کاهش جریان خون و درجه حرارت مفصل زانوی موش صحرایی به وسیله مهارکننده های کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن

پیام:
چکیده:

جریان خون افزایش می یابد. از آنجایی که در (CFA)

مقدمه

در التهاب مزمن ایجاد شده در مفصل زانو توسط اجوانت کامل فروند مطالعات قبلی اثر ضدالتهابی مسددهای کانال کلسیم گزارش شده است، در مطالعه حاضر نقش این مهارکننده ها بر روی شاخص های التهاب جریان خون و درجه حرارت در مفصل زانوی ملتهب ناشی از تزرق اجوانت، مورد بررسی قرار گرفت. 0/2 محلول اجوانت ml در زانوی راست آنها، I

روش کار

این مطالعه تجربی بر روی 8 گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه CFA به آنها III سالین در زانوی آنها تزریق شد. گروه، CFA هم حجم II گروه، Complete Freund’s Adjuvant (CFA) کامل فروند تزریق شده و از روز هفتم تا پایان مطالعه هم حجم داروهای مصرفی، دی متیل سولفوکسید را به صورت خوراکی دریافت کردند و به ترتیب دوز زیاد وراپامیل و نیفدیپین از روز هفتم تا VII و VI به ترتیب دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و گروه های V و IV گروه های 15 از روز هفتم مطالعه، روزانه به صورت خوراکی mg/kg ایبوپروفن را با دوز VIII پایان مطالعه به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه مصرف کردند. تغییرات جریان خون و تغییرات درجه حرارت موضعی مفصل با استفاده از دستگاه جریان سنج لیزری برای مدت 28 روز استفاده شد. t اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای آنالیز واریانس و CFA بعد از تزریق به طور معنی داری در تمام 28 روز نسبت به روز صفر جریان خون را افزایش نشان داد، به طوری که در روز CFA

نتایج

تزریق 121 درصدی در جریان خون را موجب م یشد. مصرف دوز اندک وراپامیل و دوز اندک نیفدیپین جریان خون /7±6/ هفتم، افزایش 1 منجر شدند. مصرف دوزهای زیاد وراپامیل و نیفدیپین نیز باعث کاهش جریان خون مفصل شدند، اثر CFA افزایش یافته ناشی از تزریق مهاری این مهارکننده ها بر جریان خون مفصل با اثر ایبوپروفن قابل مقایسه بود. در خصوص درجه حرارت مفصل ملتهب، دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و دوز زیاد نیفدیپین و وراپامیل اعمال نموده اند. تفاوت معن یدار بین دوزهای مختلف مسددها با ایبوپروفن در کاهش درجه حرارت مشاهده نشد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه معرف این م یباشد که داروهای مهارکننده کانال کلسیم در شرایط التهاب افزایش جریان خون و درجه حرارت در موضع التهاب را مهار نموده و احتمالا از، CFA مزمن ناشی از تزریق این طریق التهاب مزمن را کاهش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
311
لینک کوتاه:
magiran.com/p431936 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.