اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری

چکیده:
دوازده گوساله ماده شیرخوار نژاد براون سوئیس به طور کاملا تصادفی در دو تیمار قرار داده شدندتا اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکردشان و برخی فراسنجه های خونی بررسی شود. تیمار اول شامل خوراک شرو ع کننده آردی و تیمار دوم شامل خوراک شروع کننده پلت بود. جیره ها از نظر مواد مغذی یکسان بودند. بر مبنای نتایج حاضر، گوسا له هایی که جیره پلت شده را استفاده کرد ند اختلاف. (P<0/ افزایش وزن بیشتری از گوساله هایی که جیره آردی را مصرف کرد ند نشان دادند (05 معنی داری در مصرف کل ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی و شروع زمان نشخوار بین تیمارها وجود نداشت. سن از شیرگیری و کل مصرف ماده خشک شیر در گوساله های تیمار خوراک شروع کننده قابلیت هضم پروتئین خام و ماده. (P<0/ آردی بالاتر از تیمار خوراک شروع کننده پلت شده بود (05 هیچ. (P<0/ آلی در تیمار خوراک شروع کننده آردی کمتر از تیمار شروع کننده پلت شده بود (05 و خاکستر خوراک در بین تیمارها مشاهده نشد. تیمارها بر غلظت NDF اختلافی در قابلیت هضم گلوکز و ازت اوره ای خون اثر معنی داری نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که خوراک شروع کننده به صورت پلت شده می تواند افزایش وزن گوساله های نوزاد را بهبود ببخشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p590865 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!