رضایتمندی بیماران: یک مطالعه توصیفی در کلینیک مراقبت های پستان در ایران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی میزان رضایتمندی بانوان مراجعه کننده به کلینیک بیماری های پستان جهاد دانشگاهی، یک مطالعه توصیفی طراحی شد و جهت بررسی رضایتمندی بیماران پرسشنامه اختصاصی طراحی شده، در بین تمامی مراجعین کلینیک توزیع شد و از آنان خواسته شد که آن را تکمیل نمایند. پرسشنامه حاوی آیتم های رضایتمندی از مراقبت های کلینیکی، سیستماتیک، محیط فیزیکی، مهارت های ارتباطی پرسنل و رضایتمندی کلی بود. در کل 625 زن در این مطالعه شرکت کردند. متوسط سنی آنان 9/40 (6/11= SD) سال بود. اغلب آنان متاهل (81%) و خانه دار (69%) بودند. تعداد زیادی از آنان از محیط فیزیکی، ارتباط پرسنل و مراقبت های کلینیکی دریافتی بسیار راضی یا راضی بودند. 82% از پاسخ دهندگان بطور کلی از کلینیک خیلی راضی یا راضی بودند. بین رضایتمندی کلی بیماران از کلینیک و رضایتمندی به تفکیک از محیط فیزیکی، ارتباط با پرسنل و مراقبت های کلینیکی توافق معنی داری وجود داشت. بین رضایتمندی کلی بیماران و رضایت از اتاق معاینه (0001/0P<، 21/0= Kappa) و مشاوره با پزشک (0001/0P<، 20/0= Kappa) توافق معنی داری به چشم می خورد. هیچ یک از عوامل جمعیتی رابطه معنی داری با رضایتمندی کلی نداشتند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که محیط فیزیکی و روش مشاوره پزشکان در رضایتمندی کلی بیماران مؤثر هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p721225 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!