فهرست مطالب

مجله علمی شیلات ایران
سال سی و دوم شماره 5 (پیاپی 139، آذر و دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منصور طرفی موزان زاده*، مجتبی ذبایح نجف آبادی، حسین هوشمند، مینا آهنگر زاده، رحیم اصولی، حمید سقاوی، شاپور مهرجویان، سید رضا سید مرتضایی، سید جواد حسینی ملایری، محمود حافظیه، همایون حسین زاده صحافی صفحات 1-14

  تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) در سال 1396 آغاز شد. هدف از این تحقیق تولید مولدین زایا و دستیابی به بیوتکنیک تکثیر لارو و تولید بچه ماهی باس دریایی آسیایی بود. در این راستا، بچه ماهیان نژاد تایلندی در سه سال متفاوت وارد ایستگاه شدند و پرورش آنها تا مرحله پیش مولد انجام شد. بعد از گذشت چهار سال از این پروژه، گله هایی از پیش مولدین ماده 3 و 4 ساله و پیش مولدین نر 5/1 ساله تولید شد و در تابستان سال 1401 این مولدین با روش تکثیر مصنوعی توسط تزریق هورمون تکثیر شدند. در خوزستان فصل تکثیر از اوایل خرداد ماه لغایت اواخر شهریور ماه در دمای 34-28 درجه سانتی گراد است. تخم ریزی ماهیان 40-36 ساعت بعد از تزریق در نیمه شب اتفاق می افتد. از هورمون LHRH-α2 به صورت تزریق درون ماهیچه ای برای تکثیر مصنوعی این گونه استفاده شد. میزان درصد لقاح، تخم گشایی و زنده مانی لارو 3 روزه ماهی باس دریایی آسیایی در ماه های مختلف متفاوت و به ترتیب 92-78، 93-82 و 85-75 درصد بود. از بهمن ماه سال 1401 لغایت تیر ماه سال 1402، 208 عدد مولد زایا به پنج بخش خصوصی در استان خوزستان و هرمزگان برای تولید انبوه بچه ماهی این گونه اهداء شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رعایت اصول ایمنی زیستی مهم ترین اصل در اجرای برنامه های مولدسازی، اهلی سازی ماهیان دریایی جدید، پرورش و برنامه های بهگزینی است. همچنین گونه باس دریایی آسیایی، از پتانسیل بسیار زیادی جهت تکثیر در شرایط اسارت و تولید انبوه بچه ماهی برخوردار است و می تواند به عنوان گونه اصلی ماهی دریایی به برنامه های کوتاه مدت برای توسعه پرورش ماهیان در قفس در آبهای جنوب کشور کمک کند.

  کلیدواژگان: القاء هورمونی، تکثیر مصنوعی، پرورش لارو، ماهی باس دریایی آسیایی، غذای زنده
 • بهنام فرجامی، افشین عادلی، آریا باباخانی* صفحات 15-23

  با توجه به نقش مصرف آبزیان در تامین سلامت جامعه و افزایش جمعیت سالمندان در کشور، در این پژوهش نگرش سالمندان نسبت به مصرف ماهی تازه و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پرسشنامه ای بر اساس مطالعه کتابخانه‎ای و نظریات افراد متخصص، طراحی و استاندارد شد. پرسشنامه‎ها به صورت الکترونیکی از طریق فضای مجازی برای افراد سالمند (سن 60 به بالا) ارسال شد.. بر اساس یک مدل پیش فرض، رفتار مصرف کننده نتایج نشان داد که 7 عامل کیفیت، نوع عرضه، درآمد، دسترسی، سوابق تجربی، سلامتی و راحتی مصرف به طور معنی‎داری بر نگرش سالمندان نسبت به مصرف ماهی تازه موثر هستند (05/0>p). ولی دو عامل قیمت و تبلیغات اثر معنی‎داری بر نگرش نداشتند و مشخص شد که نگرش سالمندان نسبت به مصرف ماهی تازه بر تصمیم به خرید و افزایش مصرف ماهی موثر است (05/0>p). بدین ترتیب، با تغییر و بهبود هر یک از عوامل موثر بر نگرش، می‎توان مصرف ماهی را در سالمندان افزایش داد. کیفیت و دسترسی از جمله عوامل بسیار موثر بر نگرش سالمندان نسبت به مصرف ماهی تازه بودند. لذا، با بهبود کیفیت و افزایش دسترسی به ماهی تازه در مناطق مختلف کشور می‎توان برای سهولت و افزایش مصرف قشر سالمند از ماهی تازه، گامی مهم برداشت.

