فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 12 (پیاپی 131، اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره خلجی نیا، منیره میرزایی، رضا حیدری فر، ثارالله شجاعی*، فاطمه دهقانی صفحات 954-967
  زمینه و هدف

  همه گیری کرونا در جهان همراه با ایجاد بحران در سیستم های بهداشتی درمانی بود. چنانچه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 با چالش هایی روبه رو شد. بنابراین مطالعه ای با هدف تبیین چالش های مراقبت های درمانی بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی فرقانی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی در سال 1399 انجام شد. به منظور دسترسی به اطلاعات غنی و جامع، مرکز آموزشی درمانی فرقانی به عنوان بستر پژوهش انتخاب شد. 11 بیمار کووید-19 با استفاده از روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد.

  یافته ها

  این مطالعه نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه را در قالب 3 طبقه اصلی شامل بیماری ناشناخته، منابع انسانی و تجهیزات و همچنین نگرانی های فردی، خانوادگی و اجتماعی استخراج شد.

  نتیجه گیری

  بیماران به دلیل وضعیت ناشناخته بیماری، نداشتن تجربه و منابع کافی کادر درمان و همچنین نگرانی های فردی و خانوادگی با چالش های مختلفی مواجه شدند. بنابراین پیشنهاد می شود برای مدیریت و کنترل همه گیری ها در آینده برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، بیماران، کووید-19
 • ذبیح الله قارلی پور، شاهرخ راهبر، علیرضا امیدی اسکوئی، نسرین قاسمی، احمد راهبر* صفحات 968-979
  زمینه و هدف

  ازدواج و تشکیل خانواده یکی از عوامل موثر در بهداشت روان و شیوه زندگی و کاهش نابسامانی های فردی و اجتماعی است. این مطالعه با هدف اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان دختر و تعداد 373 نمونه به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی با 22 گویه بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود. داده ها با نسخه 20 نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های فریدمن، کای اسکویر، تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

  یافته ها

  سن شرکت کنندگان بین 18-38 سال و ترم تحصیلی آن ها بین 1-15 بوده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد تفاوت های بین میانگین رتبه های متغیرهای مستقل، معنا دار می باشد. برخوردار بودن از سلامت روانی در اولویت اول و برخورداری همسر از قومیت یکسان در اولویت آخر قرار می گیرد. بین متغیر سن و میزان اهمیت اولویت های انتخاب همسر همبستگی غیرمستقیم و معناداری وجود دارد (001/0>P). همچنین بین مقاطع تحصیلی کاردانی با کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی با میزان اهمیت ملاک های انتخاب همسر تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  انتخاب همسر براساس معیارهای صحیح از مهم ترین عوامل موثر بر ازدواج موفق می باشد؛ به منظور حفظ و ارتقا سلامت دانشجویان به نظر می رسد دانشجویان لازم است به سلامت روان و حس مسیولیت پذیری و عفت و پاکدامنی در انتخاب همسر نسبت به سایر موارد اهمیت بیشتری بدهند.

  کلیدواژگان: همسران، ازدواج، دانشجویان
 • محمد محمدی، محمدرضا مردانی*، صدیقه طوطیان، احسان ساده صفحات 980-993
  زمینه و هدف

  خط مشی گذاری نظام سلامت یکی از مسایل مهم و مورد توجه سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت است. هدف این پژوهش ارایه مدل خط مشی گذاری نظام سلامت مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب با رویکرد اقتصاد مقاومتی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد می باشد. مصاحبه شوندگان به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 11 نفر از اساتید، معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان اراک و قم جمع آوری شد. مفاهیم و مولفه ها ازطریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شد. سپس با روش آماری ناپارامتریک PLS، مدل ساختاری الگوی پارادایمی بررسی شدند.

