فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 95، خرداد و تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهسا کاظمی رودسری، عباس دوستی*، محمدسعید جامی صفحات 279-288
  هدف

  در تمام گونه های باکتری بروسلا، توالی ژن Omp10 حفاظت شده است. خاصیت آنتی ژنیسیته بالای محصول این ژن می تواند باعث تحریک سیستم ایمنی میزبان شود. استفاده از باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان حامل زنده علاوه بر ایمن بودن، برای تولید پروتیین های نوترکیب و انتقال ژن به سلول های یوکاریوتی مناسب است. OMP10 جزیی از لیپوپروتیین های سطحی در غشای خارجی بروسلا با خاصیت ایمنی زایی بسیار بالا است که در جذب مواد مغذی، انتقال سیگنال، چسبندگی و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش اساسی دارد. این پروتیین دارای خواص آنتی ژنیک بوده و می تواند به صورت متصل با آنتی ژن های دیگر، دارای نقش کمکی باشد. لذا هدف از این تحقیق ایجاد باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس به منظور تولید پروتیین OMP10 بروسلا آبورتوس می باشد.

  مواد و روش ها

  ژن Omp10 باکتری بروسلا آبورتوس همراه با سیگنال پپتید Usp45 به صورت سنتتیک در وکتور pNZ8148 کلون شد. وکتور نوترکیب ابتدا در باکتری اشریشیاکلی سویه ی TOP10 تکثیر و سپس توسط کیت استخراج پلاسمید خالص سازی شد. غلظت پلاسمید استخراج شده توسط نانودراپ سنجیده شد. pNZ8148-Usp45-Omp10 توسط روش الکتروپوریشن، به درون باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس ترانسفورم شد. تایید کلونینگ و بررسی بیان ژن Omp10 توسط تکنیک های RT-PCR، هضم آنزیمی و SDS-PAGE انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده بیان موفقیت آمیز ژن هدف Omp10 در باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس بود و پروتیین نوترکیب به خوبی در این باکتری پروبیوتیک بیان شد.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که پروتیین Omp10 در باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس ترانسفورم شده توسط الکتروپوریشن با وکتور نوترکیب pNZ8148-Usp45-Omp10 بیان می شود. لاکتوکوکوس لاکتیس ترانسفورم شده در مطالعه حاضر، می تواند در مطالعات آینده به عنوان واکسن زیر واحد خوراکی جهت پیشگیری از بروسلوز، مناسب باشد.

  کلیدواژگان: بروسلا آبورتوس، OMP10، لاکتوکوکوس لاکتیس، الکتروپوریشن، کلونینگ
 • رضا همتان عطار باشی، امیررضا کرمی بناری*، طرلان فرهوش صفحات 289-298
  هدف

  در سال های اخیر استفاده از محصولات طبیعی به عنوان درمان جایگزین برای بسیاری از بیماری ها رایج شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثر محافظتی قارچ گانودرما لوسیدم بر آسیب کبدی ایجاد شده توسط داروی دوکسوروبیسین انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  32 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم گردیدند: گروه کنترل که فقط سالین از راه گاواژ دریافت نمودند. گروه دوکسوروبیسین که دوکسوروبیسین را با دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم از راه داخل صفاقی در روز دوم دریافت نمودند. گروه گانودرما که عصاره آبی گانودرما را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به وسیله گاواژ به مدت 15 روز دریافت نمودند و گروه گانودرما- دوکسوروبیسین که گانودرما و دوکسوروبیسین را با همان پروتوکل گروه های گانودرما و دوکسوروبیسین دریافت نمودند.

  یافته ها

  در این مطالعه افزایش معنی داری در بیان (TNF α) Tumour necrosis factor alpha و سطحMalondialdehyde (MDA) در کبد و کاهش معنی داری در سطوحSuperoxide dismutase (SOD) ،Glutathione peroxidase (GPx) ،Total antioxidant capacity (TAC) در سرم موش هایی که دوکسوروبیسین دریافت نمودند در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. کاهش معنی داری در بیان ژن TNF-α و سطوح MDA و افزایش معنی داری در سطوح SOD،GPX ، TAC در سرم و بافت کبد موش هایی که گانودرما را با دوکسوروبیسین دریافت نمودند در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین مشاهده گردید (05/0>P).