  کلیدواژگان: سالمندان، الگوی مصرف، نگرش، ماهی تازه
 • عبدالعلی ثناگویان، جواد میردار هریجانی*، احمد قرایی، محسن نوری نژاد صفحات 25-35

  هدف از این مطالعه بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر تنوع و تراکم جوامع بی مهرگان کفزی ساحل دلوار (استان بوشهر) بود. بدین منظور، نمونه برداری از رسوبات ساحل دلوار (6 ایستگاه و 3 تکرار به ازای هر ایستگاه) به وسیله نمونه بردار گرب ون وین (15×15 سانتی متر مربع) طی دوره پرورش برای مدت 8 ماه (از اردیبهشت لغایت مهر ماه و دو ماه شامل فروردین و آبان به عنوان شاهد) انجام گرفت. همچنین دانه بندی رسوبات بستر، بافت خاک و نیز مجموع مواد آلی (TOM) رسوبات اندازه گیری شد. در این تحقیق 15 خانواده از بی مهرگان کفزی در 7 راسته و 5 رده شناسایی شدند. همچنین بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی شناسایی شده، نشان داد که حداکثر تراکم در فروردین ماه (82±103 عدد در مترمربع) و حداقل تراکم در تیر ماه (41±70 عدد در مترمربع) بود. همچنین ایستگاه پنج با 40±115 عدد در مترمربع و ایستگاه یک با 40±62 عدد در مترمربع به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین تراکم بودند که تعداد تراکم کل بی مهرگان کفزی در 8 ماه نمونه برداری 581±15490 عدد در مترمربع محاسبه شد. با توجه به نتایج  حاصل ازاین تحقیق ، پساب مزارع پرورش میگو اثر معنی داری بر فراوانی و تنوع بی مهرگان کفزی ساحل دلوار ندارد.

  کلیدواژگان: بی مهرگان کفزی، پساب مزارع پرورش میگو، مواد آلی رسوبات، استان بوشهر
 • زهرا یعقوب زاده*، رضا صفری صفحات 37-47

  جلبک Chlorella vulgaris یک ریزجلبک سبز آب شیرین است که دارای منابع غنی از متابولیت های ساختاری جدید و فعال بیولوژیک است. در این تحقیق، استخراج پلی ساکاریدهای Chlorella vulgaris به روش آب داغ انجام شد و بازده پلی ساکارید خام تقریبا 5 درصد وزن خشک به دست آمد. فعالیت آنتی اکسیدانی پلی ساکارید استخراجی به روش مهار رادیکال های 2، 2-دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) و قدرت کاهندگی در 5 غلظت (375/0، 75/0، 5/1، 3 و 6 میلی گرم بر میلی لیتر) مورد  بررسی قرار گرفت. پلی ساکاریدهای به دست آمده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بودند. بالاترین فعالیت مهار DPPH 91/15 درصد در 6 میلی گرم بر میلی لیتر و بالاترین قدرت کاهندگی در FRAP 781/0 در 6 میلی گرم بر میلی لیتر (جذب در 600 نانومتر) بوده است. مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت کاهندگی BHA در غلظت 031/0 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب 78/39 درصد و 65/3 بوده است. مقدار IC50 برای مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت کاهندگی پلی ساکاریدهای کلرلا ولگاریس به ترتیب 342/22 و 79/45 بود. همچنین پلی ساکارید Chlorella vulgaris دارای اثر بازدارندگی 21 درصد بر E. coli در مقایسه با کشت شاهد پس از 18 ساعت انکوباسیون بود. پلی ساکاریدهای ریزجلبک C. vulgaris حاوی طیف گسترده ای از ترکیبات زیست فعال هستند و در مکمل های غذایی، واسطه موثری در از بین بردن رادیکال های آزاد خواهند بود و می توانند به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی برای استفاده در مواد غذایی و دارویی بکار روند.

  کلیدواژگان: پلی ساکاریدها، Chlorella vulgaris، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنتی باکتریال
 • نجمه طبسی نژاد، حامد موسوی ثابت، حسین مصطفوی* صفحات 49-61

  با افزایش فعالیت های صنعتی بشر در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی-رفاهی، زیستگاه های طبیعی در سراسر جهان فشارهای بسیاری را به واسطه تغییر در سیستم اقلیم متحمل شده اند که از پیامدهای این رویداد می توان به انقراض گونه ها و کاهش تنوع زیستی در مقیاس جهانی اشاره نمود. در این راستا، ارزیابی تهدیدات حاصل از تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم ها، نقش ویژه ای در مدیریت و حفاظت از آنها ایفاء خواهد کرد. در مطالعه حاضر، پراکنش آینده ماهی سفید (Rutilus kutum) به عنوان یک گونه اقتصادی-خوراکی با ارزش، تحت اشرایط قلیمی خوش بینانه و بدبینانه در سال های 2050 و 2080 با استفاده از مدل مکسنت پیش بینی شده است. در این مطالعه، از مجموعه داده های جمع آوری شده از نویسندگان و منابع علمی مختلف در دسترس مربوط به یک بازه زمانی 50 ساله (2020-1970میلادی) استفاده گردید. همچنین متغیر های محیطی و اقلیمی مورد استفاده در مدل سازی از سایت www.worldclim.org استخراج و تهیه گردیدند. نتایج نشان داد، عملکرد مدل در پیش بینی پراکنش گونه براساس معیار AUC [1]، عالی (946/0) ارزیابی شد. به علاوه، نتایج مدل سازی نشان داد که پراکنش این گونه در تمامی سال ها و شرایط اقلیمی خوش بینانه و بدبینانه، به صورت قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به این که ماهی سفید در سبد غذایی جوامع محلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، از این رو کاهش پراکنش آن در آینده می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی و معیشت جامعه محسوب گردد. در نتیجه، حفاظت از این گونه، نیازمند برنامه ریزی های فوری، تصمیمات قابل اجرا و اقدامات موثر در خصوص حفظ و بازسازی رودخانه ها، کنترل اثرات منفی تغییر اقلیم و تلاش در جهت کاهش عوامل شتاب دهنده این پدیده بحرانی است.