  یافته ها

  تعداد 408 کد اولیه که پس از غربال گری با استفاده از شاخص روایی محتوا به 260 کد کاهش یافت. تعداد 40 مولفه فرعی و 13 مولفه اصلی در قالب مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد استخراج شد. شرایط علی (مولفه های مسایل مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، فرآیندها و روش ها)، راهبردها (اولویت پیشگیری بر درمان، مدیریت منابع سلامت، غنی سازی فرهنگی، ارتقای سرمایه انسانی سلامت و بهبود روش ها)، شرایط مداخله گر (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فناورانه و عوامل سیاسی)، شرایط زمینه ای عوامل حکمرانی و پیامدها شامل مولفه های بهبود و ارتقای سلامت جامعه، کارآمدی اقتصادی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نگرش جدیدی را در راستای سیاست گذاری نظام سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ارایه می دهد و به بهبود و

  کلیدواژگان: طرح های نظام سلامت، خط مشی گذاری، اقتصاد، نظریه داده بنیاد
 • زهره خلجی نیا، فاطمه باقری*، رقیه آهنگری صفحات 994-1003
  زمینه و هدف

  زنان در دوران بارداری بیش از هر زمان دیگری در برابر خطر ابتلا به ویروس کرونا، آسیب پذیر هستند و واکسیناسیون احتمالا بهترین روش برای جلوگیری از ابتلا به کووید-19 در این دوران است. بنابراین این مطالعه با هدف تبیین درک مادران باردار نسبت به تزریق واکسن کرونا در شهر قم انجام شده است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع مطالعه کیفی و با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار استفاده شد. مشارکت کنندگان 22 نفر از مادران باردار ساکن قم بودند که طبق دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت دارای شرایط تزریق واکسن بودند، اما هنوز واکسن تزریق نکرده بودند.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل حاصل مصاحبه ها منتج به استخراج 3 طبقه اصلی شامل اولین طبقه: پذیرش واکسن دارای طبقات فرعی (فقدان دانش و آگاهی، عدم اعتماد به دستورالعمل ها، توصیه اطرافیان) دومین طبقه: ایمنی واکسن دارای طبقات فرعی (عوارض ناشناخته تزریق واکسن برای مادر، عوارض ناشناخته تزریق واکسن برای جنین و نوزاد) و سومین طبقه: اثربخشی دارای طبقات فرعی (اثربخش واکسن برای مادر، اثربخشی واکسن برای جنین و نوزاد، استخراج شد.

  نتیجه گیری

  طبق این مطالعه، مادران باردار باتوجه به فقدان دانش و آگاهی کافی، عدم اعتماد به دستورالعمل ها و توصیه اطرافیان از تزریق واکسن کرونا در دوران بارداری اجتناب می کنند. همچنین نگران عوارض ناشناخته واکسن برای مادر، جنین و نوزاد می باشند و از میزان اثربخشی واکسن برای مادر، جنین و نوزاد اطلاع ندارند.

  کلیدواژگان: زنان باردار، مطالعه کیفی، کووید-19، ویروس کرونا
 • رقیه میرزازاده، ازیتا امیرفخرایی*، کبری حاجی علیزاده، اقبال زارعی صفحات 1004-1017
  زمینه و هدف

  اعتبارسنجی مقیاس کیفیت زندگی می تواند به حل مشکلات بیماران کرونایی کمک کند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسش نامه کیفیت زندگی هلوبوکی و همکاران در بیماران کووید-19 است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع روان سنجی ابزار است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران کووید-19 شهر تهران بود که تعداد نمونه ها براساس معیارهای روان سنجی به تعداد 100 نفر برای بخش روایی پیش بین و 330 نفر برای بخش روایی همگرایی تعیین شد. نمونه ها به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق 2 پرسش نامه کیفیت زندگی (هلوبوکی و همکاران) و کیفیت زندگی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به صورت الکترونیکی با ارسال لینک پرسش نامه به موبایل شرکت کنندگان جمع آوری شد. برای بررسی روایی مقیاس از روش های روایی محتوا، همگرا و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تصنیفی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پرسش نامه محقق ساخته از 2 عامل تشکیل شده و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز مدل 2 عاملی را تایید کرد. این پرسش نامه به همراه فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی هلوبوکی و همکاران اجرا شد که با 15 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  نتایح پژوهش حاکی از این است که می توان از پرسش نامه مقیاس کیفیت زندگی هلوبوکی و همکاران در بیماران کووید-19 می توان برای ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران کووید-19 استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کووید-19، تحلیل عاملی-آمار، مطالعات اعتباریابی
 • فائزه اکبری، سیامک محبی*، ابوالفضل محمدبیگی، محمد نیک پور صفحات 1018-1031
  زمینه و هدف