  نتیجه گیری

  دوکسوروبیسین می تواند سمیت مشخصی در کبد ایجاد نماید و درمان با گانودرما لوسیدوم بهبود بالقوه ای در کبد از طریق تضعیف استرس اکسیداتیو و پاسخ های التهابی ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: دوکسوروبیسین، گانودرما لوسیدوم، کبد
 • پریدخت کریمیان*، شیما شمس، مرتضی رهبر طارمسری، سید حسین میرپور حسن کیاده، سیده الهام نوراللهی، کوثر بابائی، علی داودی کیاکلایه، علی اکبر صمدانی صفحات 299-308
  هدف

  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان و دومین عامل عمده مرگ ناشی از سرطان در زنان 59- 20 سال می باشد. برای تعیین شدت بیماری و نحوه درمان این بیماران می توان از تومورمارکرهایی نظیر HER-2/ neu، PR ER P53 استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت عملکرد بیومارکر HER-2 در تشخیص و ارتباط آن با عوامل بالینی دیگر در زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان پستان بود که در بازه سال 1399 تا 1401 به کلینیک بعثت رشت مراجعه کردند و سرطان پستان آن ها توسط نتیجه پاتولوژی تایید شد. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات های تخصصی محقق ساخت و تایید صحت نمونه ها از لحاظ سرطانی بودن در بخش پاتولوژی انجام شد. ضریب CVR برای تک تک سوالات به دست آمد. (8/0- تا 1) و شاخص CVI بالای 80% بود. جهت اندازه گیری پایایی، فرم جمع آوری اطلاعات توسط 15 بیمار تکمیل گردید. وضعیت بیومارکر HER-2 در ارزیابی ایمونوهیستوشیمی ثبت گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه هم چنین ارتباط معناداری بین بیومارکر HER-2 با سن تشخیص، محل زندگی، وضعیت ازدواج، تحصیلات، دفعات ورزش کردن، عادت ماهانه، سن اولین قاعدگی، سن در اولین تولد زنده، سابقه سقط، سابقه شیردهی، سابقه هورمون ضدبارداری، سابقه استعمال سیگار، الکل، مواد مخدر و قلیان، سابقه سرطان پستان و سرطان غیرپستان در فامیل درجه یک و دو، سابقه، HPV، سابقه متاستاز یافت نشد. ارتباط معناداری بین بیومارکر HER-2 با وزن، سن اولین بارداری و تعداد فرزندان یافت شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه با افزایش وزن، بالا رفتن سن بیماران و کاهش تعداد فرزندان، بیان بیومارکر HER-2 در بیماران مبتلا به سرطان سینه افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، تومور بیومارکر، HER-2
 • فائقه شاهرضایی، المیرا بیرامی*، دلارام اسلیمی اصفهانی صفحات 309-317
  هدف

  بیماری آلزایمر شایع ترین بیماری تحلیل برنده عصبی است که با اختلالات پیش رونده شناختی و کاهش حافظه همراه است. انسولین به دلیل اثرات ضدالتهابی، شناختی و محافظتی خود اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تجویز داخل بینی انسولین بر عملکردهای شناختی و بیوژنز میتوکندری در موش های صحرایی تیمار شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، از 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد. به منظور القاء مدل حیوانی بیماری آلزایمر، STZ به صورت دوطرفه در بطن های جانبی تزریق شد (mg/rat3؛ μl3 در هر بطن). ماز آبی موریس جهت بررسی اختلالات شناختی و تایید القاء مدل حیوانی بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار گرفت. تیمار توسط تجویز داخل بینی انسولین (IU/rat/day2؛ μl10 در هر مجرای بینی) پس از تزریق STZ و به مدت 14روز متوالی انجام گرفت. تغییر در بیان ژن های دخیل در بیوژنز میتوکندری (PGC-1α، NRF-1 و TFAM) در ناحیه هیپوکامپ، توسط تکنیک Real-time PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که تزریق STZ منجر به اختلال در حافظه فضایی همراه با کاهش بیان ژن های دخیل در بیوژنز میتوکندری در هیپوکامپ موش ها شد. در حالی که، تجویز داخل بینی انسولین باعث کاهش اختلالات شناختی و افزایش بیان ژن های دخیل در بیوژنز میتوکندری در هیپوکامپ حیوانات تیمار شده با STZ گردید.

