فهرست مطالب

جامعه شناسی ایران - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 79، بهار 1402)

مجله جامعه شناسی ایران
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 79، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هیرش قادرزاده*، احمد غیاثوند صفحات 5-28
  پژوهش حاضر در نظر دارد تا به میانجی توصیف میدان کولبری به واکاوی سازوکارهای حفظ سرمایه از سوی بازیگران فرادست غیرنهادی و نحوه مواجهه با کولبری بپردازد. به منظور صورت بندی مفاهیم از نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز استفاده شد. روش پژوهش، اتنوگرافی انتقادی با رویکرد کارسپیکن و میدان مورد مطالعه منطقه مرزی بانه است که با نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی تعداد 25 نفر از افراد مطلع و درگیر برای مصاحبه نیمه ساخت یافته انتخاب شدند. برمبنای نتایج، مشخصه های میدان کولبری، مناسبات اقتدارگرایانه - استثمارگرایانه، طرح ریزی یک سویه فرایند کولبری، غیاب عاملیت جمعی، توزیع ناعادلانه سود و خطر و تقدم کول بر کولبر است. همچنین بازیگران فرادست غیرنهادی از مجاری شایسته نمایی و طبیعی نمایی موقعیت، رویت ناپذیری، شکستن استتار؛ پیشروی خزنده سعی در تثبیت موقعیت و تداوم کولبری دارند. فرودستان نیز به میانجی کولبری، بعنوان اصلی ترین تاکتیک بقا، به انحاء مختلف با بازسازی نوعی حیات اخلاقی و بواسطه سازوکارهایی نظیر پذیرش سازشکارانه، تحمل پذیرساختن خطرات کولبری، موجه سازی و مبارزه منفی در تکمیل چرخه مناسبات میدان تجارت مرزی کولبری را پذیرفته و استمرار می بخشند. در پایان باید نابرابری های موجود در میدان تجارت مرزی میان گروه های فرودست با سایر گروه ها را در ضعف آن ها در بسیج منابع و عدم مشارکت در دیالکتیک کنترل و به سخن دیگر فقدان عاملیت ارزیابی نمود.
  کلیدواژگان: تجارت مرزی، مردم نگاری انتقادی، بانه، کولبری، میدان کولبری، مناسبات کولبری
 • محمود نوائی لواسانی*، محمدجواد زاهدی مازندرانی، فرهاد نصرتی نژاد، سعید گودرزی صفحات 29-70
  عدالت موضوع مهم اجتماعی و عدالت‏ پژوهی کنش ضروری علوم انسانی است. عدالت پژوهی، مطالعه علمی و روش مند عدالت برای تغییر اجتماعی و کاربردی بودن یا تحقیق نظری و غیرکاربردی است که در حوزه های مبانی و روش‏شناسی عدالت ‏پژوهی و نظریه‏ پردازی و اجرای عدالت انجام می شود. در این پژوهش، پایان‏ نامه ‏های عدالت ‏پژوهی رشته جامعه شناسی دانشگاه های برتر ایران با روش مرور نظام مند تحلیل شده ‏اند. یافته ها بیانگر رتبه ششم علوم اجتماعی و عدالت جامعوی بین رشته ها و موضوع های علوم انسانی است. کمیت عدالت پژوهی با تدوین نظام مسایل، تحلیل و ارزیابی موقعیت مسیله عدالت‏ پژوهی در جامعه ‏شناسی و نقش دولت‏ ها و گفتمان‏ های عدالت ‏خواهی و کیفیت آن با تقویت ابعاد روش‏ شناختی، توازن راهبردهای پژوهش‏، تحقیقات کاربردی، توازن ابعاد عدالت ‏پژوهی و هماهنگی هستی‏ شناسی و معرفت ‏شناسی پایان ‏نامه ‏ها بیشتر می شود. مهمترین فرصت عدالت ‏پژوهی برای جامعه‏ شناسی، ساماندهی مفاهیم مربوط به عدالت است اما کم توجهی جامعه ‏شناسی به عدالت‏ پژوهی تهدیدی است که پژوهش‏ های معناشناختی عدالت و بازگشت نگاه هنجاری جامعه ‏شناسی به عدالت راه حل آن است.
