فهرست مطالب

مجله مدیریت بازاریابی
پیاپی 59 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ثمین ذهبی، عباس اسدی*، بهناز خدایاری صفحات 1-19

  هدف اصلی از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر سطح درگیری ذهنی بالای مشتری در فرآیند بازاریابی افراد تاثیرگذار بر تمایل به سفر به مقصد، نگرش نسبت به برند و تمایل به خرید می‏باشد. علاوه براین در این پژوهش، سطح درگیری مصرف‏کننده با افراد تاثیرگذار، بدبینی نسبت به تبلیغات، دنبال‏ کننده‏ های غیرواقعی، قصد سفر به مقصد تبلیغ شده و تمایل به خرید مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ‏ها توصیفی - همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین به منظور گردآوری داده ‏های مورد نیاز روش میدانی مورد استفاده قرار گرفت و ابزار گردآوری داده ‏ها نیز پرسش‏نامه بوده است. جامعه آماری مطالعه حاضر متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بود که تجربه تعامل با افراد تاثیرگذار حوزه گردشگری در رسانه‏ اجتماعی اینستاگرام را دارا بوده‏اند. در این مطالعه، به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد آمار توصیفی و تحلیل استنباطی استفاده شد و استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها نیز آزمون بارتلت و کولموگروف اسمیرنوف با کمک نرم ‏افزار SPSS و آزمون مدل‏یابی معادلات ساختاری با نرم‏افزار Smart-PLS انجام شد. یافته ‏ها حاکی از این است که سطح درگیری مشتری با افراد تاثیرگذار در رسانه اجتماعی بر تمایل به سفر به مقصد گردشگری، نگرش نسبت به برند و تمایل به خرید محصول تبلیغ شده تاثیر دارد. از طرفی، ادراکات در زمینه وجود دنبال‏ کننده ‏های غیرواقعی در تاثیر سطح درگیری مشتری بر تمایل به سفر به مقصد گردشگری و تمایل به خرید محصول تبلیغ شده نقش تعدیل‏گری دارد. با این وجود، نقش میانجی بدبینی نسبت به تبلیغات در تاثیر سطح درگیری مشتری بر تمایل به سفر به مقصد گردشگری و تمایل به خرید محصول تبلیغ شده مورد تایید واقع نشد.

  کلیدواژگان: سطح درگیری ذهنی مشتری، تمایل به سفر، نگرش به برند و تبلیغات، تمایل به خرید
 • مهدی کاسه گرها، محمدجواد تقی پوریان*، جواد گیلانی پور، مهران مختاری صفحات 21-41

  هدف این تحقیق مطالعه نظام مند بازاریابی کارآفرینانه در بانک داری شرکتی جهت مشخص کردن عوامل و موانع موثر و مولفه های بازاریابی کارآفرینانه در بانک داری شرکتی می باشد. می باشد. پژوهش حاضر ازنظر رویکردکیفی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها توصیفی - اکتشافی با روش فراترکیب می باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه (نیمه ساختاریافته) است. جامعه آماری مشتمل بر خبرگان بانک به ویژه افرادی که در زمینه بازاریابی کارآفرینانه تخصص و دانش کافی دارند می باشد. در این پژوهش اعضاء پنل خبرگان با استفاده از رویکرد نمونه گیری گلوله برفی گزینش گردیدند؛ کد های کلیدی پس از مطالعه و استخراج با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد مولفه ها و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه شامل: بازار محوری، مدیریت ریسک، تمایز، خصوصیات کارآفرین، فرصت گرایی، نوآوری، مشتری گرایی، شبکه سازی و ارزش مداری بودند. عوامل موثر شامل دو مولفه اصلی عوامل داخلی (آشفتگی محیط، مشکلات دولتی، سهم بازار محدود، عدم تعهد مشتری، تغییر فناوری، و مشکلات بازار) و عوامل خارجی (چالش های مدیریتی، موانع انسانی، کمبود منابع، و محدودیت ها) و موانع شامل دو مولفه اصلی، عوامل داخلی (ذهنیت گرایی کارآفرینانه، ساختار سازمانی، فرهنگ، مدیریت دانش و هوش هیجانی) و عوامل خارجی (برندسازی، بازاریابی نوین، و بهبود ارتباطات) طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، بانک داری شرکتی، بازاریابی نوین
 • امیر ابراهیم پور*، حمیده رشادت جو، امیرحسین ذوالفقاری صادق، نیره خسروی، نسترن مهدی پور اوجانی صفحات 43-60