  کلیدواژگان: اقلیم، امنیت غذایی، مکسنت، حفاظت، دریای خزر، ماهی سفید
 • سید عبدالحمید حسینی*، ابوالحسن راستیان نسب، محمدمیثم صلاحی اردکانی، فروغ گندمکار، اسماعیل کاظمی صفحات 63-77

  استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل اقلیم منحصر به فرد خود دارای پتانسیل فراوانی در زمینه آبزی پروری است. با وجود این، به دلیل عدم شناخت منابع آبی در اقلیم های مختلف استان، بخش زیادی از این منابع به خصوص در مناطق گرمسیری بدون استفاده است که می تواند برای تکثیر و پرورش آبزیان سازگار با این مناطق از جمله ماهیان خاویاری مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور، بررسی رودخانه خیرآباد در شهرستان گچساران در دستور کار قرار گرفت. بعد از مشخص نمودن ایستگاه های تحقیقاتی، نمونه برداری از آب برای بررسی عوامل دما، pH، سختی، نیترات، نیتریت، فسفات، BOD، COD، جامدات محلول، شوری، هدایت الکتریکی و همچنین بررسی داده های هواشناسی انجام گرفت. دما دارای میانگین 23-18 سانتی گراد، pH در محدوده 8-7، سختی 238-453 میلی گرم در لیتر، مقدار فسفر در دامنه 6/0-2/0 میلی گرم در لیتر، نیترات و نیتریت نیز به ترتیب در محدوده 1/2-1/1 و 06/0-01/0 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد. میزان BOD5 زیر10 به دست آمد که جزو رودخانه نسبتا آلوده محسوب می گردد. همچنین میزان  CODو EC به ترتیب 25-6 میلی گرم در لیتر و1433-542 میکروموس بر سانتی متر مربع به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که مناسب ترین منطقه جهت پرورش ماهیان خاویاری پایین دست رودخانه خیرآباد است. از لحاظ هیدرولوژی نیز با توجه به این که در پایین دست رودخانه خیرآباد حد فاصل خروجی سد کوثر تا محدوده روستای معصوم آباد در نزدیکی مرز استان کهگیلویه و بویراحمد با استان خوزستان (حدود 20 کیلومتر)، حداکثر دبی قابل استفاده جهت پرورش ماهیان خاویاری حدود 5/1 مترمکعب است (50 درصد حداقل دبی در گرم ترین فصل سال) و با در نظر گرفتن میزان تولید 1 تن ماهی پرواری به ازاء هر 5/4 لیتر در ثانیه آب و نیز با رعایت فاصله حدود 5 کیلومتری جهت احداث مزارع پرورش ماهیان خاویاری به منظور خودپالایی حداکثری رودخانه، می توان نسبت به صدور مجوز جهت احداث 4 مزرعه با ظرفیت تولید کل 1200 تن ماهی خاویاری مشخصا فیل ماهی اقدام نمود.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، رودخانه خیرآباد، عوامل فیزیکی و شیمیایی، داده های اقلیمی، ماهیان خاویاری
 • اشکان اژدری*، پریا اکبری صفحات 79-94

  تحقیق حاضر با هدف بررسی ارزش غذایی (ترکیب تقریبی، اسید آمینه و اسید چرب)، فیتوشیمیایی (استرول، فنل و فلانووئید) و فعالیت آنتی اکسیدانی (دی فنیل پیکریل هیدرازیل؛ DPPH) عصاره آبی مخلوط ماکروجلبک های قهوه ایSargassum ilicifolium، Nizimuddinia zanardini، Cystoseira indica و Padina australis بود. در این مطالعه، پس از جمع آوری ماکروجلبک ها، آنها شستشو و خشک شدند و سپس به نسبت کمی 1:1:1 با هم ترکیب و به صورت پودر در آمدند. میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، خاکستر و رطوبت به ترتیب 38/6، 30/1، 86/0،10/5 و 20/2 و 46/85 گرم در 100 گرم وزن تر مخلوط و میزان انرژی خام 86/4238 کالری بر گرم مخلوط بود. اسیدهای چرب اشباع شده غالب در مخلوط ماکروجلبک های مورد آزمایش به ترتیب اسید پالمیتیک (89/0±11/15 درصد)، مریستیک اسید (28/0±51/10درصد) و اسید استئاریک (43/0±54/8 درصد) بود. از بین اسیدهای چرب بلند زنجیره اشباع نشده (PUFA)، به ترتیب آراشیدونیک اسید (23/4±48/20 درصد)، لینولئیک اسید (12/6±32/18 درصد) و آلفا لینولنیک اسید (78/0±50/6 درصد) غالب بود. مجموع اسید آمینه ضروری و غیر ضروری به ترتیب 88/7 و 41/11 اسید آمینه بر 100 گرم نمونه بود. گلوتامیک اسید (02/0±12/4 اسید آمینه بر 100 گرم نمونه)، اسید آسپارتیک (05/0±71/1 گرم اسید آمینه بر 100 گرم نمونه) و سرین (09/0±64/1 گرم اسید آمینه بر 100 گرم نمونه) به ترتیب جزو اسید آمینه غیر ضروری غالب بود. استرول غالب سیتوستانول بود. میزان استرول کل 18/12± 54/234 میلی گرم بر 100 گرم ماده خشک بود. میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی مخلوط به ترتیب، /7±46/83 میلی گرم اسید گالیک بر گرم عصاره، 98/0±01/10 میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک و 28/11±87/1323 میکرومول ترولکس بر گرم عصاره بود. در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل وجود اسیدهای چرب PUFA، تعادل بین اسیدهای آمینه غیرضروری و ضروری، استرول و آنتی اکسیدان های طبیعی، استفاده از مخلوط ماکروجلبک های قهوه ای S. ilicifolium، N. zanardini، C. indica و P. australis در صنایع غذایی و دارویی، توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: عصاره ماکروجلبک، ارزش غذایی، استرول، فنل، وضعیت آنتی اکسیدانی
 • سید محمدصادق رودبارکی، هادی ارشاد لنگرودی*، عباسعلی زمینی، بهرام فلاحتکار، رقیه صفری صفحات 95-111

