بررسی ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کنده به مرکز دیابت سنندج 1388

پیام:
چکیده:
زمینه
دیابت یک بیماری مزمن بوده و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران مزمن بررسی کیفیت زندگی بیماران است که می تواند به برنامه ریزی در جهت اتخاذ تدابیر پرستاری به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنان کمک نماید.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی-توصیفی بود که در سال 1388 در مرکز دیابت بیمارستان توحید شهر سنندج بر روی 198 بیمار دیابتی نوع دوم انجام شد. این بیماران به صورت تصادفی در دسترس انتخاب، سپس با مصاحبه حضوری در مورد هر بیمار پرسشنامه SF-36 تکمیل گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده به کمک برنامه آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
در حیطه های هشت گانه نتایج حاصله نشان داد که کیفیت زندگی در بعد جسمی در اکثریت موارد (6/55 درصد) درحد مطلوب، در بعد ایفاء نقش جسمی (7/67 درصد) درحد نامطلوب، در بعد دردهای بدنی (3/45 درصد) نامطلوب در بعد سلامت عمومی (6/45 درصد) نسبتا مطلوب، در بعد انرژی و نشاط (4/35 درصد) نامطلوب، در بعد عملکرد اجتماعی (5/38 درصد) نسبتا مطلوب، در بعد ایفای نقش عاطفی (8/75 درصد) نامطلوب و نهایتا بعد سلامت روحی و روانی (5/49 درصد) در حد نسبتا مطلوب بود. برای ارزیابی کیفیت زندگی بر حسب برخی مشخصات دموگرافیک، «آزمون آماری ANOVA» انجام گردید که نشان دهنده ارتباط معنی دار آماری سن با عملکرد جسمی (04/0>p) و درد بدنی (03/0>p)، وضعیت تحصیلات با دو حیطه ایفای نقش جسمی (0009/0> p) و ایفای نقش عاطفی (001/0>p) و شغل با ایفای نقش جسمی (02/0>p)، نوع بیمه با ایفای نقش جسمی (001/0>p) و سلامت روحی و روانی (03/0>p) و در نهایت نمایه توده بدنی (BMI) با ایفای نقش عاطفی (03/0>p) و سلامت روحی – روانی بود (01/0>p)، هم چنین آزمون آماری (t test) نشان دهنده ارتباط معنی دار بین جنس و عملکرد جسمی (001/0>p) و ایفای نقش عاطفی بود (03/0>p).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی اکثر واحدهای مورد مطالعه در سطح متوسط می باشد. در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران مذکور پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و مدیران به امر حمایت جسمی، روانی و اجتماعی آنان توجه کافی مبذول دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p942219 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.