تاثیر تجزیه و تحلیل سوالات آزمون های پایان ترم بر کیفیت طراحی سوال

Shabanma@sina.tums.ac.ir
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تجزیه و تحلیل سوالات فرآیندی است که کیفیت و کمیت سوالات و کل آزمون با آن ارزیابی می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر تجزیه و تحلیل سوالات آزمون های پایان ترم بر کیفیت طراحی سوال توسط اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.

روش بررسی

بررسی حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه سوالات آزمون یکی از دروس تدریس شده توسط هر یک از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال دوم 84-83 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج همراه توصیه های آموزشی به صورت یک جزوه به هر یک از آنان ارایه شد. سپس در نیمسال اول 85-84، سوالات طرح شده توسط همان اعضای هیات علمی تجزیه و تحلیل و با نتایج نیمسال 84-83 مقایسه گردید. از تعداد 33 نفر عضو هیات علمی 27 نفر قبل از مداخله و 21 نفر بعد از مداخله در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست پنج قسمتی شامل فرم ظاهری متن سوالات و گزینه ها، فرم ظاهری کل آزمون، روایی محتوا، سطح سوال در حیطه شناختی و نکات اجرایی آزمون بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t، پیرسون، اسپیرمن و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

یافته ها

قبل از مداخله 1056 سوال و بعد از مداخله 803 سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج مقایسه شد. بین شکل متن سوالات و گزینه ها (001/0p<)، سطح سوالات در حیطه شناختی (05/0p<)، و تحلیل گزینه های انحرافی (001/0p<) قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار آماری وجود داشت. اما بین ضریب دشواری و ضریب تمیز سوالات، شکل آزمون، روایی محتوا و نکات اجرایی آزمون ها قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداری وجود نداشت. همچنین آزمون آماری پیرسون ارتباط آماری معناداری بین متغیرهای سن (004/0=p، 535/0-=r) و سابقه کار (003/0=p، 546/0-=r) با ضریب دشواری نشان داد.

نتیجه گیری

مقایسه وضعیت کمی و کیفی سوالات طراحی شده پایان ترم توسط اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در دو نیمسال مقطع کارشناسی نشان داد که ارایه نتایج تجزیه و تحلیل سوالات به همراه جزوه های آموزشی به اعضای هیات علمی در ارتقای طراحی سوالات از جنبه های شکل متن سوالات و گزینه ها، سطح سوالات در حیطه شناختی و گزینه های انحرافی نقش مثبت داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p483280 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.