فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری بذر ایران
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد پیچند، قاسمعلی دیانتی تیلکی، حسین مرادی، محمدعلی علیزاده صفحات 1-11
  تنش شوری یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان است که تقریبا بر تمام مراحل رشد و نمو اثر منفی داشته و با ایجاد مسمومیت یونی و اختلال در جذب آب باعث کاهش کیفیت و کمیت گیاهان می گردد. هالوپرایمینگ، خیساندن بذور در محلول نمک و یک تیمار قبل از کشت، باعث افزایش جوانه زنی و سبز شدن یکنواخت بذور تحت شرایط نامطلوب محیط زیستی می گردد. جهت مطالعه تاثیر هالوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی مصری تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1400 اجرا شد. در این آزمایش فاکتور اول هالوپرایمینگ با چهار سطح (0، 80، 150 و 250 میلی مولار) از محلول سدیم کلرید و فاکتور دوم شامل سطوح مختلف شوری (0، 50، 100، 200 و 300 میلی مولار سدیم کلرید) مورد بررسی قرار گرفت و صفات مرتبط با جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد کاربرد پرایمینگ در همه خصوصیات جوانه زنی تاثیر مثبت داشت به گونه ای که در تمام صفات رشدی اختلاف معنی داری ایجاد کرد. بالاترین درصد جوانه زنی بذرها (33/91) در تیمار پرایمینگ 80 میلی مولار و شرایط عدم تنش به دست آمد. در این بررسی افزایش تنش شوری موجب کاهش قابل توجهی در درصد جوانه زنی بذور گردید و در شرایط تنش شوری، هالوپرایمینگ بذر اثرات تنش شوری را به طور موثری کاهش داد و شرایط مطلوب تری برای بهبود جوانه زنی ایجاد نمود.
  کلیدواژگان: پیش تیمار، تنش شوری، مولفه های جوانه زنی، شاخص بنیه بذر
 • مریم نجفیان فخرائی، قاسم توحیدلو*، آیدین حمیدی، فرزاد پاکنژاد، مهدی رضائی صفحات 13-24
  به منظور ارزیابی خلوص ژنتیکی و اصالت سه رقم تجاری رایج پنبه (ورامین، خرداد و بختگان) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره، بذور این ارقام به همراه لاین های خالص در مزرعه در قالب یک طرح دوساله ی بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار با دو روش آزمون رشد مزرعه ای (GOT) و نشانگرهای ریزماهواره آزمایش شد. نتایج آزمونGOT نشان داد که نمونه های خالص ارقام در 7 صفت مورفولوژیک با نمونه های خارج از تیپ و غیرخالص تفاوت داشته و میتوان از این صفات که تحت تاثیر محیط نمی باشند، به عنوان کلید شناسایی رقم مورد نظر استفاده کرد. در آزمایش ملکولی، از 7 نشانگر ، 3 جفت به دلیل قدرت تفکیک و تعداد آلل موثر (DPL431,DPL0513,CIR246) انتخاب شدند. با توجه به مشابه بودن نتایج دو روش GOT و نشانگرهای ریزماهواره و با توجه به گران بودن روش ملکولی، می توان از این روش به عنوان روش سریع، موردی و تکمیلی برای تعیین درصد خلوص ژنتیکی ارقام استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پنبه، آزمون خلوص ژنتیکی، نشانگر ریز ماهواره
 • ملیحه صادقی زاده، عارفه موحدی، پگاه پهلوانی، راضیه آزادی، محمود اسلامی*، هادی سالک معراجی صفحات 25-39
