اثر جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی امکان جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کانولا به عنوان یک منبعپروتئینی در جیره جوجه های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم کربوهیدراز و تاثیر آن بر عملکردجوجه های گوشتی انجام شد. در این بررسی 320 قطعه جوجه یک روزه از نژاد آربوراکرز به صورت2 در قالب طرح کام لا تصادفی با 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای اول و دوم × فاکتوریل 40 درصد و جایگزینی کنجاله کانولا بجای کنجاله / به ترتیب شامل مصرف آنزیم در مقادیر صفر و 0770 و 100 درصد بودند. جوجه ها با جیره های متعادل براساس مقادیر، سویا در 4 سطح صفر، 35تغذیه شدند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح (NRC) توصیه شده انجمن ملی تحقیقاتمختلف کنجاله کانولا تاثیر معن یداری بر خوراک مصرفی روزانه نداشت. وزن روزانه و ضریب تبدیلغذایی در تیمار دارای 100 درصد کنجاله کانولا اختلاف معن ی داری را با سایر تیمارها نشان دادبر اساس نتایج حاصله افزودن آنزیم به جیره غذایی اثر معن یداری بر پارامترهای مورد. (P< 0/05)بررسی نداشت. همچنین اثر متقابل معنی داری بین آنزیم و سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکردجوجه ها مشاهده نشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزینی کنجاله کانولا بجای کنجالهسویا تا سطح 70 درصد بدون تاثیر منفی در عملکرد جوجه ها امکانپذیر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p590863 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!