تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکانیزم های دفاعی و بخشودگی در زنان مطلقه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

طلاق عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است؛ ازاین رو مسایل و مشکلات پس از طلاق اهمیت بسیاری پیدا می کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکانیزم های دفاعی و بخشودگی در زنان مطلقه انجام شد.

روش بررسی

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پژوهشی پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعه کننده به تعدادی از مراکز مشاوره شهر تهران (مناطق ده و دوازده) در سال 1399 تشکیل دادند. از بین آن ها سی نفر واجد شرایط داوطلب به صورت تصادفی انتخاب شدند و در گروه های آزمایش و گواه (هر گروه پانزده نفر) قرار گرفتند. در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، پرسش نامه سبک های دفاعی (اندروز و همکاران، 1993) و مقیاس بخشودگی در خانواده (پولارد و همکاران، 1998) روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در هشت جلسه نوددقیقه ای دریافت کرد؛ اما برای گروه گواه هیچ درمانی ارایه نشد. داده ها ازطریق آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 24تحلیل شدند. سطح معناداری آزمون ها 0٫05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد، در خرده مقیاس های متغیر مکانیزم های دفاعی شامل تحول یافته (0٫001>p) و تحول نایافته (0٫001>p) و روان آزرده (0٫001>p) و در خرده مقیاس های متغیر بخشودگی شامل درک واقع بینانه (0٫001>p)، جبران عمل (0٫001>p)، دلجویی (0٫001>p) و احساس بهبودی (0٫003=p) بین گروه های آزمایش و گواه در پس آزمون، پس از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری

براساس یافته های پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود مکانیزم های دفاعی و بخشودگی در زنان مطلقه تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!