مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با آموزش راهبردهای مقابله ای بر عزت نفس و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان اختلال طیف اتیسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تولد کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم، موجب بروز چالش در خانواده به ویژه برای مادر می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با آموزش راهبردهای مقابله ای بر افزایش عزت نفس و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم بود.

روش بررسی

روش پژوهش، نیمه آزمایشی چندگروهی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری را تمامی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم تشکیل دادند که در مراکز آموزشی درمانی خاص کودکان طیف اتیسم شهر بوشهر مشغول به تحصیل یا درمان بودند. از میان آن ها سی نفر واجد شرایط به صورت نمونه دردسترس وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در سه گروه (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، آموزش راهبردهای مقابله ای، گواه) قرار گرفتند. فقط گروه های آزمایش هرکدام در هشت جلسه درمانی، هفته ای یک جلسه نوددقیقه ای شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس عزت نفس روزنبرگ (روزنبرگ، 1965) و مقیاس خودکارآمدی والدگری (دومکا و همکاران، 1996) بود. داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح احتمال 0٫05 توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.

یافته ها

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر افزایش عزت نفس و خودکارآمدی والدگری مادران گروه های آزمایش درمقایسه با گروه گواه، به طور معناداری اثربخش بود (0٫001>p). اثر هر دو مداخله از مراحل پیش آزمون تا پس آزمون (0٫001>p) و از مراحل پیش آزمون تا پیگیری (0٫001>p) معنادار شد؛ اما از مراحل پس آزمون تا پیگیری معنادار نبود (0٫05<p). همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش در متغیرهای عزت نفس (0٫668=p) و خودکارآمدی والدگری (0٫056=p) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

براساس یافته های پژوهش، هر دو مداخله بر افزایش عزت نفس و خودکارآمدی والدگری اثربخش است و تفاوت معناداری بین اثربخشی این دو مداخله وجود ندارد؛ ازاین رو، درمانگران می توانند از این دو رویکرد درمانی و آموزشی به ویژه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که موج نوینی از درمان های شناختی رفتاری است، استفاده کنند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631570 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!