  نتیجه گیری

  انسولین احتمالا می تواند از طریق تاثیر بر مسیر بیوژنز میتوکندری سبب کاهش اختلالات شناختی ناشی از STZ شود، بنابراین می تواند به عنوان هدف مهمی برای کاهش نقایص شناختی در بیماران آلزایمری مورد توجه بیش تری قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: انسولین، بیماری آلزایمر، اختلالات شناختی، بیوژنز میتوکندری
 • عاطفه عرب عامری، شهربانو عریان، حمیدرضا ثامنی*، احمدرضا بندگی صفحات 318-328
  هدف

  یکی ازمخرب ترین اثرات جانبی شیمی درمانی، آسیب به سیستم تولید مثل می باشد. سیکلوفسفامید (CTX) به عنوان یکی از پرمصرف ترین داروهای شیمی درمانی، دارای اثرات سمی و غیرقابل بازگشتی بر تخمدان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره ی هیدروالکلی بره موم (پروپولیس) بر بهبود ساختار و عملکرد تخمدان موش صحرایی آسیب دیده  ناشی از شیمی درمانی با سیکلوفسفامید می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش بر روی 40 سر موش صحرایی ماده نژاد Wistar انجام شد (5 گروه 8 تایی) شامل: گروه کنترل؛ دریافت فقط حلال پایه (حلال پروپولیس)، گروه شاهد؛ دریافت آب مقطر به صورت داخل صفاقی به مدت 14 روز و سیکلوفسفامید یک بار با دوزmg/kg 200 در روز 15 بارداری، گروه های 3، 4 و 5  شامل موش هایی که به ترتیب پروپولیس با دوزmg/kg 200 و 100 و 50 (14روز به صورت داخل صفاقی) و سیکلوفسفامید یک بار با دوزmg/kg 200 در روز 15 بارداری دریافت کردند.24 ساعت بعد از آخرین تزریق، خونگیری جهت سنجش میزان هورمون 17بتا-استرادیول سرم انجام شد. سپس تخمدان راست تمام حیوانات جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک در محلول بوین ثابت شده و برش های بافتی تهیه و رنگ آمیزی انجام شد. تخمدان چپ آن ها نیز پس از فریز نمودن، هموژنیره و سانتریفوژ گردید و از مایع رویی آن برای سنجش فاکتورهای استرس اکسیداتیو TAC و MDA بر اساس روش ذکر شده در کیت های مربوطه استفاده شد.

  یافته ها

  استفاده از عصاره هیدروالکلی پروپولیس با دوزهایmg/kg 200، 100، 50 باعث مهار کاهش تعداد انواع فولیکول های تخمدانی و قطر ایوسیت، کاهش تعداد فولیکول های آترتیک، افزایش میزان هورمون 17 بتا-استرادیول، افزایش سطح فاکتور آنتی اکسیدان کل (TAC) و کاهش سطح مالون دی آلدیید (MDA) در مدل شیمی درمانی گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که عصاره ی هیدروالکلی پروپولیس به طور قابل ملاحظه ای از اثرات مخرب سیکلوفسفامید بر ساختار و عملکرد تخمدان جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: پروپولیس، فولیکول تخمدان، فولیکول، سیکلوفسفامید، استرس اکسیداتیو
 • فاطمه منصوری، محمدتقی محمدی*، شیما شهیاد، جواد حسینی نژاد صفحات 329-338
  هدف

  پیتاواستاتین جزء داروهای گروه استاتین ها بوده و عمدتا برای درمان دیس لیپیدمی و کاهش کلسترل خون استفاده می شود. با توجه به اثرات ضدالتهابی، رگ زایی، ضداکسیدانی، ضدآپوپتوزی و ضدپلاکتی پیتاواستاتین، در مطالعه حاضر، تاثیر محافظتی آن در آسیب های مغزی ناشی از خون رسانی مجدد و ادم در مدل حیوانی ایسکمی موضعی و گذرای مغزی بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  21 سر موش صحرایی بزرگ آزمایشگاهی در سه گروه زیر قرار گرفتند: گروه های شاهد، کنترل ایسکمی و ایسکمی درمان شده. ایسکمی- خون رسانی مجدد از طریق انسداد شریان میانی مغز (MCAO) به مدت 90 دقیقه و به دنبال آن 24 ساعت خون رسانی مجدد انجام گردید. حیوانات پیتاواستاتین را به میزانmg/kg 4 به طور داخل صفاقی بلافاصله بعد از پایان MCAO دریافت کردند. شاخص اختلالات عصبی (NDS)، حجم ضایعه مغز و تورم مغزی، به عنوان شاخص ادم، 24 ساعت پس از پایان MCAO بررسی شدند.

