تاثیر غلظت های مختلف برخی فلزات سنگین بر شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر تربچه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فلزات سنگین بیوسفر از زمان شروع انقلاب صنعتی در حال افزایش است و سمیت فلزات سنگین سبب اختلال در فرایند جوانه زنی و رشد گیاهان می گردد. در این پژوهش غلظت های مختلف نیترات سرب (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم)، غلظت های مختلف نیترات نیکل (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم)، غلظت های مختلف نیترات کادمیم (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم) در سه آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس برای هر سه آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف برای بیشتر صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد تفاوت بسیار معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب، طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه روند کاهشی ر انشان دادند. افزایش غلظت کادمیوم سبب اختلال در رشد ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه شاخص بنیه بذر و نسبت وزنی و طولی ساقه به ریشه تربچه گردید .همچنین با افزایش غلظت نیترات نیکل اکثر صفات مورد مطالعه کاهش یافتند. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کادمیم، نیکل و سرب ممکن است به گیاهان اجازه جوانه زدن را بدهد، اما افزایش غلظت آنها سبب اختلال در برخی شاخص های جوانه زنی بذر تربچه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2605988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!