فهرست مطالب

نشریه تحقیقات بذر
پیاپی 43 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غفار آغه ویسی، فرزاد فیاض*، بابک پاساری صفحات 1-13

  به منظور بررسی تاثیر آللوپاتی ژنوتیپ های گلرنگ بر روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز متفاوت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1396 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد سنندج اجرا گردید. عامل اول شامل سه ژنوتیپ گلرنگ (وحشی، سینا و محلی کردستان)، عامل دوم عصاره ریشه گلرنگ در چهار غلظت شامل (0: آب مقطر- شاهد، 50،25، و100درصد) و عامل سوم شامل چهار نوع علف هرز (خلر، ارزن، شبدر برسیم، چچم) در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل: سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه و بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد که صفات مورد بررسی به جزء طول ریشه چه و بنیه بذر تحت تاثیر ژنوتیپ اختلاف معنی داری نشان دادند. همچنین همه صفات مورد بررسی به جزء طول ریشه چه تحت تاثیر غلظت عصاره ریشه و علف هرز معنی دار گردیدند. اثرات متقابل نیز در خصوص عمده صفات مورد بررسی معنی دار گردیدند. در این آزمایش ژنوتیپ سینا از نظر تاثیر بر کاهش سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه برتر بود و با افزایش غلظت عصاره ریشه گلرنگ 100-0 درصد، کاهش سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه مشهود بود. همچنین علف هرز شبدر برسیم و خلر به ترتیب به عنوان حساس ترین و مقاوم ترین گیاهان به اثر آللوپاتی گلرنگ شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، گلرنگ، جوانه زنی، گیاهچه، علف هرز
 • خدیجه مریدیان، زهرا موحدی*، مجید رستمی صفحات 14-23

  فلزات سنگین بیوسفر از زمان شروع انقلاب صنعتی در حال افزایش است و سمیت فلزات سنگین سبب اختلال در فرایند جوانه زنی و رشد گیاهان می گردد. در این پژوهش غلظت های مختلف نیترات سرب (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم)، غلظت های مختلف نیترات نیکل (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم)، غلظت های مختلف نیترات کادمیم (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم) در سه آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس برای هر سه آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف برای بیشتر صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد تفاوت بسیار معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب، طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه روند کاهشی ر انشان دادند. افزایش غلظت کادمیوم سبب اختلال در رشد ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه شاخص بنیه بذر و نسبت وزنی و طولی ساقه به ریشه تربچه گردید .همچنین با افزایش غلظت نیترات نیکل اکثر صفات مورد مطالعه کاهش یافتند. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کادمیم، نیکل و سرب ممکن است به گیاهان اجازه جوانه زدن را بدهد، اما افزایش غلظت آنها سبب اختلال در برخی شاخص های جوانه زنی بذر تربچه می گردد.

  کلیدواژگان: سرب، نیکل، کادمیم، تربچه
 • جلال محمودی*، معصومه وفادوست، بهرام ناصری صفحات 24-32

  تحقیق حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر تیمار های فیزیکی و شیمیایی مختلف برای شکستن خواب بذر گونه جاشیر (Prangos ferulacea) صورت پذیرفت. به این منظور 5 تیمار اسیدسولفوریک در دو غلظت 70 درصد (با زمان های 5 و 10 دقیقه) و 90 درصد (با زمان های 2 و 5 دقیقه) ، خراش پوسته با سمباده؛ سرمادهی بذور به مدت 2 و 4 و 6 هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد، نیترات پتاسیم در غلظت های 1، 2، 3 گرم در لیتر با زمان 6 ساعت، اسید جیبرلیک 100 و 200 ppm طی مدت زمان های 4 و 6 ساعت در نظر گرفته شد. کلیه آزمایش ها بر اساس طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از هر تیمار اجرا گردید. پس از گردآوری داده-ها، ابتدا نرمال بودن آنها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی و آنگاه مقایسه کلی، با تجزیه واریانس و مقایسه های چند گانه با آزمون دانکن و با کمک نرم افزار SPSS ver. 18انجام شد. نتایج نشان داد که سرمادهی در 5 و 12 درجه سانتی گراد به ترتیب 35 تا 40 درصد جوانه زنی را افزایش داده به نحوی که خراش دهی، شستشو و اسید جیبرلیک اثرهای معنی داری در جوانه زنی نداشته اند. همچنین برای شکستن خواب بذور جاشیر تنها اسید سولفوریک غلیظ و تیمار سرمادهی توانسته موفق عمل نماید،

