تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری تحت تاثیر تاریخ برداشت

پیام:
چکیده:

تغییرات بافت در طی نگهداری به مدت سه ماه در سردخانه ای با دمای صفر درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 95% بررسی شد. نمونه های سیب، «واریته زرد لبنانی» در پنج زمان متفاوت با فواصل زمانی یک هفته از 26 شهریور ماه تا 23 مهر ماه برداشت شدند. بدین منظوراز آنالیز شیمیایی و بافتی استفاده شد. در آنالیز شیمیایی اسیدیته، مواد جامد محلول (بریکس)، قند کل و قندهای احیا کننده تعیین شد. نمونه های سیب دو نیم شده و آنالیز بافت روی نیمه های با پوست و بدون پوست انجام گرفت. منحنی های نیرو – تغییر شکل از تست نفوذ و تست فشرش تک محوری تهیه گردید. با استفاده از این نمودارها خصوصیات تردی، نیروی گسیختگی پوست، نیروی گسیختگی گوشت، سفتی کل بافت، چقرمگی و مدول ارتجاعی محاسبه و مقایسه شد. نتایج نشان داد که طی نگهداری در سردخانه اسیدیته کاهش و بریکس، قند کل و قندهای احیا کننده افزایش یافتند. با افزایش زمان نگهداری مقدار ویژگی های مکانیکی کاهش یافت. کمترین تغییرات در نیروی گسیختگی گوشت و پوست و مدول ارتجاعی عموما در نمونه های برداشت شده قبل از رسیدن کامل مشاهده گردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p872497 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!