بررسی جذب زیستی سرب و کادمیوم توسط باکتری نمک دوست نسبی

چکیده:
تشخیص سویه های مقاوم به فلزات سمی، اولین گام در به کارگیری آن ها در فرآیند پاک سازی زیستی است. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری های نمک دوست مقاوم، تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و بررسی حذف زیستی در سویه های با MIC بالا می باشد. از میان 24 سویه که از مناطق نمکی ایران جدا شدند، 3 سویه پس از آزمایش های MIC مقاومت چشمگیرتری را به این یون های فلزی نشان دادند، به طوری که سویه های D، NA- و NA- قادر به رشد تا 5 میلی مولار سرب و به ترتیب 5، 5 و 2 میلی مولار کادمیوم بودند. برای بررسی میزان حذف سرب و کادمیوم، پس از 48 ساعت کشت هوازی در محیط SW- حاوی 60 میلی گرم در لیتر سرب به صورت نیترات سرب و 90 میلی گرم در لیتر کادمیوم به صورت نیترات کادمیوم، از روش اسپکتروسکوپی اتمی استفاده شد. سویه D توانست پس از 48 ساعت غلظت سرب و کادمیوم را به ترتیب به 29/5 و 4/43 میلی گرم در لیتر برساند. این سویه با توجه به توانایی قابل توجه در کاهش غلظت سرب و کادمیوم محیط و مقاوم تر بودن به این عناصر، برای مطالعات فراتر انتخاب شد و براساس مطالعات فنوتیپی و تعیین ترادف S rRNA، در جنس Halomonas قرار گرفت و بیشترین شباهت را به گونه H. eurihalina نشان داد (بیش از 98%). جذب سرب و کادمیوم توسط بیومس زنده، بیومس مرده و اگزوپلی ساکارید این سویه و همچنین اثر عوامل مختلف در میزان جذب، مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین میزان جذب سرب توسط بیومس زنده در pH 5، دمای 35 درجه و (w/v)5 % NaCl و برای اگزوپلی ساکارید در pH 5، دمای 35 درجه و (w/v) 10% NaCl مشاهده شد. در مورد کادمیوم، بیومس زنده در pH 3، دمای 25 درجه و ((w/v 5 % NaClو اگزوپلی ساکارید در pH 5، دمای 45 درجه و ((w/v1 % NaClبالاترین میزان جذب را نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحه:
479
لینک کوتاه:
magiran.com/p753265 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!