بررسی پتانسیل دگرآسیبی گیاه قیچ (Zygophyllum eurypterum L.) بر شاخص های جوانه زنی و رشدی گیاه گندم (Triticum aestivum L) و علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر عصاره آبی اندام های مختلف قیچ (Zygophyllum eurypterum L.) بر شاخص های جوانه زنی و رشدی گیاه گندم و علف هرز تلخه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل عصاره های آبی قیچ در غلظت های 5، 10 و %15ریشه ، 5، 10 و %15 اندام هوایی (ساقه و برگ) و شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره ها، صفات رشدی و کلروفیل کل هر دو گیاه مورد بررسی به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین میزان بازدارندگی بین غلظت ها و اندام های مورد بررسی به ترتیب مرتبط با عصاره %15 اندام هوایی و عصاره %5 ریشه بود. فعالیت آنتی اکسیدانی گندم و علف هرز تلخه با افزایش سطح عصاره ی ریشه و اندام هوایی قیچ افزایش یافتند. نتایج نشان داد بالاترین سطح عصاره اندام هوایی قیچ در گندم، %12/77 سرعت جوانه زنی را نسبت به شاهد کاهش داد. اما جوانه زنی بذور تلخه، در سطح های 10 و 15 درصد اندام هوایی کاملا متوقف شد و به صفر رسید. با افزایش غلظت عصاره اندام هوایی از صفر به %15 در تلخه، طول ریشه %2/49 و در گندم %9/52 نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدان در سطح %15 اندام هوایی در هر دو گیاه مشاهده شد که در این بین تلخه با %32/70 دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری بود. اکثر صفات بررسی شده در علف هرز تلخه نظیر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه، حساسیت بیشتری به اثرات دگرآسیبی قیچ نسبت به گندم داشت و می توان عصاره آبی %15 اندام هوایی قیچ را برای کاهش رشد علف هرز تلخه پیشنهاد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2619961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!