  هدف از این پژوهش ارایه مدل زیست بوم استارتاپ ها در حوزه خدمات پزشکی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توضیفی- پیمایشی است. جامعه مورد بررسی خدمات پنج استارتاپ حوزه پزشکی است. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مولفه ها از طریق تحلیل مضمون و توسط پرسش نامه محقق ساخته که به نظر خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع رسیده (شامل 3 استاد دانشگاه و 7 خبره) و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمی ایشان (به روش دلفی) بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل نهایتا متناسب مدل، مولفه ها و ترکیب عوامل به اجماع نخبگان رسیده است. در بخش کیفی از نرم افزار Maxqda به منظور تحلیل مضمون و در بخش کمی از نرم افزار Smart pls به منظور تحلیل عاملی استفاده گردید. این تحقیق با توجه به تعداد 267 کد اولیه که از این تعداد 30 کد باز و 9 کد محوری شکل گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که (تامین مالی، فرهنگی، سیاسی، آموزش، ساختار بازار، سرمایه انسانی، شبکه ها، فناوری، حمایت ها) بر زیست بوم استارتاپ ها تاثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که مولفه های زیست بوم بر درک بهتر استفاده از زیست بوم استارتاپ ها در بین استارتاپ های حوزه پزشکی می تواند باعث استفاده بهینه تر از آن در بین آن ها شود. بهره گیری از مدل مورد معرفی به استارتاپ ها کمک می کند تا مولفه های زیست بوم استارتاپ ها را شناسایی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را در زمینه های ذیربط درک کنند و همچنین در فضای رقابتی کارایی بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: زیست بوم، استارتاپ، خدمات پزشکی
 • سید محمدحسین لطفی آشتیانی، سید مهدی جلالی*، بیتا تبریزیان صفحات 61-85