  یافته ها

  القای MCAO سبب ایجاد اختلالات عصبی (28/0±28/3) و ضایعه مغزی (mm3 299±21) در گروه کنترل ایسکمی به همراه تورم مغزی (61/2±83/11 درصد) گردید. دریافت پیتاواستاتین در موش های ایسکمی درمان شده اختلالات عصبی (20/0±57/1)، ضایعه (mm3 117±28) و تورم مغزی (80/0±75/4 درصد) را به طور معنی داری کاهش داد. هم چنین، پیتاواستاتین به طور قابل ملاحظه ای میزان مرگ و میر حیوانات گروه ایسکمی درمان شده را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد پیتاواستاتین، به عنوان یک عامل محافظت کننده نورونی قوی، به طور موثری آسیب های مغزی ناشی از خون رسانی مجدد و ادم مغز را مستقل از اثرات کاهندگی کلسترول خون در مدل تجربی سکته ایسکمی کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: خون رسانی مجدد، پیتاواستاتین، سکته ایسکمی، ضایعه مغزی، تورم مغزی
 • زهرا اکبری، آسیه عباسی دلوئی*، احمد عبدی، سید جواد ضیاءالحق صفحات 339-349
  هدف

  چاقی با اختلال عملکرد در فرآیندهای متابولیک بافت قلب همراه است، عوامل ژنی با همیوستاز متابولیک بافت قلب ارتباط دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر تمرین هوازی به همراه مکمل گیاهی استویا بر بیان شاخص های مسیر سیگنالینگ متابولیسم گلوکز بافت قلب در موش های چاق بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 25 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (پنج سر موش سالم بالغ و 20 سر موش نر بالغ چاق) در پنج گروه کنترل (سالم)، چاق، چاق- استویا، چاق-تمرین هوازی و چاق- استویا -تمرین هوازی قرار گرفتند. تمرین هوازی روی تردمیل، پنج روز در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. گروه های مکمل، طی دوره مداخله 250 میلی گرم استویا (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از بی هوشی، کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. بیان ژن های mTOR ،AKT ،PI3K ، IRS2، INSR، PTEN در بافت قلب به روش Real Time PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

   پس از مداخله، کاهش بیان ژن mTOR و PTEN و افزایش بیان ژن IRS2 و PI3K بافت قلب در تمام گروه های مداخله نسبت به گروه چاق مشاهده شد (001/0=P). هم چنین افزایش بیان ژن AKT و کاهش بیان ژن INSR بافت قلب در گروه چاق+ورزش+استویا نسبت به گروه چاق برجسته بود (001/0=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین هوازی و مکمل استویا می تواند به بهبود عوامل درگیر در متابولیسم انرژی قلب طی چاقی کمک کند.

  کلیدواژگان: چاقی، تمرین، استویا، متابولیسم گلوکز
 • سید سعید کسائیان، نوید دانائی، ثنا جفائی، محمدحسین طاهریان، معصومه ابراهیمی توانی، فرید غریبی* صفحات 347-356
  هدف

  مراقبت های دوران بارداری که از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی اولیه در هر نظام سلامت بوده و اثرگذاری غیرقابل انکاری بر سلامت جامعه دارند. با توجه به اهمیت وزن گیری مادران در دوران بارداری به عنوان یک شاخص مهم مراقبتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت وزن گیری مادران در دوران بارداری و تعیین عوامل موثر بر آن به مورد اجرا در آمد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر در پاییز 1401 با مشارکت 400 مادر وضع حمل کرده به انجام رسید. ابزار مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی آن از دیدگاه صاحب نظران و با کسب نمره 94/0 و 92/0 به ترتیب برای شاخص های CVR و CVI مورد تایید قرار گرفت. نتایج بررسی های توصیفی برای متغیرهای کیفی به صورت فراوانی (درصد) و برای متغیرهای کمی به صورت میانگین (انحراف معیار) گزارش گردید. هم چنین جهت بررسی ارتباط آماری میان متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای با شاخص وزن گیری مادران در دوران بارداری، به دلیل ماهیت کیفی متغیرها از آزمون Chi-square استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد میانگین وزن گیری مادران در دوران بارداری 59/11 کیلوگرم می باشد؛ و 65 درصد از مادران در طول دوران بارداری وزن گیری طبیعی، 17 درصد وزن گیری کم تر از حد طبیعی، و 18 درصد نیز وزن گیری بالاتر از حد طبیعی را تجربه نموده اند. از میان متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای، دارا بودن بیمه درمانی پایه، نوع بیمه درمانی پایه، استقراض جهت تامین هزینه های مراقبتی بارداری، شرایط وزنی پیش از اقدام به بارداری، ابتلای قبلی به بیماری قلبی و کلیوی، مواجهه با دیابت بارداری، و نیز داشتن آبریزش و خونریزی، با وزن گیری مادر در دوران بارداری ارتباط داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  شاخص وزن گیری مادران در دوران بارداری در شرایط مطلوبی قرار ندارد و عوامل متعددی به ویژه نابرابری های شغلی و مالی در ایجاد این وضعیت اثرگذار بوده اند. لذا طراحی و اجرای مداخلات بهداشتی ارتقایی هدفمند در این رابطه، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، مراقبت مادران، وزن گیری دوران بارداری
 • معصومه نتاج مجد، مجید اکرمی* صفحات 357-362
  هدف

