت به شرکت و برند آن در افکار عمومی خواهد شد؛ بنابراین، تحقیق جاری به دنبال آن بود که اثر ادراک مشتریان از مسیولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی آن ها را با میانجی گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل گری معنویت بررسی کند. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد در شهر مشهد بود که نمونه ای 405 نفری از آن ها با نمونه گیری در دسترس و ابزار پرسش نامه مطالعه شدند. نتیجه مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثرات مستقیم مسیولیت اجتماعی درک شده بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان معنادار است. همچنین، اثرات غیرمستقیم آن از طریق وابستگی عاطفی به برند را تایید نمود. اما تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی اثر تعدیل گری معنویت مشتری بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی درک شده و وابستگی عاطفی به برند را تایید نکرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2602745 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!