دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

نویسنده:
چکیده:
در دوران کنونی که دستاوردهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند، حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند. نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه پزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد. به این منظور، با تکیه بر روش تحلیل نظری، دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح خرد و کلان بررسی می شود. تحلیل های به عمل آمده بیانگر آن است که حرفه پزشکی در سطح خرد در تنظیم پاره ای از نیازهای کنشگر انسانی (که شامل ابعاد جسمی، شخصیتی و برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مداخله کننده در نظام کنش است) تاثیر می گذارد. در سطح کلان نیز حرفه پزشکی در فراهم آوردن برخی مقتضیات ضروری خرده نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مشارکت دارد. در خاتمه دیدگاه انتقادی برخی اندیشمندان جامعه شناسی نسبت به عملکرد حرفه پزشکی در جوامع معاصر مطرح می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p298080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!