  با توجه به نرخ بالای شکست خدمات در بانک ها و تاثیر منفی آن بر رفتار مشتری، این تحقیق با هدف طراحی مدل رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند بر مبنای نظریه داده بنیاد در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش کیفی انجام می شود. جامعه آماری تحقیق، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. پایایی و روایی مصاحبه ها با دو روش بازآمون و توافق درون موضوعی دو کدگذار مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی به دست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با استفاده از راهکارهای بازآفرینی خدمات میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری
 • کیومرث محسنی مهر*، حسین بوداقی خواجه نوبر صفحات 87-112
  سیستم بانکی بخشی از نظام اقتصادی است که جمع آوری و جذب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از اهداف آن بشمار می رود. از این رو بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار مهمی در نظام های اقتصادی ایفا می نمایند. ارزش ویژه برند، یکی از اولویت های اصلی در پژوهش های بازاریابی است که هم برای مشتری و هم برای بانک ارزش ایجاد می کند و نوعی مزیت رقابتی پایدار برای آن بانک به وجود می آورد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی ارزش ویژه برند در بانک سپه است. این تحقیق در قلمرو تحقیقات توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی قرار دارد و با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی بوده و از لحاظ زمان مقطعی است. نمونه گیری این تحقیق به صورت در دسترس بوده و از بین مشتریان بانک سپه تهران در شهر تهران در سال 1400 تعیین گردیده است. با توجه به نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه، جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده گردید و 384 نفر تعیین گردید. بر اساس روش دلفی فازی نوع دو و الکتره نوع سه مهم ترین شاخص های تشکیل دهنده ارزش ویژه برند در بخش بانکی شناسایی شدند و در نهایت بر اساس روش حداقل مربعات جزیی مدل تحقیق به بوته آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان تاثیر هر عوامل بر ارزش ویژه برند بانک متفاوت است. به طور خاص، وفاداری به برند قوی ترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند دارد (0/884)، دومین تاثیر قوی بر ارزش ویژه برند، کیفیت درک شده (0/684) و پس از آن با فاصله کوتاهی آگاهی از برند (0/664) بر ارزش ویژه برند بانک موثر است. این نتایج مدیران بانک ها را به توجه ویژه به عوامل وفاداری به برند و کیفیت درک شده تجربه خدمات بانکی سوق می دهد. در نتیجه، بانک ها نیاز به سرمایه گذاری در ایجاد ارزش ویژه برند قوی دارند که در آن عوامل حیاتی فوق باید مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند، آگاهی برند، بانک سپه
 • آذر کفاش پور*، قاسم اسلامی، سعادت مصطفوی صفحات 113-128
  علاوه بر سودآوری برای سهام داران، شرکت ها باید انتظارات کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه در رابطه با ترویج رفاه و اقدامات عام المنفعه را نیز برآورده سازند. در این صورت، قادر خواهند بود درگیری مشتریان را بیش تر کنند و رفتارهای فرانقش آن ها را باعث شوند که موجب شکل گیری نگرش مثبت نسبت به شرکت و برند آن در افکار عمومی خواهد شد؛ بنابراین، تحقیق جاری به دنبال آن بود که اثر ادراک مشتریان از مسیولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی آن ها را با میانجی گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل گری معنویت بررسی کند. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد در شهر مشهد بود که نمونه ای 405 نفری از آن ها با نمونه گیری در دسترس و ابزار پرسش نامه مطالعه شدند. نتیجه مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثرات مستقیم مسیولیت اجتماعی درک شده بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی مشتریان معنادار است. همچنین، اثرات غیرمستقیم آن از طریق وابستگی عاطفی به برند را تایید نمود. اما تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی اثر تعدیل گری معنویت مشتری بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی درک شده و وابستگی عاطفی به برند را تایید نکرد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، وابستگی عاطفی به برند، معنویت مشتری، رفتارهای فرانقش مشتری
 • بنیامین مسیبی عمیدآبادی، اوژن کریمی*، شهرام هاشم نیا صفحات 129-151

  کسب وکارهای اینترنتی الگوی غالب شیوه تجارت در عصر حاضر می باشند و با توجه به فضای رقابتی این حوزه، بدون تردید برندسازی کلید دست‎یابی به تمایز و کسب مزیت رقابتی در این عرصه است. هدف اصلی این پژوهش، ارایه الگوی بازاریابی دیجیتال جهت برندسازی کسب وکارهای اینترنتی انجام شده است. مطالعه پیش رو پژوهشی بنیادی مبتنی بر استدلالی قیاسی - استقرایی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی - کمی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی پژوهش، از پرسش‎نامه دلفی فازی با طیف 7 درجه و پرسش‎نامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی شامل 10 نفر از خبرگان حایز شرایط بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. در بخش کمی پژوهش، از تکنیک دلفی فازی جهت غربال گری شاخص های به دست آمده استفاده شد، سپس از روش مدل‎سازی ساختاری - تفسیری جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL، الگوی ارایه شده اعتبارسنجی گردید. جامعه آماری بخش کمی جهت اعتبارسنجی مدل نهایی شامل 393 نفر از مدیران شرکت های تجاری آنلاین کشور بود.در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 5 مقوله اصلی شامل استراتژی بازاریابی دیجیتال، شخصی سازی، بازاریابی محتوایی، تعامل با مصرف کنندگان و آمیخته بازاریابی دیجیتال است. براساس نتایج حاصله نشان داده شد، استراتژی بازاریابی دیجیتال زیربنایی ترین عنصر مدل است و یک متغیر مستقل برون‎زا است. این متغیر بر بازاریابی محتوایی، تعامل با مصرف کنندگان و آمیخته بازاریابی دیجیتال تاثیر دارد. این سه متغیر نیز به نوبه خود بر شخصی سازی تاثیر می گذارند. در نهایت متغیر شخصی سازی نیز بر برندسازی دیجیتال به عنوان متغیر وابسته مدل تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی دیجیتال، برندسازی، کسب وکار اینترنتی، رویکرد آمیخته
 • محمدرضا فعال نصیری، رامین خوچیانی*، حمید آسایش، سید حسین آسایش صفحات 153-168

