تاثیر هدایت الکتریکی محلول های غذایی روی رشد رویشی، غلظت و ترکیبات اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita var officinalis) در آبکشت

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC) محلول غذایی بر روی رشد ونمو، غلظت و ترکیب اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita var officinalis) و نیز معرفی فرمول غذایی مناسب، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار سطح EC محلول غذایی (6/5 و8/2، 4/1، 7/0 دسی زیمنس بر متر) و در سه تکرار در محیط آبکشت انجام گرفت. بر اساس نتایج این آزمایش رشد و نمو گیاه، شامل وزن تر و خشک به طور معنی داری تحت تاثیر EC محلول غذایی قرار گرفت (01/0≥P). بیشترین وزن تر وخشک بوته در تیمار EC1.4 اتفاق افتاد. در تیمار EC5.6، کاهش 40 درصدی در بیوماس بوته نسبت به تیمار EC1.4 مشاهده شد. تاثیر EC محلول غذایی بر روی غلظت فسفر و پتاسیم برگ ها معنی دار (05/0≥P)، ولی بر غلظت نیتروژن معنی دار نبود. درصد اسانس نیز به طور معنی داری تحت تاثیر EC قرار گرفت (05/0≥P). بیشترین درصد اسانس درتیمار EC1.4 وکمترین آن درتیمارهای EC5.6 و EC0.7مشاهده گردید. عمده ترین ترکیبات اسانس در تمامی تیمارها شامل منتون، منتول و منتوفوران بود. روند تغییرات ترکیبات اسانس در تیمارها متفاوت بودند. منتون از تیمار EC1.4 به بعد روندی کاهشی ولی منتول و پولگون روندی افزایشی داشتند. به علاوه با افزایش EC محلول غذایی ترکیبات سزکوئی ترپن، نظیر بتاکاریوفیلن و بتاکوببن در اسانس افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده EC محلول غذایی 4/1 دسی زیمنس بر متر را در آبکشت می توان برای تولید نعناع فلفلی بکار برد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p484906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.