  در این بررسی، اثرات کلرید کبالت (CoCl2) با دو سطح 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم و ویتامین C با غلظت های 200 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم جیره و غلظت های ترکیبی آنها در 9 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار روی 270 تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) با میانگین وزن اولیه 29/0±51/11 گرم طی مدت 12 هفته آزمایش شد. بر اساس نتایج حاصل، میانگین وزن و طول نهایی ماهیان در غلظت 4 میلی گرم بر کیلوگرم CoCl2 نسبت به شاهد به طور معنی داری بیشتر بود (05/0p<). در وزن کسب شده، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). نتایج شاخص های خونی و بیوشیمیایی نشان داد که بیشترین تعداد گلبول های قرمز و سفید به ترتیب در تیمارهای 2 میلی گرم بر کیلوگرم  + CoCl2200 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C مشاهده گردید. بیشترین درصد نوتروفیل در تیمار 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C مشاهده شد که با تیمارهای 2 CoCl2، 800 C + 4 CoCl2، 800 C + 2 CoCl2، 200 C + 4 CoCl2  و شاهد، اختلاف معنی داری داشت (05/0p<). درصد لنفوسیت در تیمارهای 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C و 2 میلی گرم بر کیلوگرم  + CoCl2800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C، با شاهد، اختلاف معنی داری داشت (05/0p<). کمترین درصد مونوسیت در گروه شاهد بود. بیشترین درصد ائوزینوفیل در تیمار 800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C و 2 میلی گرم بر کیلوگرم  + CoCl2800 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C در مقایسه با گروه شاهد و سایر تیمارها بود. بیشترین میزان تری گلیسرید و کلسترول به ترتیب در غلظت های 4 میلی گرم بر کیلوگرم + CoCl2 200 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C و 4 میلی گرم بر کیلوگرم CoCl2 مشاهده گردید. نتایج نشان داد که استفاده از ویتامین C و کلرید کبالت به صورت مجزا و ترکیبی در محدوده وزنی مورد نظر اثرات معنی داری بر بسیاری از شاخص های رشد طی دوره پرورش داشت. اثر ویتامین C بر شاخص های مورد مطالعه در مقایسه با کلرید کبالت بیشتر بود. اثرات مثبت تیمارهای ترکیبی در اغلب شاخص ها بیشتر از تیمارهای مجزا بود. نهایتا، جیره غذایی حاوی 4 میلی گرم بر کیلوگرم + CoCl2 200 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین C برای پرورش تاس ماهی سیبری جوان مناسب قلمداد گردید.

  کلیدواژگان: تغذیه ماهی، ماهی خاویاری، مکمل خوراکی، رشد، خون شناسی
 • بابک خیامباشی*، سید کمال الدین علامه، علی اصغر شهابی صفحات 113-122