  در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار برحجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران و مالزی با رویکرد آستانه ای (STAR) طی سال های 1379 - 1397 برای اقتصاد ایران و 2017 - 1984 برای اقتصاد مالزی است. در این راستا با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار بر حجم سپرده بانکی در بانک داری اسلامی پرداخته شد. نتایج مدل برای ایران نشان از اثرگذاری منفی متغیرهای نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، بحران های مالی و تاثیر مثبت متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر حجم کل سپرده های بانکی در ایران دارند. برای مالزی نیز، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم تاثیر منفی بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. مطابق نتایج برای اقتصاد ایران؛ افزایش درآمدهای نفتی و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی باعث افزایش درحجم نقدینگی شده و به طبع آن تورم نیز افزایش یافته است. انتظار از تورم در دوره ی آتی و نا اطمینانی از نرخ تورم، میزان حجم تسهیلات بانکی را کاهش و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه شده و وضعیت تولید کشور را وخیم تر کرده است. در حالی که برای اقتصاد مالزی مطابق با آزمون درون زایی پول، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار شده است. بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاست های سامان دهی دارایی ها و بدهی ها و ذخیره گیری روی دارایی های موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، حجم سپرده بانکی، نظام‏ بانکی ایران، مدل رویکرد آستانه ای
 • سجاد شمسی گوشکی*، محمد سلگی صفحات 169-192
  مقدمه
  هدف این پژوهش طراحی الگوی یکپارچه توزیع کالاهای اساسی با هدف مبارزه با دلالی و رانت جویی است.
  روش
  داده های مورد نیاز از 9 نفر از خبرگان و صاحب نظران و مدیران مرتبط با حوزه بازاریابی و توزیع (صنعت و دانشگاه) با استفاده از ابزار مصاحبه باز گردآوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد تجزیه و تحلیل گردید. ابتدا 213 کد اولیه توسط محقق شناسایی شد، سپس با ترکیب، تدقیق و کنارگذاشتن کدهای تکراری، 194 کد نهایی استخراج شد. با ترکیب و دسته بندی کدهای نهایی، 59 مفهوم و 31 مولفه برای چارچوب پژوهش حاصل شد.
  یافته
  یافته ها نشان داد شرایط علی شامل شرایط نامناسب اقتصادی، سیاست های نامناسب دولتی، شرایط نامناسب زیرساختی، و شرایط نامناسب اخلاق کاری و اجتماعی می شود. یافته ها نشان داد که پدیده اصلی از مولفه های شیوه های توزیع سنتی (آفلاین)، شیوه های توزیع آنلاین و شیوه توزیع همه کاناله تشکیل شده است. یافته ها نشان داد شرایط زمینه ای شامل لجستیک و نگهداری، تامین و تولید، تشکل، اصناف، اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد، مشارکت دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازسنجی و فرهنگ سازی مشتریان می شود. یافته ها نشان داد شرایط مداخله گر شامل ویژگی ها و سبک زندگی، فرهنگ و الگوی مصرفی، ماهیت بازارها، مشتریان و محصولات، قابلیت های واسطه های بازاریابی، قوانین بازدارنده، قابلیت های تولیدکننده و توزیع کننده می شود. یافته ها نشان داد که راهبردها و مکانیزم ها به مولفه های حوزه حمل و نقل و نگهداری، تامین و توزیع، قوانین و مقررات، بازاریابی، تشکل ها، اصناف و اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد، حوزه دولت و مالیات و سوبسید دسته بندی شده است. یافته ها نشان داد پیامدها شامل عوامل اقتصادی، توزیع، دولت، مصرف کننده، اجتماعی و رقابتی می شود.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش شرایط علی؛ زمینه ای؛ پدیده اصلی؛ شرایط مداخله گر؛ راهبردها؛ و پیامدهای توزیع یکپارچه کالاهای اساسی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: الگوی یکپارچه توزیع، کالاهای اساسی، دلالی، رانت جویی، نظریه داده بنیاد
 • فرینوش لازار* صفحات 193-211
  هدف

  بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی ارزش ویژه برند دنولیکس با واسطه گری تجربه الکترونیکی برند و تاثیر رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ مشتریان این برند، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان برند دنولیکس در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام بود. در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی و با کمک پرسش نامه از 431 نفر اطلاعات لازم جمع آوری شد و از طریق نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تجربه الکترونیکی برند، آگاهی از برند و تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجربه الکترونیکی برند بر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند بر پاسخ مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  محدودیت ها: 

  وجود محدودیت در تعمیم پذیری نتایج و روش شناسی از جمله محدودیت های این پژوهش بود.

  کاربردهای مدیریتی:

   امروزه رسانه های اجتماعی می توانند نقش مثبتی در تجربه الکترونیکی برند ایفا نمایند و از این طریق باعث تقویت ارزش ویژه برند شوند؛ همچنین این فرایند می تواند پاسخ مشتریان همچون: افزایش تعهد و ترویج تبلیغات دهان به دهان آنلاین را به همراه داشته باشد.

  نوآوری: 

  این پژوهش می تواند به عنوان یک مطالعه تجربی، اطلاعات ارزشمندی را برای کسب وکارها فعال در رسانه های اجتماعی به خصوص در عرصه دندانپزشکی ارایه کند.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، تجربه الکترونیکی برند، ارزش ویژه برند، پاسخ مشتری، دنولیکس
|
 • Samin Zahabi, Abas Asadi *, Khodayari Behnaz Pages 1-19

  The main purpose of this study was to determine the effect of high levels of customer mental involvement in the marketing process of influencers on the desire to travel to the destination, attitude towards the brand and the desire to buy. In addition, in this study, the level of consumer engagement with influencers, pessimism about advertising, unreal followers, intention to travel to the advertised destination and willingness to buy have been examined. In terms of purpose, this study was an applied research. In addition, it was descriptive- correlational in terms of data collection method. Library method was used to collect information about the background of research literature. Also, the field method was used to collect the required data and the data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the present study consisted of undergraduate, graduate and doctoral students of Islamic Azad University, West Tehran Branch who had experience of interacting with influencers in the field of tourism on Instagram. In this study, in order to analyze the data two approaches of descriptive statistics and inferential analysis were used and the software used for data analysis was SPSS and one of the software was Amos or Smart-PLS. findings indicate that the level of customer engagement with influencers on social media affects the desire to travel to a tourist destination, attitude towards the brand and the desire to buy the advertised product. On the other hand, perceptions about the existence of unreal followers have a moderating effect on the effect level of customer engagement on the desire to travel to a tourist destination and the desire to buy the advertised product. However, the mediating role of advertising pessimism in influencing the level of customer engagement on the desire to travel to a tourist destination and the desire to buy the advertised product was not confirmed.

  Keywords: Level of Customer Engagement, Desire to travel, Attitude Towards Brands, Desire to Buy
 • Mehdi Kasegarha, MohammadJavad Taghipourian *, Javad Gilanipour, Mehran Mokhtari Pages 21-41

  The purpose of this research is to systematically study entrepreneurial marketing in corporate banking in order to determine the effective factors and barriers and components of entrepreneurial marketing in corporate banking. is. The current research is descriptive-exploratory in terms of qualitative approach and in terms of how to analyze the data with meta-composite method. The tool used in this research is interview (semi-structured). The statistical population consists of bank experts, especially people who have sufficient expertise and knowledge in the field of entrepreneurial marketing. In this research, the members of the expert panel were selected using a snowball sampling method; Key codes were analyzed after studying and extracting them using thematic analysis approach using MAXQDA software. The results showed that the components and dimensions of entrepreneurial marketing include: market-oriented, risk management, differentiation, entrepreneur characteristics, opportunism, they were innovation, customer orientation, networking and value orientation. Effective factors include two main components of internal factors (environmental disturbance, government problems, limited market share, lack of customer commitment, technological change, and market problems) and external factors (management challenges, human barriers, lack of resources, and restrictions) and barriers include Two main components, internal factors (entrepreneurial mentality, organizational structure, culture, knowledge management and emotional intelligence) and external factors (branding, new marketing, and communication improvement) were classified.