  یکی ازعوامل موثر در ارتقای سطح سلامت جامعه به ویژه کودکان، پیشگیری از بیماری ها از طریق ایمن سازی است؛ به طوری که در صورت عدم ایمن سازی کامل، صحیح و به موقع کودکان، بیماری های عفونی زندگی آن ها را تهدید خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام واکسیناسیون به موقع کودکان در شهر قم انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد. این مطالعه بر روی 100 نفر از مادرانی که برای واکسیناسیون 2 و 4 ماهگی کودکان خود با تاخیر بیشتر از 10 روز به مراکز خدمات جامع سلامت شهر قم مراجعه کردند، به روش دردسترس انجام شد. پس از تقسیم افراد به 2 گروه آزمایش و کنترل به روش تخصیص تصادفی بلوکی 4 تایی، پرسش نامه توسط هر 2 گروه تکمیل شد. سپس گروه آزمایش در گروه فضای مجازی طی مدت 2 ماه مطالب آموزشی بارگذاری شده را دریافت کردند. 2 ماه بعد پرسش نامه های مذکور، توسط شرکت کنندگان هر 2 گروه تکمیل شد و ازنظر زمان مراجعه، بررسی شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره رفتار در هر 2 گروه آزمایش و کنترل بعد از 2 ماه افزایش یافته، اما این افزایش در گروه مداخله بیشتر بوده است. این اختلاف معنادار بود (001/0>P). در گروه آزمایش میانگین نمره حیطه های الگوی اعتقاد بهداشتی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن افزایش داشت. در گروه کنترل نیز نمره حیطه آگاهی افزایش داشته، اما در حیطه های الگوی اعتقاد بهداشتی افزایشی نداشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد می توان از برگزاری جلسات آموزشی درباره اهمیت واکسیناسیون، جهت افزایش پوشش واکسیناسون استفاده کرد.

  کلیدواژگان: واکسیناسیون، مداخله آموزشی، الگوی اعتقاد بهداشتی
 • فاطمه اولیا، محمدحسن اخوان کرباسی، سید حمید پاچناری، آرزو حیدری* صفحات 1032-1043
  زمینه و هدف

  کیست های دنتی ژروس، دومین کیست ادنتوژنیک رشدی شایع هستند. در نمای رادیوگرافی، معمولا به صورت یک رادیولوسنسی تک حفره ای کاملا مشخص در اطراف تاج دندان نهفته ظاهر می شود. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد کیست دنتی ژروس بزرگ در کودک 9 ساله بود که با روش محافظه کارانه تحت درمان مناسب قرار گرفت.

  معرفی مورد: 

  این مقاله نوع غیرمعمولی از کیست دنتی ژروس فک پایین همراه با دندان نیش رویش نیافته در پسری 9 ساله با تورم از حدود 5 ماه پیش که با مارسوپیالیزاسیون درمان شده است، همراه با مرور مقالات ارایه می کند.

  نتیجه گیری

  درمان های محافظه کارانه در کیست دنتی ژروس التهابی بزرگ در کودکان باعث نتایج خوب و با حداقل مداخله، اطمینان از تکامل نرمال دندان ها و ترمیم مناسب استخوان می شود.

  کلیدواژگان: کیست دنتی ژروس، مارسوپیالیزاسیون، گزارش مورد، کیست ادنتوژنیک
|
 • Zohre Khalajinia, Monireh Mirzaie, Reza Heidarifar, Sarallah Shojaei*, Fatemeh Dehghani Pages 954-967
  Background and Objectives

  The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused a crisis in health care systems such that the treatment/care of patients 19 faced big challenges. This study aims to investigate the challenges related to treatment/care of patients hospitalized in Forgani Hospital in Qom, Iran.

  Methods

  This study was conducted using the qualitative content analysis approach in 2020 Forgani Hospital in Qom, Iran. Eleven patients with COVID-19 were selected using a purposive sampling method. Data collection tool was in-depth semi-structured interview. Data analysis was done using the conventional content analysis method.

