کارایی و همخوانی دستگاه های سنجش قند خون در مقایسه با روش آنزیماتیک آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت یکی از متداول ترین بیماری های مزمن متابولیک است که با توجه به عوارض شایع آن، تنظیم و پایش قند خون در آن حایز اهمیت است. با توجه به ضروری بودن اندازه گیری دقیق قند خون به طور مرتب و کاربرد سریع دستگاه های گلوکومتر، در این مطالعه میزان همخوانی نتایج حاصل از این دستگاه ها با روش استاندارد آزمایشگاهی سنجش قند خون مقایسه گردید.

روش بررسی

این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مقایسه ای با مشارکت 60 داوطلب با میانگین سن 6/9±8/32 سال، مراجعه کننده به آزمایشگاه مهر شهر تبریز در سال 1388 انجام شد. از دو دستگاه گلوکومتر 1 و 2 و روش آنزیماتیک آزمایشگاهی استاندارد برای تعیین میزان قند خون ناشتا استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون های آماری واریانس یک طرفه، تی، همبستگی پیرسون، نمودارهای بلند و آلتمن صورت گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها

اختلاف میانگین قند خون دستگاه گلوکومتر 1 و 2 با روش متعارف آزمایشگاه به ترتیب 61/11±78/20 و mg/dl76/3±5/4 گزارش شد. نتایج آنالیز آماری تست واریانس یک طرفه نشان داد بین سه روش تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0p<)، همچنین نتایج آزمون دانکن نشانگر تفاوت معنی دار بین نتایج دستگاه 1 با دستگاه 2 (001/0p<)، دستگاه 1 با روش آزمایشگاهی (001/0p<) و عدم وجود اختلاف معنی دار بین دستگاه 2 با روش استاندارد آزمایشگاهی بود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه و تفاوت در دقت دستگاه های گلوکومتر مختلف، توصیه می شود قبل از استفاده از این دستگاه ها و برای تصمیم گیری درست بالینی، با استفاده از روش آنزیماتیک آزمایشگاهی کالیبره گردند.

زبان:
فارسی
صفحه:
90
لینک کوتاه:
magiran.com/p954125 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.