  کلیدواژگان: اسید سولفوریک، بذر، جاشیر، جوانه زنی، سرمادهی
 • مهدی عمادی اندانی*، سید کاظم صباغ، کاظم کمالی صفحات 33-43

  گیاه بادرنجبویه با نام علمی Melisa officinalis L. متعلق به خانواده نعناییان یکی از گیاهان مهم دارویی است که در طب سنتی به وفور از آن استفاده می شود. خواص دارویی این گیاه مانند خاصیت آرام بخشی و گوارشی به اثبات رسیده است. به علت اندازه بسیار کوچک بذرها همواره جوانه زنی بذر و به دنبال آن رشد اولیه گیاه تحت تاثیر قرار می گیرد. بذرهای مورد استفاده از شرکت تولیدی پاکان اصفهان خریداری و سپس با ماده کلرآمین تی 1درصد به مدت 3 دقیقه ضدعفونی سطحی شدند. از محیط کشت غذایی سیب زمینی، دکستروز، آگار برای جوانه زنی استفاده شد. اثر دو هورمون اسید جیبرلیک و سیتوکنین با غلظت های 100 و 50 میلی مولار به دو صورت تنها و ترکیبی بر روی جوانه زنی بذر در قالب یک طرح فاکتوریل کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفته و بذرهای جوانه زده به گلدان منتقل و صفات شاخص بنیه، طول ریشه چه و گیاهچه و وزن خشک گیاه اندازه گیری شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای استفاده شده بر روی صفت مورد آزمایش اثر معنی داری در سطح 1 درصد داشتند. بیشترین میزان تاثیر هورمون ها بر روی جوانه زنی، مربوط به ترکیب دو هورمون با غلظت 100 میلی مولار و کمترین تاثیر برای هورمون سیتوکنین با غلظت 50 میلی مولار ثبت گردید. با توجه به داده های حاصل در این تحقیق، استفاده از هورمون های گیاهی با غلظت های پایین به صورت ترکیبی در جهت تسهیل در جوانه زنی و افزایش پارامترهای رشدی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بادرنجبویه، جوانه زنی، صفات رشدی، محیط کشت
 • امید انصاری*، اسماعیل شیرغانی، خداداد شعبانی صفحات 44-59

  بذرهای مختلف پس از برداشت و در طی انبارداری بذر، زوال یافته و این زوال بذر سبب کاهش کیفیت بذر، استقرار گیاهچه و در نهایت کاهش عملکرد گیاه در مزرعه خواهد شد. برای پیش بینی طول عمر بذر های ارتودوکس از معادله طول عمر استفاده می شود که این مدل جهت مقایسه طول عمر در ارقام مختلف، بررسی اثر تیمارهای مختلف یا انواع بسته بندی بر طول عمر بذر و همچنین در بانک ژن و... کاربرد دارد. این مدل در بین محققان ایرانی به خوبی شناخته شده نیست. از اینرو در این مطالعه به معرفی مدل قابلیت حیات بذر پرداخته شده است. جهت معرفی مدل قابلیت حیات بذر از داده های جوانه زنی بذر چاودارکوهی در شرایط مختلف انبارداری استفاده شد. ν قوه نامیه بر اساس پروبیت پس از انبارداری، Kiقوه نامیه اولیه توده بذر به پروبیت، p دوره انبارداری به روز و σ انحراف معیار استاندارد توزیع مرگ بذر در واحد زمان می باشد. جزء دیگر این معادله رابطه log10σ = KE-CWlog10m-CHt-CQt2 می باشد که σ را می توان از رابطه σ =10(KE -CW log10m- CHt- CQt2) محاسبه کرد. KE، CW، CH و CQ ضرایب ثابت حیات بذر هستند که ضریب CW اثر نسبی محتوی رطوبت بذر، CH و CQپاسخ بذر به دما طی انبارداری و KE ضریب پتانسیل طول عمر بذر را نشان می دهند. این ضرایب را با یک سری از آزمایش های انبارداری با دامنه گسترده ای از دما و محتوی رطوبت بذر می توان محاسبه کرد. KE بزرگتر در مقایسه بین بذرها نشان دهنده طول عمر بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: انبارداری، جوانه زنی بذر، مدل سازی طول عمر بذر
 • محمد میرزائی حیدری*، محمد باقری صفحات 60-65