  جوانه زنی بذر از حساس ترین مراحل زندگی گیاهان است. شوری از مهمترین تنش های غیرزیستی در گیاهان بوده که جوانه زنی بسیاری از گیاهان را با مشکل مواجه می سازد. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار کردن بذر ریحان (رقم Genovese) با اسید آمینه بر خصوصیات جوانه زنی بذر در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی و گیاهان دارویی دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی استان تهران اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف شوری (0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر) و پیش تیمار بذور با اسید آمینه (ال-سیستیین) در سه غلظت 0، 100 و 200 میکرومولار بود. تنش شوری بر تمام صفات مورد اندازه گیری اثر معنی دار و کاهشی داشت. پیش تیمار کردن بذور با اسید آمینه بر همه صفات مورد بررسی به غیر از ضریب آلومتری، اثر معنی داری داشت و سبب کاهش اثرات تنش شوری گردید. درصد جوانه زنی تا شوری 3 دسی زیمنس بر متر کاهش معنی داری نداشت اما در شوری 6 و 9 دسی زیمنس بر متر به ترتیب به میزان 8 و 41 درصد نسبت به تیمار شاهدکاهش یافت. اسید آمینه غلظت 100 میکرومولار تا شوری 6 دسی-زیمنس سبب افزایش سرعت جوانه زنی بذور گردید اما در شوری 9 دسی زیمنس تاثیرگذار نبود. پیش تیمار بذر با اسید آمینه 200 میکرومولار بالاترین طول ریشه چه (2/28 میلی متر) را دارا بود که نسبت به تیمار شاهد به میزان 19 درصد افزایش داشت..
  کلیدواژگان: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، ضریب آلومتری، طول ریشه چه
 • ماهرخ بلندی، پریسا شیخ زاده مصدق*، سعید خماری، ناصر زارع، جابر شریفی صفحات 41-63
  به منظور بررسی اثر مراحل مختلف رسیدگی بذر در زمان برداشت، بر شاخص های سبز شدن، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی گاوزبان اروپایی، از بذرهای پایه مادری استفاده شد و آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمار آزمایشی مراحل مختلف رسیدگی بذرهای بوته های مادری در زمان برداشت بود که در سه زمان (23، 32 و 38 روز بعد از گلدهی) از بوته های مادری برداشت شدند. نتایج نشان داد، اثر مراحل رسیدگی در زمان برداشت بذر از بوته های مادری بر تمامی صفات اندازه گیری شده (شاخص های سبز شدن، رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل، متابولیت های ثانویه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه) معنی دار بود. بذرهای حاصل از مرحله دوم برداشت بذر (32 روز بعد از گلدهی)، به دلیل رسیدگی مطلوب، با افزایش درصد و سرعت سبز شدن، بهبود رشد و استقرار سریع بوته ها، افزایش میزان رنگیزهای فتوسنتزی کلروفیل و تشکیل تراکم مطلوب بوته در مزرعه، نسبت به دو توده بذرهای حاصل از مراحل اول و سوم برداشت بذر، بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد گل، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و سایر اجزای عملکرد دانه داشت. بیشترین میزان فنل و فلاونویید در زمان کاشت بذرهای با زمان برداشت 38 روز بعد از گلدهی مشاهده شد که با توده بذرهای حاصل از مرحله اول برداشت بذر اختلاف معنی دار نشان نداد. کاشت بذرهای نارس با زمان برداشت 23 روز بعد از گلدهی، بیشترین میزان آنتوسیانین را در برگ گاوزبان اروپایی نشان داد.
