بررسی تاثیر مواد پرکننده در ستون های بیوفیلتری بر سولفید هیدروژن هوا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سولفید هیدروژن گازی است بی رنگ، سمی و قابل اشتعال. این گاز هم به صورت طبیعی و هم مصنوعی در طبیعت یافت می شود که هر دو شکل باعث وارد شدن صدمه و خسارت به اکوسیستم و اموال می گردد. روش های سنتی حذف این گاز شامل حذف از طریق هوا دهی، ترکیب و اکسیداسیون است. در این مطالعه باتوجه به مزایای روش حذف بیولوژیکی، کارآیی روش بیوفیلتراسیون با بسترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این تحقیق، از 4 عدد ستون پلکسی گلاس که ارتفاع و قطر هرکدام به ترتیب 40 و 15 سانتی متر بود، استفاده گردید. هرکدام از ستون ها تا ارتفاع 5/27 سانتیمتر به ترتیب با بسترهای گوش ماهی، کمپوست و کربن فعال پر شدند. گاز تولیدی پس از اندازه گیری به ستون ها تزریق شد. خروجی گاز از هر ستون اندازه گیری گردید.
یافته ها
پس از پر شدن ستون ها با مواد پرکننده، به مدت 10 هفته با دبی ها و غلظت های مختلف گاز هیدروژن سولفوره مورد بهره برداری قرار گرفتند. پس از این که بسترها به حالت پایدار رسید، راندمان آن ها در حذف H2S اندازه گیری شد، بستر کربن فعال بیش ترین راندمان (100%) را داشته و بسترهای گوش ماهی و کمپوست به ترتیب با راندمان های 90-88 و 90-80 درصد، در مقام دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند.
نتیجه گیری
براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که سیستم بیولوژیکی با استفاده از باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس راندمان قابل قبولی در حذف H2S نشان داده و محصولات تولیدی آن نیز آلودگی کم تری دارد. از طرفی، روش هایی که پیش تر مورد استفاده قرار می گرفته اند هزینه های بیش تری از روش های بیولوژیکی دارند. بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده، استفاده از سیستم های بیولوژیکی سازگار با محیط زیست به منظور حذف آلاینده های گازی خروجی از صنایع توصیه می گردد
زبان:
فارسی
صفحات:
405 تا 415
لینک کوتاه:
magiran.com/p604168 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!