  امنیت غذایی و تولید پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و تقاضای بیشتر برای تولیدات کشاورزی، اهمیت دست یابی به امنیت غذایی و استقلال کشاورزی روز به روز افزایش می یابد. به کارگیری یافته های جدید مراکز پژوهشی تحقیقاتی، موسسات دانشگاهی و فناوری های دانش بنیان کشاورزی کشور، علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، باعث کاهش هزینه تولید و صرفه اقتصادی بیشتر می گردد. بذر سالم و اصلاح شده یکی از مهم ترین فاکتورهای تولیدات کشاورزی است که با اثر مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش عملکرد به وسیله مقاوم بودن، سازگاری اکولوژیکی، افزایش راندمان مصرف نهاده های تولید و امکان استفاده بیشتر از بعضی از نهاده ها موثر می باشد. لذا بذر سالم، اصیل و باکیفیت از ارکان مهم تولید و توسعه بخش کشاورزی است و حرکت در این مسیر موجب افزایش بهره وری از منابع تولید، دست یابی به امنیت غذایی و در نهایت استقلال کشور می شود.

  کلیدواژگان: تولید بذر، خودکفایی، استقلال کشاورزی
|
 • Ghafar Aghavaysi, Farzad Fayaz *, Babak Pasari Pages 1-13

  In order to study the allelopathic effect of safflower genotypes on germination and seedling growth characteristics of some weed species, a factorial experiment was conducted as a randomized complete block design with 3 replications in 2017 in the research laboratory of the Faculty of Agriculture, Azad University, Sanandaj branch. The first factor included three genotypes of safflower (Wild, Sina, and Kurdistan local) and the second factor consisted of four species of weeds (grass pea, millet, berseem clover, rye-grass) and the third factor includes safflower root extract in four concentrations (0: distilled water- control, 25, 50, and 100 percent) were considered. The studied traits in this experiment included: germination speed, root length, shoot length, root fresh weight, shoot fresh weight and seed vigor. The results showed that the studied traits showed significant differences under the influence of genotype except the length of root and seed vigor. Also, all investigated traits except root length were significant under the effect of root extract concentration and weed. The results of interaction effects were also significant for most of the investigated traits. In this experiment, the Sina genotype was superior in terms of its effect on reducing the rate of germination and seedling growth, and increasing the concentration of safflower root extract reduced the rate of germination and seedling growth. Also, berseem clover and grass pea, were identified as the most sensitive and resistant plants to safflower allelopathy, respectively.

  Keywords: Allelopathy, Germination, Safflower, Seedling, Weed
 • Khadijeh Moridian Pirdosti, Zahra Movahedi, Majid Rostami Pages 14-23

  Heavy metals of biosphere rise since the beginning of industrial revolution and the toxicity of heavy metals cause to impair in the process of germination and growth of plants. In this study the effects of different concentrations of Pb(NO3)2 (0, 50, 100 and 150 ppm), different concentrations of Cd(NO3)2 (0, 50, 100 and 150 mg/kg), different concentrations of Ni(NO3)2 (0, 50, 100 and 150 ppm)on germination were investigated in the independent experiments according to a completely randomized design with four replications. The results of ANOVA in three experiment indicated a significant difference between different treatments at a level of 1% for most traits.The result indicated that with the increase in concentrations of Pb, radicle and plumule length, radicle and plumule dry and fresh weight, vigor index showed a downward trend.Increasing the concentration of cadmium impairs the growth of radicle and plumule length, radicle and plumule dry and fresh weight, vigor index of radish. Also, with increasing the concentration of Ni(NO3)2 the most traits were decreased. In general, the results of this study showed that although Cd, Ni and Pb may allow germination, they impaired seed germination indices of radish.

  Keywords: Cd, Ni, Pb, Radish
 • Masoumeh Vafadust, Jalal Mahmoudi *, Bahram Naseri Pages 24-32

  Germination and seedling establishment are critical and important stages in the life cycle of plants. Therefore, the study of germination and methods of breaking on seed dormancy in plants is of great importance. One of the corrective operations on improving the seed yield of rangeland plants is seed priming. Priming is an operation on the seed that causes the seed to absorb a sufficient amount of water to accelerate the germination process. Trifolium resupinatum is a clover. In this study, in order to germinate seeds from treatments of 100, 200 and 300 mM sodium chloride in 24, 48 and 72 hours, gibberellic acid 125 and 250 ppm during 12, 24 and 48 hours and 0.01 solution, 0.02 and 0.03% of potassium nitrate were used for 12 and 24 hours, respectively. Distilled water was also considered as a control treatment. The study was conducted in a randomized statistical design with 3 replications and two-way analysis of variance was used to analyze the data. Traits such as germination percentage, germination rate, germination index, shoot length, root length, number of germinated seeds, seedling length and seed vigor index were evaluated. The results showed that in the seed germination of Iranian clover species, three chemical treatments had better results in terms of yield of the germination process of the species than other treatments and were recommended as the most desirable pretreatments and potassium nitrate and then acid treatments. Gibberellins had the greatest effect on the seed Dormancy breaking.

