تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات منفی سمیت کلرید مس بر گیاه نعناع سنبله ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس از جمله باکتری های محرک رشد گیاه هستند که می توانند باعث تحریک رشد و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های مختلف محیطی مانند فلزات سنگین شوند. لذا، این پژوهش در سال 1399 به منظور بررسی تاثیر باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس بر کاهش اثرات نامطلوب تنش کلرید مس در گیاه نعناع سنبله ای در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه اجرا گردید. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای پژوهش شامل سودوموناس پوتیدا، سودوموناس فلورسنس و تیمار ترکیبی سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس در سه سطح تنش کلرید مس (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بودند. نتایج این پژوهش نشان داد تنش سمیت کلرید مس تاثیر منفی بر شاخص های رشدی مانند ارتفاع گیاه، وزن تر اندام های هوایی و ریشه و نیز رنگیزه های فتوسنتزی داشت، در حالی که کاربرد باکتری های سودوموناس پوتیدا و سودوموناس فلورسنس باعث افزایش معنی دار این شاخص ها گردید. این باکتری ها از طریق افزایش فعالیت مکانیسم های آنتی اکسیدانی و محتوای پرولین و نیز با کاهش میزان مالون دی آلدیید باعث بهبود عملکرد و رشد گیاه و در نهایت افزایش مقاومت گیاه نعناع سنبله ای در برابر تنش کلرید مس شدند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از باکتری های محرک رشد در مناطقی که گیاهان از مشکل تنش سمیت عناصر سنگین خاک رنج می برند می تواند به عنوان یک راهکار مفید برای افزایش تحمل گیاهان نسبت به تنش فوق در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
148 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2609189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!