پهنه بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت دیده زمین لرزه 1383 داهوئیه- زرند

چکیده:
در این مقاله، پهنه بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت دیده زمین لرزه 4 اسفند 1383 (22 فوریه 2005) داهوئیه- زرند عرضه شده است. بدین منظور با استفاده از روش های گوناگون آماری و روابط تضعیف، شتاب در نقاط متفاوت خسارت دیده محاسبه شده است. در روش آماری با استفاده از مقادیر بیشینه شتاب ثبت شده در ایستگاه های شتاب نگاری محدوده مه لرزه ای زمین لرزه 1383 داهوئیه- زرند و روابط درون یابی عکس فاصله وزنی، شتاب جنبش زمین در نقاط گوناگون گستره، برآورد شده است. در بررسی آماری ضریب توان عکس فاصله وزنی با استفاده از شاخص جذر میانگین مربعات خطا بهینه شده است. سپس رابطه بهینه شده به منظور برآورد مقادیر شتاب در گستره خسارت دیده به کار گرفته شده است. در روش دوم با استفاده از رابطه تضعیف نسل جدید کمپل و بزرگنیا (2008) و رابطه فوکوشیما (2003)، بیشینه شتاب در مناطق خسارت دیده برآورد شده است. با کمینه کردن تفاوت مقادیر شتاب های برآورد شده و ثبت شده در ایستگاه های شتاب نگاری، ضرایب روابط تضعیف تصحیح شده و از روابط تصحیح شده در تعیین شتاب نقاط خسارت دیده نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مقادیر شتاب با روش های متفاوت نشان می دهد که رابطه تضعیف فوکوشیما (2003) از دقت بیشتری در تعیین شتاب نسبت به سایر روش ها برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p731356 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!