نقش متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تاثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر برخی خصوصیات غشاء، جذب عناصر یونی و تنظیم اسمزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از فاکتورهای محلول پاشی با متیل جاسمونات (Mμ0، 75، 150، 225 و 300) و شوری dS/m) 1/2، 6، 10 و 14) در یک طرح گلخانه ای با سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که اسپری متیل جاسمونات و اعمال شوری تاثیر معنی داری بر روی خصوصیات ذکر شده داشته است، به طوری که بیشترین پایداری غشاء، محتوای پرولین، K+، Ca++، نسبتK+/Na+، وزن خشک گل و کمترین محتوای Na+ مربوط به گیاهان اسپری شده با غلظت 75 میکرومولار متیل جاسمونات در سطح شوری dS/m6 بود. می توان گفت بالاتر بودن میزان عامل های عنوان شده در تیمار dS/m6 نمک طعام نسبت به شاهد با مساعدت متیل جاسمونات در نتیجه سازوکارهایی نظیر جلوگیری از ورود نمک و جذب ترجیحی K+ در شوری های ملایم باشد. علاوه بر این کاربرد متیل جاسمونات باعث گردید تا به طور معنی داری میزان پرولین افزایش یابد. افزایش میزان پرولین نیز باعث افزایش قابل توجهی در میزان پایداری غشاء و افزایش مقاومت به شوری گردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
700
لینک کوتاه:
magiran.com/p951001 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!