مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداهای آن

نویسنده:
چکیده:
مطالعات دین پژوهانه از عرصه های پراهمیت تحقیق در حیات فکری و فلسفی بشر است. یکی از مباحث مهم در این عرصه بازپژوهی فهم و معرفت دینی، زیرساخت ها و مبانی نظری و نتایج و بروندادهای آن است. آنچه ما را به تحقیق در این عرصه وامی دارد حد اقل دو نکته است:1. بازشناسی و تنقیح مبانی هر دانشی در کاربست درست و آگاهانه آنها و اصلاح و تکمیل روش شناسی آن دانش موثر است. بنابراین، معرفت دینی بهینه، تابعی از شناخت و کاربست درست مبانی آن می باشد؛ 2. امروزه بخش قابل توجهی از پرسش ها و شبهات فهم و معرفت دینی را هدف گرفته است. جریان تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نیز نشانه رفتن معرفت دینی و مبانی آن را آوردگاه مناسبی برای تحقق اهداف دین ستیزانه خود یافته است. بنابراین، شناسایی مبانی حقیقی فهم دین و تمییز آن از مبناسازی های نادرست، همچنین بازکاوی تاثیرات واقعی آنها از پنداره های ناصواب معارضان، برای دفاع از معرفت دینی و در نهایت دفاع از دین ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدین روی، تحقیق حاضر در پی تبیین اصول و مبانی فهم دین و بیان نتایج و برونداد های آن است. مبانی مورد بحث در این تحقیق به هفت گونه تقسیم و در ذیل هرگونه اصولی چند بررسی شده اند. این اصول برآیندهای مشترک و همسویی در فهم و معرفت دینی دارند. مبانی یادشده در هفت گفتار به شرح زیر بررسی شده است: مبانی معرفت شناختی، مبانی خداشناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی دین شناختی، مبانی وحی شناختی، مبانی قرآن شناختی و مبانی راهنماشناختی.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p949963 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!