  در این پژوهش، تاثیر پساب خروجی از استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر عملکرد، غلظت و میزان برداشت عناصر نیتروژن، فسفر و عناصر کم مصرف در ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات دامپروری و کشاورزی گلپایگان در استان اصفهان بررسی شد. تعداد 45000 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 2±10 گرم به طور یکسان در 9 استخر (3/1×2/2×20 متر) رهاسازی و به مدت شش ماه پرورش داده شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد. تیمار ها شامل 1) آبیاری با آب چاه بدون کود به عنوان شاهد، 2) آبیاری با آب چاه همراه با مصرف کودهای شیمیایی اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بر اساس آزمون خاک، 3) آبیاری با آب خروجی از استخر پرورش ماهی بدون افزودن کود، 4) آبیاری با آب خروجی از استخر پرورش ماهی همراه با مصرف کودهای شیمیایی و 5) آبیاری با آب خروجی از استخر پرورش ماهی به همراه مصرف کودهای شیمیایی به میزان 50 درصد بود. نتایج نشان داد که استفاده از پساب استخرهای ماهی باعث افزایش عملکرد ذرت و غلظت عناصر روی، مس، نیتروژن، فسفر، منگنز و آهن به طور معنی داری در اندام هوایی گیاه ذرت شده است (05/0>p). استفاده از پساب استخر و 50 درصد کود شیمیایی موجب 44 درصد افزایش عملکرد ذرت نسبت به شاهد شده است. علاوه براین، استفاده از آب استخر با کود شیمیایی سبب افزایش معنی دار جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنز از خاک به وسیله گیاه ذرت نسبت به تیمار شاهد گردید (05/0>p). بیشترین عملکرد ذرت با مقدار 67/73 تن در هکتار با تفاوت معنی داری برای تیمار آبیاری با پساب استخرهای پرورش ماهی به اضافه کود شیمیایی در مقایسه با تیمار شاهد با 4/44 تن در هکتار مشاهده شد (05/0>p). بیشترین و کمترین عملکرد ذرت به ترتیب در آبیاری با پساب استخرهای پرورش ماهی همراه با کود شیمیایی و تیمار شاهد به مقدار 7/73 و 4/44 تن در هکتار به دست آمد که با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (05/0>p). بنابراین، استفاده از پساب استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان نه تنها باعث افزایش عملکرد ذرت شده بلکه کارآیی کود مصرفی را نیز به طور معنی داری افزایش داده است.

  کلیدواژگان: پساب، خاک، ذرت، عناصر غذایی، پرورش ماهی
 • احسان نظیفی*، فاطمه طریحی زاده صفحات 123-141

  فرآورده های طبیعی جلبک های دریایی به دلیل کاربرد در زمینه های مختلف دارویی، تغذیه ای و کشاورزی در دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. تحقیقات اخیر نشان داده است که متابولیت های دریایی می توانند آینده اقتصاد زیستی را شکل دهند. جمعیت های فراوانی از جلبک های جنس Ulva و Sargassum در سواحل جنوبی ایران وجود دارد. لذا، در این پژوهش، جمعیت های U. lactuca و S. vulgare از سواحل بوشهر جمع آوری و رنگدانه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های محلول، پروتئین کل و ترکیبات اسانس آنها در فصل های زمستان و بهار بررسی شد. نتایج نشان داد که گونه S. vulgare در بهار و گونه U. lactuca در زمستان دارای بیشترین میزان کلروفیل ها و کاروتنوئید کل بودند. میزان کربوهیدرات های محلول گونه U. lactuca در بهار نسبت به زمستان افزایش معنی داری داشت. میزان پروتئین کل در هر دو گونه در زمستان نسبت به بهار به طور معنی داری افزایش یافت. ترکیبات عمده اسانس هر دو گونه شامل هیدروکربن های آلکانی بود که اغلب درصد فراوانی بیشتری در زمستان داشتند. در فصل بهار، اسیدهای چرب و ترکیبات آروماتیک دارای حلقه (های) فنیل در اسانس دو گونه مشاهده شد. با توجه به تغییر محتوای متابولیت های موجود در این گونه ها همراه با تغییرات فصلی، نتایج حاضر می تواند در انتخاب هدفمند گونه جلبکی و زمان برداشت مناسب جهت کاربردهای مختلف موثر باشد.

  کلیدواژگان: تغییرات بیوشیمیایی، تغییرات فصلی، جلبک دریایی، خلیج فارس، کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
|
 • Mansour Torfi Mozanzadeh*, Mojtaba Zabayeh Najafabadi, Hosein Houshmand, Mina Ahangarzadeh, Rahim Oosooli, Hamid Saghavi, Shapoor Mehrjooyan, Seyed Reza Seyed Mortezaei, Seyed Javad Hoseini Malayeri, Mahmoud Hafezieh, Homayoon Hoseinzadeh Sahafi Pages 1-14

  The present research was started in 2016 at Bandar Imam Khomeini Marine Fish Research Station. The aim of this project was to produce fertile broodstock and achieve the biotechnique of larval propagation and fry production of the Asian sea bass. In this regard, the Thai fry strain were introduced in the station over three different years and their breeding was done until the pre-breeding stage. After four years, 3- and 4-year-old female pre-brooders and 1.5-year-old male pre-brooders were produced, and in the summer of 2022, these brooders were propagated by artificial reproduction method through injecting. In Khuzestan, the reproduction season begins from June to the end of September at a temperature between 28 and 34 ºC. The fish spawning occurs between 36 and 40 h after injection at midnight. The LHRH-α2 hormone was injected intramuscularly for the artificial reproduction of this species. The percentage of fertilization, hatching, and survival of 3-day-old larvae of Asian sea bass in different months varied between 78-92%, 82-93%, and 75-85%, respectively. From February 2022 to July 2023, 208 brooders were donated to 5 private hatchery sectors in Khuzestan and Hormozgan provinces for the mass seed production of this species. The results of the current project showed that the establishment of biosecurity is the most important principle in the implementation of breeding programs, domestication of new marine fish candidates, and selective breeding programs. Also, Asian sea bass has great potential for reproduction in captivity and mass fry production, and it can help short-term programs for the development of marine cage culture in the southern waters of Iran.