  کلیدواژگان: عدالت، عدالت ‏پژوهی، عدالت جامعوی، مرور نظام‏مند پایان ‏نامه ‏ها، ارزش اجتماعی
 • عباس کاظمی*، نفیسه حصارکی صفحات 71-96
  پس از انقلاب  اسلامی که نوعی انضباط معطوف به هنجارهای دینی بر فضای عمومی حاکم شد. این سوال پدید آمد که آیا در جامعه پساانقلابی مردم دیندارتر شده اند؟ پژوهش هایی برای پاسخگویی به این پرسش انجام شدند. عمده این پژوهش ها به وجود شکافی در داده های دینداری اشاره کرده اند. این شکاف ها  از یک سو، میان باورها، تجربه ها وعواطف دینی با مناسک جمعی و از سویی دیگر، میان رفتارهای دینی فردی با مناسک دینی جمعی گزارش شده است و کمتر پژوهشی به شکاف درونی مناسک جمعی پرداخته است، درحالیکه این شکافی مهم است و به ما امکان می دهد وضعیت دینداری در ایران را به کمک مفاهیمی جز عرفی شدن و خصوصی شدن دینداری تحلیل کنیم. بر اساس تحلیل ثانویه داده های دو پیمایش ملی دینداری در سال های 90 و 95، اقبال به «مناسک جمعی دومین»قابل توجه است. مبنای اقبال به این نوع مناسک، عاطفه و هیجان است. بنابراین، شاید بتوان وضعیت دینداری در ایران را بر اساس محوریت عواطف و احساسات، بهتر توضیح داد. بر همین مبنا، جماعت هایی دینی شکل گرفته اند که می توانند پایگاهی مهم برای بازتولید دستگاه ایدیولوژیک حاکم باشند. در اساس، دوگانه جماعت های دینی و دینداری رسمی همچون دوگانه دینداری رسمی و دینداری فردی تصویری واقع نما به دست نمی دهد. وانگهی محوریت میل و احساسات گرچه می تواند به تکوین سوژه خلاق در معنای تورنی منجر شود اما با توجه به سیاستگذاری حکومت دینی بر مناسک جمعی دومین بیشتر محتمل است منجر به ادغام فرد در جماعت شود و زمینه رابرای بازتولید دستگاه ایدیولوژیک دولت و تقویت اقتدارگرایی فراهم سازد.  بررسی ادبیات دینداری در ایران بر تغییر دستگاه های ایدیولوژیک دولت از تاکید بر عبادات فردی چون نماز و روزه به آیین های جمعی و فضاهای قدسی دلالت دارد.
  کلیدواژگان: دینداری، ایران، دستگاه های ایدئولوژیک دولت، جماعت، احساسات، مناسک
 • مینا جلالی، علی هاشمیان فر* صفحات 97-120
  به دنبال اهمیت مطالعه مهاجرت به مثابه یک امکان در ادبیات متاخر مهاجرت، مفاهیمی چون «اشتیاق به مهاجرت» و «اشتیاق به ماندن» مورد توجه قرار گرفت. اشتیاق به مهاجرت اولویت مهاجرت نسبت به ماندن تعریف شده  است که در روایت زندگی نامه ای افراد برساخت می شود.  بر این اساس در این مطالعه سعی کرده ایم با بهره گیری از روایت پژوهی و انجام مصاحبه روایی با تعدادی از مهاجران بالقوه، اشتیاق آن ها به مهاجرت را توصیف و تفسیر نماییم. مشارکت کنندگان به شیوه هدفمند از بین جوانان 20 تا 40 سال ساکن در شهر اصفهان انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که مضامین اشتیاق به ترک وطن در روایت زندگی نامه ای مشارکت کنندگان در سه بخش نقاط عطف، پیشاروایت ها و دلایل پیش نگرانه قابل برساخت است. نقاط عطف، اغلب با تفسیر راوی از کنش یا رخدادی مشخص در گذشته زندگی نامه ای اش شکل می گیرد که لحظه های سرنوشت ساز تصمیم او به مهاجرت بوده است؛ این کنش ها و رخدادها، شوق واره او را به پیش می برد و به سایر پیشاروایت ها یا دلایل برای مهاجرت منجر می شود. پیشاروایت ها، دیگر دلایل مشتاقان برای ترک وطن است که از بازاندیشی در سایر تجارب شخصی یا دانش و آگاهی شان نسبت به زمینه ای که در آن زندگی می کنند برساخت می شود. دلایل پیش نگرانه نیز در ادامه عقلانیت عملی مشتاقان به مهاجرت، توصیف کننده پیش بینی آینده زندگی در کشور مقصد یا آینده زندگی در سرزمین مادری است.
