مقایسه ی اثربخشی درمان تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم بر اختلال میل جنسی در مردان و زنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 اختلال میل جنسی را می توان کاهش احساس ها، فکرها و خیال پردازی های شهوانی تعریف کرد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی اثربخشی درمان تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم بر اختلال میل جنسی در مردان و زنان است.

مواد و روش ها

 روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر عبارت بودند از: مردان و زنانی که از مشکل کاهش میل جنسی رنج می بردند و به همین منظور به مراکز درمانی در شهر تبریز مراجعه کرده بودند و تشخیص اختلال کاهش میل جنسی برای آن ها داده شد. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر از مردان و زنانی بود که مشکل کاهش میل جنسی داشتند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به دو گروه، شامل20 نفر در گروه آزمایشی (tDCS) و20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هالبرت قبل و بعد از مداخلات استفاده شد. از تحلیل کوواریانس دومتغیری برای بررسی آماری در نرم افزار SPSS نسخه ی 26 استفاده شد.

یافته ها

 میانگین دو گروه tDCS و کنترل نشان داد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته به طور معنی داری موثر بود (0.001=P).

نتیجه گیری

 نتایج به دست آمده نشان داد که روش درمانی tDCS در کاهش اختلال میل جنسی مردان وزنان دارای اختلال میل جنسی اثربخش بود و اثربخشی آن بین مردان و زنان متفاوت بود. این تفاوت بیانگر این است که زنان نتیجه ی بهتری در مقایسه با مردان از درمان گرفته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2701974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!