  کلیدواژگان: بوته ی مادری، رسیدگی بذر، زمان برداشت، عملکرد دانه، گاوزبان اروپایی
 • نسرین تیموری، مختار قبادی*، دانیال کهریزی صفحات 65-78
  زراعت دانه روغنی کاملینا قابلیت فراوانی برای قرار گرفتن در الگوی کشت دیمزارهای ایران را دارد. در زراعت دیم، مرحله جوانه ‏زنی و استقرار بذر معمولا با خشکی مواجه است. هدف این تحقیق، بررسی اهمیت کاربرد غلظت‏های مختلف سیلیکون بر ویژگی‏ های جوانه ‏زنی بذر و رشد گیاهچه کاملینا در شرایط تنش خشکی است. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه رازی اجرا شد. فاکتورها شامل دو ژنوتیپ کاملینا (رقم سهیل و لاین-84)، چهار سطح تنش خشکی (صفر، 3-، 6-، 9- بار با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000) و پنج سطح سیلیکون (صفر، 2، 4، 6 و 8 میلی مولار با استفاده از سیلیکات سدیم) بودند. بر اساس نتایج، افزایش تنش خشکی سبب کاهش ویژگی های جوانه ‏زنی بذر و رشد گیاهچه گردید. اما با استفاده از سیلیکون، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص‏های طولی و وزنی بنیه گیاهچه و ضریب آلومتریک وزن خشک ساقه چه به ریشه چه افزایش یافتند. برای افزایش صفات اندازه گیری شده، غلظت های سیلیکون 6 و 8 میلی‏ مولار بهتر از سایر غلظت ها عمل کردند. به طور کلی، سیلیکون با ارتقاء خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط تنش، در تخفیف اثر تنش خشکی در مرحله رشد گیاهچه ‏ای کاملینا موثر بود. بنابراین، به نظر می رسد سیلیکون عامل موثری در این گونه بررسی ها و بررسی قابلیت استفاده از آن در تکنولوژی بذر کاملینا و پوشش دار کردن بذر برای مناطق دیم داشته باشد.
  کلیدواژگان: تنش اسمزی، سرعت جوانه ‏زنی، سیلیکات سدیم، شاخص بنیه گیاهچه
 • سکینه اسفندیاری، علیرضا دادخواه، رضا رضوانی* صفحات 79-92
  این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر عصاره آبی اندام های مختلف قیچ (Zygophyllum eurypterum L.) بر شاخص های جوانه زنی و رشدی گیاه گندم و علف هرز تلخه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل عصاره های آبی قیچ در غلظت های 5، 10 و %15ریشه ، 5، 10 و %15 اندام هوایی (ساقه و برگ) و شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره ها، صفات رشدی و کلروفیل کل هر دو گیاه مورد بررسی به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین میزان بازدارندگی بین غلظت ها و اندام های مورد بررسی به ترتیب مرتبط با عصاره %15 اندام هوایی و عصاره %5 ریشه بود. فعالیت آنتی اکسیدانی گندم و علف هرز تلخه با افزایش سطح عصاره ی ریشه و اندام هوایی قیچ افزایش یافتند. نتایج نشان داد بالاترین سطح عصاره اندام هوایی قیچ در گندم، %12/77 سرعت جوانه زنی را نسبت به شاهد کاهش داد. اما جوانه زنی بذور تلخه، در سطح های 10 و 15 درصد اندام هوایی کاملا متوقف شد و به صفر رسید. با افزایش غلظت عصاره اندام هوایی از صفر به %15 در تلخه، طول ریشه %2/49 و در گندم %9/52 نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدان در سطح %15 اندام هوایی در هر دو گیاه مشاهده شد که در این بین تلخه با %32/70 دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری بود. اکثر صفات بررسی شده در علف هرز تلخه نظیر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه، حساسیت بیشتری به اثرات دگرآسیبی قیچ نسبت به گندم داشت و می توان عصاره آبی %15 اندام هوایی قیچ را برای کاهش رشد علف هرز تلخه پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، آنتی اکسیدان، بازدارندگی، شاخص بنیه بذر، غلات
|
 • Mohammad Pichand, Ghasem Ali Dianati Tilaki, Hossein Moradi, Mohammadali Alizadeh Pages 1-11
  Salinity stress is one of the most important factors limiting plant growth, which has a negative effect on seed germination, poor product quality and plant yield. Halopriming, soaking seeds in salt solution and a treatment before cultivation and as one of the priming methods, increases the germination and uniform greening of seeds under adverse environmental conditions. To study the effect of different levels of halopriming on the germination characteristics of the medicinal plant salvia aegyptiaca under salt stress, a factorial experiment in a Completely Randomized Design with three replications was performed in the seed technology laboratory of the faculty of Natural Resources of Tarbiat Modares