شیوع و هزینه های مراجعات غیرضروری به اورژانس بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان:یک مطالعه توصیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بخش اورژانس بیمارستانی به دلیل پذیرش پرحجم ترین و حساس ترین گروه بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین بار مراجعات غیرضروری به بخش های اورژانس و هزینه های ناشی از آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.

روش ها

این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری شامل همه بیمارانی بود که طی سال 1398 به واحد اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان مراجعه کردند. بیمارانی که نیازمند اقدامات اورژانس درمانی نبوده و از نظر تریاژ در سطوح چهارم و پنجم قرار داشتند، به عنوان موارد غیرضروری استفاده از اورژانس در نظر گرفته شدند. همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان ها و به روش هزینه یابی بالا به پایین، هزینه های خدمات استخراج شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تمام شماری بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد

یافته ها 

از 519204 بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ها، 218037 نفر(42 درصد) به عنوان مراجعات غیرضروری در نظر گرفته شد. از کل بیماران مراجعه کننده، 43 درصد مرد و 57 درصد زن بودند. هزینه کل خدمات در بار مراجعات غیرضروری به بخش های اورژانس 43,856,887,000 ریال و در تریاژ 4، 42,094,000,000 ریال و در تریاژ 5، 1,762,887,000 ریال بوده است.

نتیجه گیری 

تعداد موارد مراجعات غیرضروری به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبتا قابل توجه است و منجر به هدررفت قابل ملاحظه منابع بیمارستانی می شود. کاهش خدمات غیرضروری در بیمارستان ها ضمن کاهش هزینه های نظام سلامت موجب ارتقای کیفیت خدمات هم خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
400 تا 409
لینک کوتاه:
magiran.com/p2696665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!