مقاومت آنتی زنوزی پانزده رقم برنج ایرانی به شپشه برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

چکیده:
جهت بررسی مقاومت آنتی زنوزی 15 رقم برنج ایرانی نسبت به شپشه برنج Sitophilus oryzae آزمایشاتی در سال 1383 در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی در دمای 1±28 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی مطلق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. در آزمایش ترجیح برای استقرار شپشه برنج که با رهاسازی مخلوط 75 حشره نر و ماده 8-1 روزه در 4 تکرار و در دو زمان 24 و 48 ساعت انجام شد، اثرات متقابل رقم و زمان معنی دار نبود که نشان می دهد مدت 24 ساعت می تواند برای ترجیح میزبان و استقرار حشرات کامل کافی باشد. بررسی ترجیح تخم ریزی حشرات ماده در آزمون انتخاب آزاد با رها سازی 12 جفت حشره نر و ماده در 5 تکرار و در مدت 72 ساعت روی ارقام برنج صورت گرفت. در هر دو آزمایش شپشه برنج نسبت به رقم کادوس کمترین ترجیح و میزان تخم ریزی را نشان داد. لذا رقم کادوس می تواند به عنوان یکی از ارقام دارای پتانسیل مقاومت به شپشه برنج مد نظر قرار گرفته و در آزمایشات تکمیلی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p644846 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!