  Results

  The results of content analysis led to identification of three main themes including lack of disease knowledge, human recourse and equipment shortage, and individual-family and social concerns.

  Conclusion

  Hospitalized patients with COVID-19 in Qom face various challenges due to the unknown etiology of the disease, lack of experience and sufficient medical staff, and personal and family concerns. Therefore, it is recommended to make proper planning for the management and control of pandemics in the future.

  Keywords: Qualitative research, Patients, COVID-19
 • Zabihollah Gharlipour, Shahrokh Rahbar, Alireza Omidi Oskouei, Nasrin Ghasemi, Ahmad Rahbar* Pages 968-979

  Background and Objectives :

  Marriage is one of the effective factors that can promote mental health and lifestyle and reduce the risk of individual and social disorders. This study aims to prioritize the criteria for partner selection according to the perceptions of female students of Qom University of Medical Sciences (QUMS) in 2017.

  Methods

  This is descriptive-analytical study with a cross-sectional design was conducted in 2017. The study population consists of all single female students of QUMS, of whom 373 were selected by multi-stage sampling method. The instrument was the 22-item Preference Criteria of Spouse Selection Inventory (PCSSI) with acceptable validity and reliability. Data were analyzed in SPSS software, version 20 statistical software using descriptive statistics and Friedman’s test, Chi-square test, t-test, and one-way analysis of variance.

  Results

  The age range of the participants was 18-38 years, and their semester range was 1-15. The results of Friedman test showed a significant difference between the mean ranks of partner selection criteria. Mental health had the highest priority, while being from the same ethnicity had the lowest priority. There was a significant negative correlation between age and importance of partner selection criteria (P<0.001). In addition, there was a significant difference between students with associate degree and the students with bachelor’s degree, master’s degree, and PhD degree in terms of the importance of partner selection criteria (P<0.001).

  Conclusion

  Female students of QUMS pay more attention to mental health, responsibility, and chastity criteria in choosing a partner.

  Keywords: Spouses, Marriage, Students
 • Mohammad Mohammadi, MohammadReza Mardani*, Sedighe Tootian, Ehsan Sadeh Pages 980-993
  Background and Objectives

  Health system policy is one of the most important issues for policy makers and managers in the health system. This study aims to present a health system policy model based on the statement of “the second phase of the revolution” and using the economic resistance approach.

  Methods

  This is a qualitative study using grounded theory. Participants were selected by purposive and snowball sampling techniques. The data was collected by conducting in-depth and semi-structured interviews with 11 faculty members, deputies, and managers of Arak University of Medical Sciences and Qom University of Medical Sciences in Iran. The concepts for the paradigmatic model were extracted after open, axial, and selective coding. Then, the structural equation modeling was conducted using non-parametric partial least squares method.

  Results

  Initially, 408 codes were obtained, which were reduced to 260 after screening using the content validity index. In this regard, 40 sub-themes and 13 main themes were extracted which included: Causal factors (management issues, human resources management, processes/methods), strategies (priority of prevention over treatment, health resource management, cultural enrichment, promotion of human capital in healthcare, and improvement of methods), intervening factors (economic, social, technological, and political), contextual factors, governance factors, and consequences (promoting the society health, improving economic efficiency of medical universities).

  Conclusion

  The health system policy model based on the economic resistance approach can help promote the society health and improve the economic efficiency of medical universities in Iran.

  Keywords: Health system Plan, Policy making, Economics, Grounded theory
 • Zohreh Khalajinaia, Fatemeh Bagheri*, Roghayeh Ahangari Pages 994-1003
  Background and Objectives

  Women during pregnancy are high risk for contracting coronavirus disease 21019 (COVID-19), and vaccination is probably the best way to prevent it during this period. This study aims to survey perceptions of COVID-19 vaccination among Pregnant Mothers in Qom, Iran.

  Methods

  This is a qualitative study using the content analysis approach, Semi-structured interviews were used to collect information. Participants were 22 pregnant mothers living in Qom city who were eligible for vaccination, but had not yet been vaccinated.