  Keywords: Entrepreneurial Marketing, Corporate Banking, new marketing
 • Amir Ebrahimpour *, Hamideh Reshadatjoo, AmirHossein Zolfaghari Sadegh, Nayereh Khosravi, Nastaran Mehdipour Ojani Pages 43-60

  The purpose of this research is to present the ecosystem model of startups in the field of medical services. This research is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The investigated community is the services of five startups in the field of medicine. After defining the topic and conducting initial exploratory and library studies, the factors and components were determined through theme analysis and by a researcher-made questionnaire that reached the opinion of academic and professional experts familiar with the topic (including 3 university professors and 7 experts) and after Obtaining their qualitative and quantitative corrective opinions (using the Delphi method) based on statistical methods related to the ultimate proportional analysis of the model, components and combination of factors has reached the consensus of the elites. In the qualitative part, maxqda software was used for thematic analysis, and in the quantitative part, smart pls software was used for factor analysis. This research was based on the number of 267 primary codes, of which 30 open codes and 9 central codes were formed. The findings of the research showed that (financial, cultural, political, education, market structure, human capital, networks, technology, support) has a significant impact on the ecosystem of startups. The results showed that bio ecosystem components have a better understanding of the use of bio ecosystem startups among startups in the medical field, which can lead to more optimal use of it among them. Using the introduced model helps the startups to identify the components of the startup ecosystem and understand their strengths and weaknesses in the relevant fields and also be more efficient in the competitive environment.

  Keywords: ecology, Startup, medical services
 • Seyed MohamadHosein Lotfi Ashtiani, Seyed Mehdi Jalali *, Bita Tabrizian Pages 61-85

  Due to the high rate of service failure in banks and its negative impact on customer behavior, this research has been conducted with the aim of developing a satisfaction model for service recreation in banking industry, with an emphasis on grounded theory-based brand loyalty. The purpose of this research is in the field of developmental research, which is carried out with a qualitative method. The statistical population of the research is the experts and managers of Iran's banking industry (branch managers of the Bank of Agriculture) and 15 of them were selected in a non-random way. The main tool of data collection is semi-structured in-depth interview. The reliability and validity of the interviews were confirmed by two methods of retesting and intra-subject agreement of two coders. Qualitative data analysis was done using the grounded theory method and using MAXQDA software. Based on the paradigm model obtained in this research, the components related to satisfaction with service recreation in six categories of causal factors (customer-oriented, brand image, communication, evaluation of correct performance and growth and development of services), background conditions (brand culture), phenomenon The main factors (satisfaction with recovery), strategies (organization strategy, marketing, and advertising), intervening conditions (customer anger and environmental factors) and outcomes (brand loyalty, brand trust, customer satisfaction and profit increase) were identified.Based on the results obtained in this research, it can be concluded that the level of satisfaction and loyalty of bank customers can be improved by using service recreation solutions.