  کلیدواژگان: اشتیاق به مهاجرت، مهاجر بالقوه، روایت، پیشاروایت، دلیل پیش نگرانه
 • عبدالرضا نواح*، معصومه باقری، پروین گنجی صفحات 121-142
  از قاجاریه تا کنون جدال سنت و مدرنیته به صورت معادله ای لاینحل برای کشور درآمد. جریان فردیدیه رویکرد هایدگری دارد و برجستگی آن، مخالفت ریشه ای با مدرنیته است. هدف این اثر، آگاهی از چرایی مخالفت جریان فردیدیه با مدرنیته است. استفاده از روش تحلیل گفتمان در بررسی نشان داد، در گفتمان مدرنیته، هستی شناسی مادی و عقل حصولی معاش اندیش در مقابل هستی شناسی وجودی و عقل حضوری معاد اندیش قرارگرفت. جریان فردیدیه در ایران پس از انقلاب وارثان سنت هایدگری می باشند که با محوریت سید احمد فردید کلید واژه غربزدگی را خلق و مدرنیته را به چالش کشیدند. هدف این اثر آگاهی از استدلال های تقابل فکری جریان فردیدیه با مدرنیته است. روش تحقیق، تحلیل گفتمان بود. بررسی نشان داد، درگفتمان مدرنیته هستی شناسی مادی در مقابل هستی شناسی وجودی و عقل حصولی معاش اندیش درمقابل عقل حضوری معاد اندیش قرارگرفت. اومانیسم دال مرکزی مدرنیته و سایر نشانه ها مانند علم گرایی، تکنولوژی، سرمایه داری، فردگرایی، آزادی، لیبرالیسم، پروتستانیزم، حقوق بشر، سکولاریسم و دموکراسی با آن معنا پیدا نمودند. دال مرکزی گفتمان فردیدیه انسان دل آگاه و مکلف بود. نشانه های علم قدسی، نفی تکنولوژی، نفی سرمایه داری، نفی سکولاریسم، عقل قرآنی، آزادی از نفس، حقوق بشر اسلامی وحکومت خدا، مفصل بندی و غیریت سازی نمودند. نظریه سیاسی مدرنیته خواهان حداکثر رفاه و آزادی برای انسان اما جریان فردیدیه هرگونه تساهل و روا داری درمقابل سوژه خود بنیاد انسان را نفی نمود.