  Results

  The results of content analysis led to the extraction of three main themes: vaccine acceptance (lack of knowledge and awareness, lack of trust in news, advice from others), vaccine safety (unknown side effects of vaccine on the mother and the fetus/newborn), and vaccine effectiveness (effectiveness of the vaccine for the mother and the fetus/newborn).

  Conclusion

  The pregnant mothers in Qom avoid COVID-19 vaccination during pregnancy due to the lack of knowledge and awareness, lack of trust in the news, and advice from others. They are also worried about the unknown side effects of the vaccine on the mother, the fetus or newborn and have no knowledge of the effectiveness of the vaccine for the mother, the fetus or newborn.

  Keywords: Pregnant Women, Qualitative Research, COVID-19, Coronavirus
 • Roghayeh Mirzazadeh, Azita Amirfakhraei*, Kobra Haji Alizadeh, Eqbal Zarei Pages 1004-1017
  Background and Objectives

  Validation of the tools used for assessing the quality of life (QoL) can help address the problems of patients with COVID-19 in Iran. Therefore, this study aims to validate the electronic form of the Persian version of health-related quality of life (HRQoL) questionnaire for Iranian patients with COVID-19.

  Methods

  This is a psychometric study. The study population included all patients with COVID-19 in Tehran, Iran. Samples were selected by a cluster sampling method. In this regard, 100 patients were selected for determining the criterion validity and 330 were selected for assessing the convergence validity. The research data were collected electronically by using Hlubocky et al.’s HRQoL questionnaire and the World Health Organization quality of life-BREEF (WHOQoL-BREF) questionnaire. Content validity, convergence validity, and factor analysis methods were used to evaluate the psychometric properties of the Persian HRQoL. The reliability was assessed by internal consistency and split-half methods.

  Results

  The results of exploratory factor analysis showed that the questionnaire had two factors. It had also good validity and reliability. The second-order confirmatory factor analysis confirmed its two-factor structure. Its score had good relationship with the score of WHOQoOL-BREF.

  Conclusion

  The electronic form of the Persian HRQoL can be used to assess the QoL of patients with COVID-19 in Iran.

  Keywords: Quality of Life, COVID-19, Factor analysis, Validation Studies as Topic
 • Faeze Akbari, Siamak Mohebi*, Abolfazl Mohammadbeigi, Mohammad Nikpoor Pages 1018-1031
  Background and Objectives

  One of the effective methods for preventing infectious diseases, especially in children, is vaccination; if children are not fully, correctly and timely immunized, infectious diseases will threaten their lives. The present study aims to evaluate the effect of an educational intervention based on the health belief model (HBM) on timely vaccination of children in Qom, Iran

  Methods

  This is an interventional study that was conducted on 100 mothers referred to comprehensive health centers in Qom, Iran for the 2-month and 4-month vaccination of their children with a delay of more than 10 days. After dividing them into two groups of intervention and control by the block randomization method (4 blocks), questionnaires were completed by both groups. Then, the intervention group received the online educational materials for two months. Two months later, the questionnaires were completed by both groups again and the time of their visit was checked.

  Results

  The mean score of practice in both groups increased after two months, which was higher in the intervention group and this difference was significant (P<0.001).

  Conclusion

  HBM-based educational programs can be used to increase immunization coverage of children in Qom, Iran.

  Keywords: Vaccination, Early Intervention, Educational, Health belief model (HBM)
 • Fatemeh Owlia, MohammadHasan Akhvan Karbasi, Seyed Hamid Pachenari, Arezoo Heidary* Pages 1032-1043
  Background and Objectives

  Dentigerous cyst (DC) is the second most common developmental odontogenic cyst. On radiographic images, it usually seen as a well-defined unilocular radiolucency in the area surrounding the crown of an unerupted tooth. This study aims to report a case of giant DC in a 9-year-old boy who was treated conservatively.

  Case Report: 

  This study reports a rare case of a mandibular DC associated with the crown of unerupted canine in a 9-year-old boy complained of swelling for about 5 months who had been treated by marsupialization.

  Conclusion

  Conservative treatments for the large inflammatory DCs in children can lead to good results, ensuring the normal development of teeth, and proper bone repair.

  Keywords: Dentigerous cyst, Marsupialization, Case repots, Odontogenic cysts