اثر اندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

پیام:
چکیده:
مطالعه اثر اندازه تخمک بر روند رشد، حجم کیسه زرده و درصد بازماندگی مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو، تعداد 19 عدد مولد ماده تاسماهی ایرانی نشان داد که اندازه تخمک (قطر) بدست آمده از مولدین با طول کل، وزن و حجم کیسه زرده در هنگام تفریخ لارو دارای همبستگی مثبت است. همبستگی اندازه تخمک با طول کل لارو تازه تفریخ شده، 2، 4، 6، 8 و 10 روزه معنی دار است (P< 0. 05). علاوه بر آن اندازه تخم با حجم کیسه زرده لارو تازه تفریخ شده 2، 4، 6، 8 و 10 روزه همبستگی مثبت را نشان داد. نتایج بررسی های آماری، همبستگی اندازه تخم با وزن لارو تازه تخم گشایی شده را معنی دار (P< 0. 05) و برای وزن لارو 10 روزه همبستگی معنی دار را نشان نداد (P≥ 0. 05). همبستگی درصد تلفات دوره جذب کیسه زرده و دوره تغذیه فعال با قطر تخمک معنی دار نبود (P≥ 0. 05). رابطه معنی داری بین طول کل مولدین با قطر تخمک مشاهده نشد (P≥ 0. 05). میانگین تعداد تخمک در هر گرم برابر مقدار عددی 49. 98 بود و همچنین میانگین قطر تخمک تازه لقاح یافته از هر مولد برابر 3. 52 میلیمتر و میانگین تخم آب کشیده برابر 4. 44 میلیمتر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p733052 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.