  کلیدواژگان: هایدگر، فردیدی ها، مدرنیته ستیزی، غربزدگی، اومانیسم، مدرنیته
 • محسن صنمی، عباس صالحی نجف آبادی*، قاسم ترابی صفحات 143-163
  تصمیم گیری به کنش سیاسی -اجتماعی نخبگان سیاسی مربوط است به اینکه نخبگان به واسطه قدرت و تاثیری که دارند پیشرفت سیاسی جامعه را با عملکرد خود سرعت بخشیده یا مانع از آن گردند. این پژوهش با هدف بررسی نقش نخبگان سیاسی در فرایند توسعه حقوق سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ای بوده است.  بر طبق نتایج به هر میزان که نخبگان و شایستگان بر مسند امور حاکم شوند، حکومت و حکومت داری به مراتب بالایی از کارآمدی و کارآیی دست می یابد و جنبه هایی چون مشروعیت، مقبولیت و عدالت ورزی حکومت تقویت می شود. همچنین با حاکمیت نخبگان، سایر مفاهیم حوزه سیاست اعم از مشارکت رقابت، گردش نخبگان و... در وضعیت بهینه ای قرار می گیرند و  توسعه سیاسی و اجتماعی در مسیری رو به رشد قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، توسعه یافتگی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، جامعه ایرانی
|
 • Hersh Ghaderzadeh *, Ahmad Ghyasvand Pages 5-28
  The current research aims to analyze the mechanisms of capital preservation by non-institutional actors and how to deal with Kolbary through the description of Kolbary field. In order to achieve this goal, the Structuration theory of Anthony Giddens was used to formulate concepts. The research method is critical ethnography with Karspeakan approach and the study field of Baneh border region, 25 informed and involved people were selected for semi-structured interview by purposeful and snowball sampling method. Based on the results, Kolbari field has the characteristics of authoritarian-exploitative relations, one-sided planning of the Kolbary process, absence of collective agency, unfair distribution of profit and risk, and the priority of goods over Kolbar. Actors beyond the appropriate and natural channels of situation, invisibility, breaking camouflage; The creeping advance is trying to stabilize the position and continuity of Kolbary.Through the mediation of Kolbary, as the main survival tactic, in various ways, by rebuilding a kind of moral life, and through mechanisms such as compromising acceptance, accepting the dangers of Kolbary, justification, and negative struggle, they accept and perpetuate Kolbary. In the end, the existing inequalities in the field of border trade between the inferior groups and other groups should be evaluated in their weakness in mobilizing resources and non-participation in the dialectic of control, in other words, the lack of agency.
  Keywords: Border trade, Critical Ethnography, Baneh, Reproduction, Kolbary
 • Mahmoud Navaei Lavasani *, Mohamad Javad Zahedi, Farhad Nosratinejad, Saeid Goodarzi Pages 29-70
  Justice is an important social subject and the justice research is a necessary action of humanities. Justice research is a scientific and methodical study of justice for social change and applicability or theoretical and non-applicable research that is carried out in the fields of the basics and methodology of justice research and theorizing and implementing justice. In this research, the theses of sociology of the top universities of Iran have been analyzed with a systematic review method. The findings indicate the sixth rank of social sciences and social justice among disciplines and subjects of humanities. The quantity of justice research by formulating a system of problems, analyzing the problem position of justice research in sociology and the role of governments and discourses of justice and its quality by strengthening methodological dimensions, balance of research strategies, applied research, the balance of the aspects of justice research and the harmony of ontology and epistemology of theses will increase. The most important opportunity for the justice research for sociology is organizing the concepts related to justice, but the lack of sociologically attention to the justice research is a threat that its solution is the semantic research of justice and the return of the normative view of sociology to justice.
  Keywords: Justice, justice research, social justice, systematic review of theses, Social Value
 • Abbas Kazemi *, Nafiseh Hesaraki Pages 71-96
  After the Islamic revolution, a religious discipline became dominant. This question appeared whether in postrevolutionary society people are more religious. In previous researches, it is mentioned that there is a gap in religiosity data. The gap is between religious believes, experiences, and emotions on one side and collective rituals on the other side. Also, the gap is between individual religious behaviors on one hand and collective rituals on the other hand. It is rarely discussed the gap inside the collective rituals. However, it is an important gap that enables us to analyze the religiosity in contemporary Iran through concepts other than secularization and privatization of religiosity. According to secondary analysis of data from two national surveys in 1390 and 1395, secondary rituals like pilgrimage were considerably popular. People turn to these rituals relying on their emotions. Besides, self-referential religiosity that is based on emotions has become important. Based on this, religious crowds have been formed which could be an important base to reproduce the dominant ideological apparatus. The duality of religious crowds and formal religiosity does not give us a realistic depiction. Nor does the duality of formal and individual religiosity. Furthermore, although the centrality of emotions and desires can lead to the formation of creative subject- as Alain Touraine said- but looking at the policies of government on secondary collective rituals, it is more probable that it will lead to the merge of the individual into the crowd. In this way, the ideological apparatus of the state will be reproduced and authoritarianism will be strengthened. The study of religious literature in Iran indicates a change in the ideological apparatus of the state from emphasizing individual worship such as prayer and fasting to collective rituals and sacred spaces.