  Keywords: service recreation, Satisfaction, customer forgiveness, loyalty, Banking
 • KUMARS MOHSENIMEHR *, Hossain Budaghi Khaje Nobar Pages 87-112
  The banking system is a part of the economic system, which aims to collect and attract all kinds of deposits and allocate them to meet the financial needs of all kinds of economic activities. Therefore, banks play a very important role in economic systems by having a major part of the funds in circulation in the society. The special value of the brand is one of the main priorities in marketing research, which creates value for both the customer and the bank and creates a sustainable competitive advantage for that bank. The purpose of this research is to model the equity value of the brand in Sepeh Bank. This research is in the field of correlational survey descriptive research and according to the purpose and topic of the research, it is practical and cross-sectional in terms of time. The sampling of this research was available and it was determined from among the customers of Sepeh Bank of Tehran in the year 1400. Due to the unlimited number of members of the studied community, to determine the sample size, Cochran's formula for unlimited communities was used and 384 people were determined. Based on the fuzzy Delphi type two and Electra type three methods, the most important indicators of brand equity in the banking sector were identified and finally, based on the partial least squares method, the research model was put to the test. The results showed that the effect of each factor on the special value of the bank brand is different. Specifically, brand loyalty has the strongest influence on brand equity (0.884), the second strongest influence on brand equity, perceived quality (0.684), followed closely by brand awareness (0.664). ) is effective on Buck's brand equity. These results lead bank managers to pay special attention to factors of brand loyalty and perceived quality of banking service experience. Consequently, banks need to invest in building strong brand equity where the above critical factors need to be addressed.
  Keywords: perceived quality, Brand Loyalty, brand awareness, Sepeh Bank
 • Azar Kafashpor *, Ghasem Eslami, Saadat Mostafavi Pages 113-128
  In addition to profitability, companies should meet the expectations of employees, consumers, and the community in regard to promoting the welfare and public benefit activities. In this way, they will be able to improve customers’ engagement and their extra-role behaviors that create a positive public attitude towards the company and its brand. Therefore, the present study sought to examine the effect of customers' perception of corporate social responsibility on their participation and citizenship behaviors considering the mediation of brand emotional attachment and moderation of spirituality. The statistical population was the customers of Pasargad Insurance Company in Mashhad, of which 405 were studied by conducting convenience sampling and using a questionnaire. The results of structural equation modeling indicated that the direct effects of perceived social responsibility on customers’ participation and citizenship behaviors are significant. It also confirmed its indirect effects through brand emotional attachment. However, the results of hierarchical regression analysis did not confirm the moderating effect of customer spirituality on the relationship between perceived social responsibility and brand emotional attachment.
  Keywords: Corporate social responsibility, Emotional Brand Attachment, Customers’ Spirituality, Customers’ Extra-role Behaviors
 • Benyamin Mosayebi Amidabadi, Ozhan Karimi *, Shahram Hashemnia Pages 129-151

  Internet businesses are the dominant model of the way of doing business in today's era, and considering the competitive environment of this field, branding is undoubtedly the key to achieving differentiation and gaining a competitive advantage in this field. The main goal of this research is to provide a digital marketing model for branding internet businesses. The upcoming study is a fundamental research based on deductive-inductive reasoning and using a mixed qualitative-quantitative approach. In the qualitative part of the research, a fuzzy Delphi questionnaire with a 7-point scale and a researcher-made questionnaire with a 5-point Likert scale were used. The statistical population in the qualitative sections consisted of 10 qualified experts who were selected using the purposeful and non-probability sampling method and in-depth and semi-structured interviews were conducted with them. In the quantitative part of the research, the fuzzy Delphi technique was used to screen the obtained indicators, then the structural-interpretive modeling method was used to identify the causal relationships between the main categories of the research, and by using structural equation modeling and LISREL software, the model was presented. Has been validated. The statistical population of the quantitative part for validating the final model included 393 managers of online business companies in the country.In total, the obtained model consists of 5 main categories including digital marketing strategy, personalization, content marketing, interaction with consumers and digital marketing mix. Based on the results, it was shown that the digital marketing strategy is the most fundamental element of the model and is an exogenous independent variable. This variable affects content marketing, consumer engagement, and the digital marketing mix. These three variables in turn affect personalization. Finally, the personalization variable also affects digital branding as a dependent variable of the model.

  Keywords: Digital Marketing, branding, Internet Business, Mixed Approach
 • Mohammadreza Faalnasiri, Ramin Khochiany *, Hamid Asayesh, Seyed Hosein Sajadifar Pages 153-168