  Keywords: Hormone induction, Artificial propagation, Larviculture, Asian seabass, Livefeed
 • Behnam Farjami, Afshin Adeli, Aria Babakhani* Pages 15-23

  Considering the role of seafood consumption in providing public health as well as the increase in the elderly population in Iran, the attitude of the elderly towards the consumption of fresh fish and the factors affecting it were investigated in this research. For this purpose, a questionnaire was designed and standardized based on the library study and the opinions of experts. Questionnaires were sent electronically through cyberspace to elderly people (age 60 and above). SPSS software was used for descriptive statistical analysis and the structural equation model was used in Lisrel software for the intensity of the relationship between the structures. Based on a default model of consumer behavior, the results showed that 7 factors of quality, type of supply, income, access, experimental records, health, and convenience of consumption are significantly effective on the attitude of the elderly towards the consumption of fresh fish (p<0.05). Instead, the two factors of price and advertising did not have a significant effect on the attitude and it was found that the attitude of the elderly towards the consumption of fresh fish is effective on their decision to buy and increase their fish consumption (p<0.05), in this way, by changing and improving each of the factors affecting the attitude, it is possible to increase fish consumption in the elderly. Quality and access were among the most effective factors in the elderly's desire to consume fresh fish. Therefore, by improving the quality and increasing access to fresh fish in different regions of the country, an important step can be taken to facilitate and increase the consumption of fresh fish by the elderly.

  Keywords: Elderly, Consumption pattern, Attitude, Fresh fish, Iran
 • Abdolali Sanagooyan, Javad Mirdar Harijani*, Ahmad Gharaei, Mohsen Noorinejad Pages 25-35

  The aim of this study was to investigate the effect of shrimp farm effluent on the diversity and density of macrobenthic communities of Delwar coast (Bushehr province). For this purpose, sampling was performed by Van Veen Grab sampler (15 x 15 cm2) during the farming period for 8 months (from May to October and two months including April and November as a control) from Delwar beach sediments (6 stations and 3 repetitions for each station). Also, the granularity of bed sediments, soil texture, and total organic matter (TOM) of sediments were measured. In this research, 15 families of benthic invertebrates were identified in 7 orders and 5 categories. Also, the examination of the changes in the detected benthic organisms showed that the maximum density was in April (103±82 N/m2) and the minimum density was in July (70±41 N/m2). Also, station five with 115±40 N/m2and station one with 62±40 N/m2had the highest and lowest density, respectively, and the total density of benthic invertebrates for 8 months of sampling was 15490±581N/m2. The results of this research show that the effect of shrimp farming effluents on the abundance of microbial organisms in Delwar coast is remarkable.

  Keywords: Benthic invertebrates, Wastewater of shrimp farms, Total Organic Matter, Bushehr Province
 • Zahra Yaghoubzadeh*, Reza Safari Pages 37-47

  Chlorella vulgaris is a freshwater green microalgae, which is a rich source of novel structural and biologically active metabolites. In this research, the extraction of Chlorella vulgaris polysaccharides was done by hot water method and the crude polysaccharide yield was approximately 5% of dry weight. Antioxidant activity of the polysaccharide extracted by the methods of inhibiting 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals (DPPH) and reducing power in 5 concentrations (0.375, 0.75, 1.5, 3 and 6 mg/ml) was investigated. The obtained polysaccharides had antioxidant activity. The highest DPPH inhibition activity was 15.91% at 6 mg/ml and the highest reducing power was 0.781 at 6 mg/ml (absorbance at 600 nm). DPPH free radical inhibition and BHA reduction power at the concentration of 0.031 mg/ml were 39.78% and 3.65, respectively. The value of IC50 for DPPH free radical inhibition and reducing power of Chlorella vulgaris polysaccharides was 22.342 and 45.79, respectively. Also, the polysaccharide of Chlorella vulgaris had an inhibitory effect of 21% on E. coli compared to the control culture after 18 hours of incubation. C. vulgaris microalgae polysaccharides contain a wide range of bioactive compounds, in food supplements they will be an effective mediator in scavenging free radicals and have the potential to be created as natural antioxidants for use in food and medicine industries.

  Keywords: Polysaccharides, Chlorella vulgaris, Antioxidant activity, Antibacterial activity
 • Najmeh Tabasinezhad, Hamed Mosavi-Sabet, Hossein Mostafavi* Pages 49-61

  Natural habitats around the world have suffered a lot of pressure due to the increase in human industrial activities in order to achieve economic-welfare goals, by changing in the climate system, and the consequences of this event include the extinction of species and the reduction of biodiversity on a global scale. In this regard, the evaluation of the threats resulting from the changes created in the ecosystems will be pivotal to their management and conservation. In this study, the distribution of Rutilus kutum was predicted under two optimistic and pessimistic scenarios of 2050 and 2080 by Maxent model. In this study, the set of data collected by the authors and various available scientific sources from a period of 50 years (1970 to 2020 AD) was used. Also, the environmental and climate variables used in the modeling were extracted and prepared from www.worldclim.org.The results showed that the performance of the model in predicting species distribution was excellent (0.946) based on the AUC (Area Under the Curve) criterion. In addition, it is predicted that the distribution of the species is likely to decrease significantly in all years and optimistic and pessimistic scenarios. Therefore, considering the importance of the sim species in the food basket and its positive effect on the livelihoods of local communities, reducing its distribution in the future could be considered a threat to food security. In conclusion, the protection of this species requires urgent planning, actionable decisions and effective measures regarding the preservation and restoration of rivers, controlling the negative effects of climate change and efforts to reduce the accelerating factors of this critical phenomenon.

