بررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های امید بخش گندم نان با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش

پیام:
چکیده:
این آزمایش در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان با تعداد 16 رقم و لاین پیشرفته گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در چهار آزمایش جداگانه تنش کامل(دیم)، تنش اول فصل (قطع آبیاری تا مرحله ظهور خوشه)، تنش آخر فصل (قطع آبیاری بعد از ظهور خوشه) و بدون تنش(نرمال) انجام گرفت/ در طول دوره رشد صفات زراعی و صفات فیزیولوژیک مختلف اندازه گیری شده و سپس شاخص های مقاومت به تنش رطوبتی مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه واریانس ساده و مرکب صفات مورد مطالعه نشان داد که بین ژنوییپ ها تنوع ژنتیکی برای اکثر صفات وجود دارد. همچنین اثر متقابل محیط در ژنوتیپ برای اکثر صفات معنی دار شد و این نشان دهنده واکنش متفاوت ژنوتیپ ها در شرایط مختلف تنش خشکی بوده است. تجزیه واریانس ساده شاخص تحمل (TOL)1 در صفات مختلف در سه شرایط تنش در مقایسه با شرایط نرمال نشان داد که ژنوتیپ ها واکنش های متفاوتی در مواجه با تنش از خود نشان داده اند. بر همین اساس شاخص های STI 5، 4SSI، 3MP، 2GMP، TOL محاسبه وژنوتیپ ها براساس شاخص STI درگروه های D، C، B، A قرار گرفتند. بر اساس این تقسیم بندی رقم چمران و لاین N-81-16 به عنوان مناسب ترین رقم و لاین جهت کشت در شرایط نرمال و تنش های مختلف خشکی (تنش اول فصل، تنش آخر فصل و تنش کامل) قابل توصیه تشخیص داده شدند. رقم کوه دشت و لاین های N-79-10 و N-79-7 در دو شرایط مختلف تنش خشکی اول فصل و کامل در گروه C قرار گرفته و در این شرایط تنش خشکی عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده اند و نسبت به این شرایط قابل توصیه می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p929360 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.