University in 2021. In this experiment, the first factor includes different levels of halopriming with four levels (0, 80, 150 and 250 mM) of NaCl solution and the second factor includes different levels of salinity (0, 50, 100, 200 and 300 mM NaCl) was investigated and different traits including germination percentage, germination rate, average time of germination, root length, shoot length and seed germination index were evaluated. Results showed that seed priming positively affected on all germination characteristics in such a way that it created a significant difference in all growth characteristics. The highest seed germination percentage (91.33) was obtained in 80 mM priming treatment and no stress conditions. In this study, the increase in salinity stress caused a significant decrease in the percentage of seed germination, and in the conditions of salinity stress, seed halopriming effectively reduced the effects of salinity stress
  Keywords: seed treatment, Salinity stress, Germination traits, Vigor index
 • Maryam Najafian, Ghasem Tohidloo *, Aidin Hamidi, Farzad Paknejad, Mehdi Rezaei Pages 13-24
  In order to evaluate the genetic purity and originality of three common commercial cotton cultivars (Varamin, Khordad and Bakhtegan) using morphological characteristics and microsatellite markers, the seeds of these cultivars along with pure lines in the field in a two-year randomized complete block design with four replications two methods of field growth test (GOT) and microsatellite markers were tested. The results of the GOT test showed that the pure samples of the cultivars were different from the off-type and non-pure samples in 7 morphological characteristics, and these traits, which are not influenced by the environment, can be used as a key to identify the desired cultivar. In the molecular test, out of 7 markers, 3 pairs were selected due to their resolution and the number of effective alleles (DPL431, DPL0513, and CIR246). Due to the similarity of the results of GOT methods and microsatellite markers and due to the high cost of the molecular method, this method can be used as a quick, case-by-case and complementary method to determine the genetic purity percentage of cultivars.
  Keywords: Cotton, . Genetic purity .test, microsatellite marker
 • Malihe Sadeghizadeh, Arefe Movahedi, Pegah Pahlavani, Razieh Azadi, Mahmod Eslami *, Hadi Salek Mearaji Pages 25-39
  Seed germination is a critical stage in plant life. Salinity is one of the most important abiotic stresses in plants that makes it difficult for the germination stage of many plants. In order to investigate the effect of priming seeds of basil (Genovese cv.) with amino acid on germination characteristics of seeds under salinity stress, an experiment was conducted a factorial based on a completely randomized design (CRD) with four replications in the physiology and medicinal plants laboratory of the Faculty of Dr. Shariati Technical and Vocational College of Tehran (TVU). The Experimental treatments included levels of salinity (0, 3, 6 and 9 ds/m) and priming of seed basil with amino acid (L-cysteine) at three concentrations of 0, 100 and 200 µM. Salinity stress had a significant and decreasing effect on all measures of traits. Priming of seeds with amino acid had a significant effect on all investigated traits except coefficient of allometry (CA) and reduced the effects of salinity stress. Germination percentage did not decrease significantly up to, salinity of 3 dS/m, but at 6 and 9 dS/m salinity reduced by 8 and 41%, respectively, compared with control treatment. Amino acid increased the seed germination rate up to 100 µM at 6 dS/m of salinity, but it was not effective at 9 dS/m. Seed priming with 200 µM amino acid had the highest length of radicle (28.2 mm), which was 19% higher than the control treatment.