  Keywords: religiosity, Iran, Ideological state apparatuses, crowd, emotions, Rituals
 • Mina Jalali, Ali Hashemianfar * Pages 97-120
  Following the importance of studying migration as a possibility in recent migration literature, concepts such as "migration willing" and "staying willing" have been at the center of attention. Migration aspiration is defined as the priority of migration over staying, which is built into the biographical narratives of the potential migrantsIn this study, we have tried to interpret the information obtained from the narrative interview with some respondents by using the thematic narrative analysis. We selected the participants in a purposive sampling from young people between 20- 40 years old living in Isfahan. The findings show that the themes of willing to leave the homeland in the biographical narrative of the participants can be interpreted in three parts: turning points, anternarratives and proleptic reasons. Turning points are often formed by the narrator's interpretation of a specific action or happening in the past of his biography, which was the decisive moment of his decision to migrate; These actions and happenings drive his aspiration and lead to other anternarratives or reasons for migration. anternarratives are other reasons for those who aspire to leave their homeland, which originate from rethinking their personal experiences or knowledge and awareness of the context in which they live. Proleptic reasons are also related to predicting the future of life in the destination country or the future of life in the homeland in the continuation of the practical rationality of those who aspire to migrate.
  Keywords: Migration aspiration, Potential migrant, narrative, Anternarrative, Proleptic reason
 • Abdul Reza Navah *, Masoume Bagheri, Parvin Ganji Pages 121-142
  From Qajar until now, the conflict between tradition and modernity became an insoluble equation for the country. The Fardidiyeh movement has a Heideggerian approach and its prominence is a radical opposition to modernity. The purpose of this work is to know why the Faridiyeh movement opposes modernity. Using the method of discourse analysis, the investigation showed: In the discourse of modernity, material ontology and the rationality of the subsistence mentality were opposed to the existential ontology and the rationality of the resurrectionist. In modernity, the central sign of humanism and signs such as scientism, technology, capitalism, individualism, freedom, liberalism, Protestantism, human rights, secularism and democracy found meaning with it. The central signifier of Fardidiyeh's discourse was the conscious and obligated human heart. Signs of sacred science, denial of technology (manifestation of human soul authority), denial of capitalism (manifestation of human selfishness), denial of secularism (loss of the concept of God and deification of man), Quranic wisdom, freedom of soul, Islamic human rights and God's rule, were detailed. And made a difference. In the political theory of modernity, the demand for maximum welfare and freedom for man, but the Fardidiyeh trend denied any tolerance and tolerance towards the subject itself, the foundation.
  Keywords: Heidegger, Fardidians, Anti-Modernity, Westernization, Humanism
 • Mohsen Sanami, Abbas Salehi Najafabadi *, Ghasem Torabi Pages 143-163
  Decision-making is related to the political-social action of the political elites, who speed up or hinder the political progress of the society with their performance due to their power and influence. This research aimed to investigate the role of political elites in the process of developing political and social rights in Iranian society. The present research method was descriptive-analytical and relied on library sources. According to the results, to the extent that the elites and the worthy rule over the affairs, government and governance achieve high levels of efficiency and effectiveness, and aspects such as legitimacy, acceptability, and justice of the government are strengthened. Also, with the rule of the elites, other concepts in the field of politics, such as the participation of the competition, the circulation of the elites, etc., will be in an optimal state, and the political and social development will be on a growing path.
  Keywords: Political elites, development, political rights, Social Rights, Iranian Society