تاثیر محلول های اسید استیک و کلرید سدیم بر تسریع رساندن مصنوعی خرمای مضافتی

پیام:
چکیده:

مطالعه تاثیر گرمخانه گذاری و محلولهای اسید استیک و کلرید سدیم روی رساندن خرمای مضافتی بم مورد بررسی قرار گرفت. میوه های خرما برای مدت مدت 5 دقیقه در آب، محلول اسید استیک (%0/5، %1/5 و % 2/5) و کلرید سدیم (%1، % 2 و %3) با دمای Co25 غوطه ور شدند و سپس به مدت 80 ساعت در گرمخانه Co1±39 قرار داده شدند. نتایج نشان داد که گرمخانه گذاری عامل اصلی در رسیدن می باشد به گونه ای که حدود 85 % از نمونه هایی که فقط در گرمخانه نگهداری شدند رسیدنشان تکمیل شد. درصدهای مختلف اسید استیک و کلرید سدیم تاثیر محدود و تکمیل کنندگی در رسیدن خرماها داشت. نتایج آزمایش های شیمیایی نشان داد که درصد مواد جامد کل و مواد جامد محلول و اسیدیته میوه خرما در طی رسیدن افزایش و pH و مواد جامد نامحلول در آب در طی رسیدن کاهش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده رساندن خرما با محلول اسید استیک %5/2 می تواند روش خوبی یرای رساندن تسریع شده خرمای مضافتی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
219
لینک کوتاه:
magiran.com/p925817 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!