  Keywords: Coefficient of allometry, Germination percentage, Germination rate, Length of plumul, Length of radicle
 • Mahrokh Bolandi, Parisa Sheikhzadeh Mosaddegh *, Saeed Khomari, Nasser Zare, Jaber Sharifi Pages 41-63
  To investigate the effect of different stages of seed maturity at the time of harvest, on emergence indices, physiological and functional characteristics of borage, the seeds of maternal plant were used and an experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at the University of Mohaghegh Ardabili. The experimental treatment was the different stages of maturation of the seeds of the maternal plants at the time of harvesting, which were harvested from the maternal plants at three times (23, 32 and 38 days after flowering). The results showed that the effect of maturation stages at the time of seed harvesting from maternal plants on all measured traits (emergence indices, photosynthetic pigments of chlorophyll, secondary metabolites and grain yield components) was significant. The seeds obtained from the second stage of seed harvesting (32 days after flowering), due to the favorable maturation of seeds, with an increase in the percentage and rate of germination, improvement in the growth and rapid establishment of the plants, an increase in the amount of photosynthetic pigments of chlorophyll and the formation of a favorable plant density in the field, compared to the two masses of seeds obtained from the first and third stages of seed harvesting, had the greatest effect on increasing flower yield, grain yield, 1000-seed weight and other components of Grain yield. The highest amount of phenol and flavonoid was observed at the time of planting the seeds with harvest time 38 days after flowering,
  Keywords: Borage, Grain yield, harvesting time, maternal plant, Seed Maturity
 • Nasrin Teimoori, Mokhtar Ghobadi *, Danial Kahrizi Pages 65-78
  Camelina oilseed has a lot of ability to be placed in the cultivation pattern of Iran's drylands. The seed germination and seedling establishment in dryland agriculture are usually exposed to drought stress. The aim of this study is to investigate the application effect of silicon concentrations in improving the seed germination characteristics and seedling growth of camelina under drought-stress conditions. The experiment was conducted as a factorial based on CRD with three replications at the seed laboratory of Razi University. The factors include camelina genotypes (Sohail and Line-84), drought stress (0, -3, -6, -9 bar using PEG-6000) and silicon (0, 2, 4, 6 and 8 mM using sodium silicate). According to the results, increasing the drought stress decreased the seed germination characteristics and the seedling growth. However, germination percentage, germination rate, seedling length, seedling dry weight, seedling vigor indices and allometric coefficient of plumule to radicle weight were increased by silicon. To increase the measured traits, silicon 6 and 8 mM were better than other concentrations. In general, silicon was effective in mitigating the effects of drought stress on the seedling growth of camelina by improving the seed germination characteristics and seedling growth. Therefore, it seems that the silicon is an effective factor in such studies and its usability in camelina seed technology and seed coating for dryland areas.
  Keywords: germination rate, osmotic stress, Sodium silicate, Seedling vigor index
 • Sakineh Esfandiari, Alireza Dadkhah, Reza Rezvani * Pages 79-92
  This research was conducted in order to investigate the effect of aqueous extract of different organs of Zygophyllum eurypterum on the growth and germination indices of Triticum aestivum and Acroptilon repens. The test treatments included aqueous extracts of Zygophyllum in concentrations of 5,10 and 15% of roots, aerial organs and control. The results showed that with increasing extract concentration, the growth traits and total chlorophyll of both investigated plants significantly decreased. In such a way that the highest and lowest inhibition rates were associated with 15%aerial organs extract and 5%root extract, respectively, but the antioxidant activity of Wheat and Acroptilon increased with increasing levels of root and stem extract of Zygophyllum. The highest level of aerial organs Zygophyllum in Wheat reduced the germination rate by 77.12% compared to the control. However, the germination of Acroptilon seeds completely stopped at the levels of 10 and 15% of aerial organs. By increasing the aerial organs extract concentration to 15%; root length decreased by 49.2% and 52.9% in Acroptilon and in Wheat respectively. The highest amount of antioxidant activity was observed at the level of 15% of aerial organs in both plants, and among this, Acroptilon had more antioxidant activity with 70.32%. Most of the traits including germination percentage, root length and stem length,in Acroptilon weed, were more sensitive to the allelopathic effects of Zygophyllum extract compared to Wheat Based on the results the aerial organs extract of Zygophyllum were more capable to dealing with germination and seedling growth than the root extract.
  Keywords: Allelopathy, Antioxidant, inhibitory, Seed germination index, Cereals