  Keywords: Climate, Food security, MaxEnt, Conservation, Caspian Sea, Rutilus kutum
 • Seyed Abdolhamid Hosseini*, Abolhassan Rastiannasab, MohammadMeysam Salahi Ardakani, Forogh Gandomkar, Esmaeel Kazemi Pages 63-77

  Due to its unique climate, the province of Kohgiluyeh and Boyar Ahmad has a lot of potential in aquaculture. However, due to the lack of knowledge of water resources in different climates of the province, a large part of these resources, are unused, especially in tropical regions, which can be used for fish farming, including sturgeon fish. In this regard, the investigation of the khairabad river in the cities of Gachsaran were done in this project. For this purpose, the investigation of Khairabad river in Gachsaran city was investigated.  after identifying the research stations, regular sampling was done to check the physicochemical characteristics of water and as well as record and analyze meteorological and climatic data. The temperature was 18-23°C, pH in the range of 7-8, hardness 453-238 mg/l, phosphorus 0.2-0.6 mg/l, nitrate and nitrite  respectively were in the range of 1.2 to 1.2 and 0.01 to 0.06 mg/l. The BOD level was below 10 mg/l, which is considered as a relatively polluted river. Also, the COD and EC levels were meseaured 6-25 mg/l and 542-1433 µS/cm, respectively. The results indicated that the most suitable area for sturgeon farming is downstream of Khairabad river, which of course requires the use of various mechanization methods to reduce the bacterial load of water, remove heavy metals, aeration and also use wells. It is a drain. Considering that in the lower reaches of the Khairabad river, the distance from the outlet of the Kausar Dam to the area of Masoum Abad village, near the border of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces with Khuzestan province (about 20 km), the maximum flow that can be used for sturgeon farming, especially bleuga, is about 1.5 m3/s (50% of the minimum discharge in the summer) and taking into account 4.5 l/s of water for the production of 1000 kg of sturgeon fish and also Keeping a distance of about 5 km for the construction of sturgeon farms in order to maximize the self-purification of the river, it is possible to issue a license to build 4 farms with a total production capacity of 1200 tons of beluga.

  Keywords: Feasibility, Khairabad river, Physicochemical parameters, Climatic data, Sturgeon
 • Ashkan Ajdri*, Paria Akbary Pages 79-94

  The purpose of this research is to investigate the nutritional value (approximate composition, amino acid and fatty acid), phytochemical (sterol, phenol and flavonoid) and antioxidant activity (diphenylpicrylhydrazyl; DPPH) of mixed aqueous extract of brown macroalgae Sargassum ilicifolium, Nizimuddinia zanardini, Cystoseira indica, and  Padina australis. In this study, after collecting the macroalgae, they were washed and dried, and then they were combined in a quantitative ratio of 1:1:1 and turned into powder. The amount of protein, fat, carbohydrates, ash, moisture, and  the amount of raw energy are 6.38, 1.30, 0.86, 5.10, 2.20, 85.46 g/100 g wet weight of the mixture, and 4238.86 cal/g respectively. The predominant saturated fatty acids in the tested macroalgae mixture were palmitic acid (15.11±0.89%), myristic acid (10.51±0.28%) and stearic acid (8.54±0.43%), respectively. Among the long chain unsaturated fatty acids (PUFA), arachidonic acid (20.48±4.23%), linoleic acid (18.32±6.12%) and alpha-linolenic acid (6.50±0.78%) were dominant respectively. The total amount of essential and non-essential amino acids was 7.88 and 11.41 amino acids/100 g of sample, respectively. Glutamic acid (4.12±0.02 g AA/100 g of sample), aspartic acid (1.71±0.05 g AA/100 g of sample) and serine (1.64±0.09 g AA/100 g of sample) by non-essential amino acid were dominant respectively. The predominant sterol was sitostanol. The amount of total sterol was 234.54 ± 12.18 mg/100 g dry matter. The amount of phenol, flavonoid and antioxidant activity of mixed aqueous extract, was 83.46.7 ± 7 mg GAE /g of extract, 10.01 ± 0.98 mg of QE g dry extract and 1323.87 ± 11.28 µmol TE/g respectively. Overall, the results of this study showed that due to the presence of PUFA, the balance between essential and essential amino acids, sterols and natural antioxidants, using the macroalgae mixture of S. ilicifolium, N. zanardini, C. indica and P. australisis recommended in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Macroalgae extract, Nutritional value, Sterol, phenol, Antioxidant status
 • Seyed Mohamadsadegh Roudbaraki, Hadi Ershadlangroudi*, Abbasali Zamini, Bahram Falahatkar, Roghayeh Safari Pages 95-111

