بررسی ارتباط بین دکمه پوستی و دیابت قندی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

دکمه پوستی (Skin tag) تومورهای پوستی کوچک، خوش خیم، نرم و پایه داری هستند که احتمال هم راهی این ضایعات با اختلال متابولیسم کربوهیدرات در مطالعات مختلف مطرح شده است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین دیابت قندی و دکمه پوستی انجام گرفته است.

مواد و روش ها

در این مطالعه 80 نفر بیمار با دکمه پوستی (گروه مورد) و 80 بیمار بدون دکمه پوستی (گروه شاهد) مراجعه کننده به کلینیک های پوست و مو در شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس آزمایش قند خون ناشتا در این افراد انجام و نتایج ثبت شد. قد و وزن افراد اندازه گیری و شاخص توده بدنی محاسبه شد.

یافته ها

8/43% گروه مورد و 55% گروه شاهد زن بودند. میانگین (± انحراف معیار) سن بیماران مبتلا به دکمه پوستی 6/16±3/43 و گروه شاهد 9/18±3/37 سال بوده است. میانگین (± انحراف معیار) شاخص توده بدنی در بیماران دارای دکمه پوستی 3/4±0/28 و گروه شاهد 1/5±5/25 کیلوگرم بر مترمربع بوده است که تفاوت معنی داربود (001/0= P). به طور کلی 5/27% بیماران با دکمه پوستی و 5% گروه شاهد مبتلا به دیابت قندی بودند و 20% بیماران با دکمه پوستی و 15% گروه شاهد در مرحله پره دیابت بودند. شانس ابتلا به دیابت در بیماران با دکمه پوستی 82/6 برابر گروه شاهد بود (002/0= P، 56/22-06/2 Confidence interval: 95%، 82/6 = Odds ratio).

نتیجه گیری

با توجه به ارتباط بین دکمه پوستی با دیابت قندی، غربال گری افراد با ضایعه دکمه پوستی برای کشف زود هنگام بیماری دیابت توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
307
لینک کوتاه:
magiran.com/p968779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.