  In economic literature, one of the important roles of deposits is that it provides a suitable basis for investment. The aim of the present study is to investigate the mechanism of economic factors effect on the volume of bank deposits in the banking system of Iran and Malaysia with the threshold approach (STAR) during the years 1397-1379 for the Iranian economy and 1984-2017 for the Malaysian economy. In this regard, the application of soft transfer regression model was used to estimate the mechanism of the effect of economic and business factors on the volume of bank deposits in Islamic banking. The results of the model for Iran show the negative effect of the variables of exchange rate fluctuations, inflation rate, financial crises and the positive effect of the variables of oil price, liquidity, deposit interest rate and bank facilities on the total volume of bank deposits in Iran. For Malaysia, the variables of gross domestic product, liquidity and bank facilities have a positive effect, and the variables of exchange rate fluctuations, oil price and inflation rate have a negative effect on the total volume of bank deposits. According to the results for Iran's economy; the increase in oil revenues and the increase in the foreign assets of the central bank has caused an increase in the volume of liquidity, and as a result, inflation has also increased. The expectation of inflation in the future period and the uncertainty of the inflation rate have reduced the volume of bank facilities and led to the withdrawal of money from the banking system and entering the speculative and black markets and worsened the country's production situation. While for the Malaysian economy according to the money endogeneity test, liquidity has been directed towards production and has led to an increase in production and sustainable economic growth. Therefore, it is necessary for the central bank to pay attention to the policies of organizing assets and liabilities and saving on imaginary assets in order to gradually adjust the balance sheet of the banking system.

  Keywords: economic factors, volume of bank deposits, Iranian Banking System, and Threshold Approach Model
 • Sajjad Shamsi Gooshki *, Mohammad Solgi Pages 169-192
  Introduction
  The aim of this research is to design an integrated pattern for the distribution of basic goods with the aim of fighting brokering and rent-seeking.
  Method
  The required data was collected from 9 experts and managers related to the field of marketing and distribution (industry and university) using the interview tool and analyzed using the grounded theory. First, 213 primary codes were identified by the researcher, then 194 final codes were extracted by combining, verifying and discarding duplicate codes. By combining and categorizing the final codes, 59 concepts and 31 components were obtained for the research framework.
  Finding
  The findings showed that the causal conditions include inappropriate economic conditions, inappropriate government policies, inappropriate infrastructural conditions, and inappropriate working and social ethics conditions. The findings showed that the main phenomenon consists of the components of traditional (offline) distribution methods, online distribution methods and all-channel distribution methods. The findings showed that the background conditions include logistics and maintenance, supply and production, organizations, unions, unions and non-governmental organizations, government participation, information and communication technology, and needs assessment and customer culture. The findings showed that the intervening conditions include characteristics and lifestyle, culture and consumption pattern, the nature of markets, customers and products, capabilities of marketing intermediaries, restrictive laws, capabilities of producers and distributors. The findings showed that the strategies and mechanisms for the components of transportation and maintenance, supply and distribution, laws and regulations, marketing, organizations, guilds and unions and non-governmental organizations, the field Government, taxes and subsidies are categorized. The findings showed that the consequences include economic, distribution, government, and consumer, social and competitive factors.
  Conclusion
  In this research, causal conditions; contextual; the main phenomenon; Intervening conditions; strategies; and the consequences of integrated distribution of basic goods were identified.
  Keywords: Integrated Distribution Pattern, Basic Goods, Brokerage, Rent Seeking, Grounded Theory
 • Farinoosh Lazar * Pages 193-211
  Purpose

  The main purpose of the present study is to investigate the impacts of social media marketing activities on Denolix brand equity through the mediation role of E-brand experience and the relationship between brand equity and customer brand responses.

  Methodology

    The present research is applied in terms of purpose and it is descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population in the present study included all the Denolix brand customers in the social network of Instagram and Telegram. In this study, the necessary information was collected through library research and field research methods with the help of a questionnaire from 431 people and it was analyzed through Smart PLS and SPSS software.

  Findings

  The results demonstrated that social media marketing activities have a positive and significant impact on E-brand experience, brand awareness and brand image. Moreover, E-brand experience has a positive and significant impact on brand equity and brand equity has a positive and significant impact on customer response.

  Limitations: 

  The existence of limitations in the generalizability of the results and methodology was one of the limitations of this research.

  Managerial Implications: 

  Today, social media may play a positive role in the electronic brand experience, thus, they may strengthen the value of the brand equity; this process could also lead to customer responses such as: increasing commitment and promoting online word-of-mouth advertising.

  Originality/Valve: 

  This research (as an empirical study) may provide valuable information for businesses which are active in social media, especially in the field of dentistry.

  Keywords: Social media, E-Brand Experience, Brand Equity, customer response, Denolix