  In this study, the effects of cobalt chloride (CoCl2) with two levels of 2 and 4 mg/kg and vitamin C with two levels of 200 and 800 mg/kg diet and their combined levels in 9 treatments and each treatment with 3 repelications on 270 Siberian sturgeon (Acipenser baerii) with an initial average weight of 11.51±0.29 g were evaluated for 12 weeks. Based on the results, the mean final weight and length of the fish in 4 mg/kg CoCl2 were significantly higher than the control group (p<0.05). There was no significant difference in the weight gain, body weight gain and food conversion ratio between the treatments and the control group (p>0.05). The results of blood and biochemical indices showed that the highest number of red and white blood cells was observed in the treatments of 2 mg/kg CoCl2+200 and 800 mg/kg vitamin C, respectively. The highest percentage of neutrophils was observed in 800 mg/kg vitamin C treatment, which showed a significant difference with treatments 2 CoCl2, 800 C+4 CoCl2, 800 C+2 CoCl2, 200 C+4 CoCl2 and control (p<0.05). There was a significant difference in the percentage of lymphocytes in 800 mg/kg vitamin C and 800 mg/kg vitamin C + 2 mg/kg CoCl2 treatments compared to the control group (p<0.05). The lowest percentage of monocytes was in the control group (p<0.05). The highest percentage of eosinophils was found in 800 mg/kg vitamin C and 800 mg/kg vitamin C + 2 mg/kg CoCl2 treatments compared to the control group and other treatments (p<0.05). The highest amount of triglyceride and cholesterol was observed in the concentrations of 200 mg/kg vitamin C+4 mg/kg CoCl2 and 4 mg/kg CoCl2, respectively (p<0.05). The results showed that the use of vitamin C and cobalt chloride separately and in combination in the desired weight range had significant effects on growth parameters during the culture period. The effect of vitamin C on some growth and blood indices was higher compared to cobalt chloride. The positive effects of combined treatments were more than individual treatments in most indices. Finally, the diet containing 200 mg/kg vitamin C+4 mg/kg CoCl2 was considered suitable for growth of juvenile Siberian sturgeon.

  Keywords: Fish nutrition, Sturgeon, Dietary supplement, Growth, Hematology
 • Babak Khayambashi*, Sayyed Kamaleddin Allameh, AliAsghar Shahabi Pages 113-122

  In this study, the effect of the effluent from rainbow trout ponds was investigated on the yield, concentration and uptake of nitrogen, phosphorus and micronutrients on the silage corn in the Golpayegan research station for Husbandry and Agriculture in Isfahan. 45000 fish with an average weight of 10 ± 2 g were uniformly divided in 9 ponds (20 × 2.2 × 1.3 m) for six months. The research was conducted in a complete randomized block design with five treatments in triplicate. The treatments were included 1) irrigation with well water without any fertilizer as the control, 2) irrigation with well water and use of urea, triple superphosphate and potassium sulfate as the fertilizers, 3) irrigation with fish ponds effluents without any fertilizer, 4) irrigation with fish ponds effluents and use of the fertilizer, and 5) irrigation with fish ponds effluents with 50 percent of the fertilizer. Results showed that the use of fish ponds effluents significantly caused increasing in corn yield and concentration of zinc, cupper, nitrogen, phosphorus, manganese and iron (p<0.05). In addition, using fish ponds effluents with the 50% of chemical fertilizer led to increase corn yield by 44 percent compared to the control group (p<0.05). Moreover, the uptake of iron, zinc, copper and manganese by corn were increased significantly compared to the control group through use of fish ponds effluents water with fertilizer (p<0.05). The highest and lowest yield of corn was obtained in the irrigation with the effluent of fish ponds effluents coupled with chemical fertilizers and the control group, equal to 73.7 and 44.4 tons per hectare, respectively, which had significant difference with each other (p<0.05). Therefore, the use of fish farm effluents for production of corn not only increased the yield but also dramatically enhanced fertilizer utilization.

  Keywords: Effluent, Soil, Corn, Nutrition elements, Fish culture
 • Ehsan Nazifi*, Fatemeh Toreihizadeh Pages 123-141

  The natural products of seaweeds have been taken into consideration due to their application in various fields of medicine, nutrition, and agriculture in the world. Recent research has shown that marine metabolites can form the future of the bioeconomy. There are many populations of Ulva and Sargassum algae on the southern coasts of Iran, and therefore, in this research, the populations of U. lactuca and S. vulgare were collected from the shores of Bushehr, and their photosynthetic pigments, soluble carbohydrates, total protein and compounds in essential oils were investigated in the winter and spring seasons. The results showed that S. vulgare in spring and U. lactuca in winter had the highest amount of chlorophylls and total carotenoids. The amount of soluble carbohydrates in U. lactuca significantly increased in spring compared to winter. The amount of total protein in both species significantly increased in winter compared to spring. The main components of the essential oils of both species included alkane hydrocarbons, which often had a higher abundance percentage in winter. In spring, fatty acids and aromatic compounds with phenyl ring(s) were observed in the essential oils of these species. Considering the changes in the content of metabolites in these species along with seasonal changes, the present results can be effective in the targeted selection of algal species and the appropriate harvesting time for special applications.

  Keywords: Biochemical changes, Seasonal changes, Seaweed, Persian Gulf, Gas chromatography-mass spectrometry