  Keywords: Priming, Seed germination, Seed dormancy, Trifolium resupinatum
 • Mehdi Emadi, Seyed Kazem Sabbagh *, Kazem Kamali Pages 33-43

  Melisa officinalis L. or Lemon balm; is belonged to Lamiaceae family is one of the most importan p;ant medicinal. The therapeutics effects of Lemon balm such as, antispasmodic and digestive effects have been demonstrated. Due to low small size of seeds, seed germination and fallow it primary growth will be affected. Seed used in this research were purchased from Pakban Company, Ispahan, Iran and then were surface sterilized in 1 % chloramineT for 3 min. Potato dextrose agar (PDA) medium was used for seed germination assay. The effect of tow cytokinin and gibberllic acid hormones at concentration of 50 and 100 mM in single and combination form was investigated in a factorial based on completely randomized design. Growth seedling were cultured and growth under pot culture containing peat moss and then some characteristics including germinated seeds, vigor index, seedling dry weigh, seedling length and coleoptile length were measured. Mean comparison analysis showed all used treatments have a significant effect at the level of 1% among tested parameters. The highest effect of treatment on seed germination was related to two hormones combination at 100 mM concentration and the lowes effect was recorded in Cytikinin application at 50 mM concentration. Our observation did not show any significant different and effect of culture medium on seed germination in compared to sterile water. Based on obtained data in this research, use of plant hormones at low concentration and in combination form is suggested to seed germination improvement and increase of growth parameters.

  Keywords: Lemon balm, seed germination, Growth traits, Culture medium
 • Omid Ansari *, Esmaeil Shirghani, Khodadad Shabani Pages 44-59

  Different seeds deteriorate after harvesting and during seed storage, and this deterioration of seeds will cause a decrease in seed quality, seedling establishment and eventually decrease in plant yield in the field. To predict the longevity of orthodox seeds, the longevity equation  p v  Ki  is used, and this model can be used to compare the longevity of different cultivars, investigate the effect of different treatments or types of packaging on seed longevity, and also be used in the gene bank, etc. This model is not well known among Iranian researchers. In this study, the seed viability model has been introduced. In order to introduce the seed viability model, the germination data of mountain rye seeds in different storage conditions were used. ν is the probit based on the probit after storage, Ki is the initial probit of the seed mass, p is the daily storage period and σ is the standard deviation of the seed death distribution per unit of time. Another component of this equation is the relation log10σ = KE-CWlog10m-CHt-CQt 2 , where σ can be calculated from the relation σ=10(KE-CW log10m-CHt-CQt2). KE, CW, CH and CQ are constant coefficients of seed longevity, which CW coefficient shows the relative effect of seed moisture content, CH and CQ the response of seeds to temperature during storage, and KE the potential coefficient of seed lifespan. These coefficients can be calculated with a series of storage experiments with a wide range of temperature and seed moisture content. A larger KE in comparison between seeds indicates a longer longevity.

  Keywords: Storage, Seed germination, Seed longevity modeling
 • Mohammad Mirzaei Heydari *, Mohammad Bagheri Pages 60-65

  Food security and sustainable production have always been one of the main concerns of policymakers in governments. Due to the increasing world population and more demand for agricultural products, the importance of achieving food security and agricultural independence is increasing day by day. Application of new findings of research centers, academic institutions and knowledge-based agricultural technologies of the country, in addition to increasing the production of agricultural products, it reduces the cost of production and makes it more economical. Healthy and modified seed is one of the most important factors of agricultural production which has a direct and indirect effect on increasing performance by being resistant, ecological compatibility, increasing the consumption efficiency of production inputs and the possibility of using more of some inputs is effective. Therefore, healthy, genuine and high-quality seeds are one of the important pillars of production and development of the agricultural sector and moving in this direction increases the productivity of production resources, achieving food security and ultimately the independence of the country. Cite this article: Mirzaei Heydari, M., Bagheri, M. (2022). Seed producti

  Keywords: Seed production, Self-sufficiency, Agricultural, independence