حساسیت آنوفل گونه Fluviatilis James نسبت به حشره کش های مختلف در شهرستان بندرعباس، 1382

پیام:
چکیده:
مقدمه

در حدود 40 % جمعیت استان هرمزگان در مناطق کوهستانی و در تماس با آنوقل گونهfluviatilis زندگی می کنند. این گونه دارای عادات رفتاری اگزوفیلی و آنتروپوفیلی بالایی بوده و یکی از ناقلین مهم مالاریا در نواحی کوهستانی استان به Fluviatilis هرمزگان به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی سطح حساسیت و تحریک پذیری آنوفل حشره کشهای مختلف بوده است.

روش کار

در این مطالعه مقطعی، جهت اطلاع از سطح حساسیت این گونه آنوفل در شهرستان بندرعباس نسبت به حشره کشهای ددت، دیلدرین، مالاتیون، فنیترتیون، پروپکسور، بندیوکارب، پرمترین، دلتامترین و سیفلوترین تست های با استفاده از دوزهای تفکیکی حشر هکشهای فوق، توصیه WHO حساسیت با استفاده از کیت استاندارد تست حساسیت شده توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد. با انجام تست های تحری کپذیری، خاصیت تحری ککنندگی چهار حشر هکش با استفاده از کیت Fluviatilis پایروتروئید شامل لامبداسی هالوترین، پرمترین، سیفلوترین و دلتامترین بر روی آنوفل اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس مورد Conical Exposure Chamber و به روش WHO استاندارد معنی دار تلقی گردید. P<0/ تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05

نتایج

نتایج بدست آمده از مطالعه اخیر نشان داد این گونه نسبت به همه حشره کشها و لاروکش های ارزیابی شده حساس می باشد. همچنین نتایج تستهای تحریک پذیری نشان داد که تحریک کننده ترین حشره کش پایروتروئید، پرمترین و کمترین اثر تحری ککنندگی مربوط به حشره کش دلتامترین بود

زبان:
فارسی
صفحه:
321
لینک کوتاه:
magiran.com/p431937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.