تاثیر غلظت های نزدیک به کشنده کادمیوم بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در خون ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

چکیده:
کادمیوم به عنوان یکی از فلزات سنگین و غیرضروری در رشد موجودات زنده و با غلظت کشندگی پایین، یکی از سمی ترین آلاینده ها محسوب می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که پارامترهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون ماهی در معرض کادمیوم تغییر می کنند. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیرات غلظت های زیر کشندگی کادمیوم بر گلوکز و پروتئین خون ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان شاخص های زیستی است. در این تحقیق بیست نمونه ماهی برای یک دوره 96 ساعته در4 آکواریوم حاوی غلظت های 0، 5/0، 0/، 5/ ppm کادمیوم قرار داده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین غلظت های زیر غلظت کشنده کادمیوم و میزان پروتئین و گلوکز پلاسما رابطه معنی داری (005/0≥P) وجود دارد. افزایش غلظت کادمیوم در محیط منجر به کاهش پروتئین و افزایش گلوکز خون ماهی می شود که این امر می تواند ناشی از تغییر در سطح غلظت گلیکوژن کبد و ایجاد ممانعت در سنتز پروتئین باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p769828 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!