محیط رسوبی دیرینه، چینه ‎‍نگاری توالی ها و ژئوشیمی عنصری سازند تله‎‍زنگ در جنوب خاوری پهنه لرستان، تاقدیس ریت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نهشته های کربناته سازند تله زنگ به طور وسیعی در بخش های جنوب خاوری تا شمالی پهنه لرستان گسترش دارند. ضخامت سازند تله زنگ در تاقدیس ریت5/84 متر است و به طور هم شیب روی سازند امیران و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کشکان قرار می گیرد. مطالعات صحرایی و پتروگرافی به شناسایی 7 ریزرخساره مربوط به 4 کمربند رخساره‎‍ای پهنه‎‍ جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز در نهشته های سازند تله زنگ در این برش منجر شد که مربوط به بخش های رمپ داخلی تا رمپ میانی اند. مطالعات چینه نگاری توالی ها به شناسایی یک توالی رسوبی رده‎‍ سوم و دسته رخساره‎‍های TST و HST منجر شد که معادل آخرین بالا آمدگی جهانی سطح آب دریاها در اواخر پالیوسن (تانتین) است. شواهد ژیوشیمی عنصری بیانگر یک سیستم دیاژنزی بسته تا کمی باز به صورت ضعیف، با تبادل آب به سنگ پایین برای کربنات های سازند تله زنگ است. سیستم دیاژنزی به نسبت کمی باز در این سازند، به دلیل تاثیر سیالات جوی در ناپیوستگی فرسایشی در مرز دو سازند تله‎‍زنگ و کشکان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2668988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!