  بی حسی اپیدورال از موثرترین روش های کنترل درد زایمان می باشد. اما هنوز توافقی جامع در مورد عوارض آن حاصل نشده، لذا جهت شناخت بیش تر پیامدهای بالینی در مادر و نوزاد مطالعه ذیل طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  از آبان 1399 تا مهر 1401 با مطالعه کوهورت آینده نگر 600 خانم باردار در بیمارستان آرش تهران به طور مساوی در دو گروه بی حسی اپیدورال و شاهد قرار گرفتند. آتونی رحم، تعداد پارگی درجه 3-4 و توقف نزول سر، دیستوشی شانه، زمان بستری نوزاد، شیردهی موفق، تعداد سزارین، تب و سردرد، زایمان ابزاری، آپگار دقیقه اول و فراوانی بستری نوزاد  بین دو گروه مقایسه و با استفاده از نرم افزار SPSS26 و آزمون تی تست و مربع کای نتایج تحلیل شدند.

  یافته ها

  مدت زمان فاز فعال، آتونی رحم، تعداد پارگی درجه 3-4 و توقف نزول سر، دیستوشی شانه، زمان بستری نوزاد، شیردهی موفق بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند (05/0<P-value). انجام سزارین، بروز تب و سردرد، اینداکشن زایمان در گروه اپیدورال به طور معنی داری بیش تر بود (05/0>P-value). استفاده از زایمان ابزاری، آپگار دقیقه اول و فراوانی بستری نوزاد  نیز بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (P-value به ترتیب 03/0، 02/0، 007/0).

  نتیجه گیری

  هر چند احتمال سزارین اورژانس پس از بی دردی اپیدورال افزایش و اپگار دقیقه اول کاهش می یابد اما عوارض  جدی این روش به نظر اندک بوده و به کارگیری آن در کاهش درد زایمان موثر و ایمن می باشد.

  کلیدواژگان: بی حسی اپیدورال، درد زایمان، پیامدهای بالینی زایمان، مدیریت درد
 • فاضله همتی*، مجید میرمحمدخانی، سحرناز نجات، احسان مصطفوی، علیرضا بیگلری، محسن اسدی لاری صفحات 363-377
  هدف

  واکسن ها موفق ترین و مقرون به صرفه ترین ابزار بهداشت عمومی هستند که به کنترل، حذف یا ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیر کمک کرده اند. از این رو سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که به منظور افزایش پذیرش واکسیناسیون، هر کشور باید راهبردی مناسب برای افزایش انگیزه ها و تمایل افراد و هم چنین رفع چالش های ایجاد شده برای دریافت واکسن شناسایی و ارایه کند. هدف از این مطالعه کیفی، شناسایی انگیزه ها و چالش های شرکت کنندگان در برنامه واکسیناسیون کووید19، به ویژه با واکسن پاستوکووک بود که به طور مشترک توسط موسسه واکسن های فینلای کوبا (IFV) و انستیتوهای پاستور ایران (PII) تهیه شده، تا به درک بهتری از چالش های واکسیناسیون در جامعه ایرانی دست یافته و راه هایی برای افزایش و تقویت انگیزه ها بیابند.

  مواد و روش ها

  در مطالعه کیفی حاضر نمونه ای هدفمند از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز اصلی شهری سمنان برای رسیدن به اشباع داده ها (30 نفر) با سوالات باز در یک مصاحبه ی 30 دقیقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام مصاحبه فایل صوتی به دقت و در صورت لزوم به صورت منقطع توسط شخص مصاحبه کننده گوش داده و تایپ شد. محتوای آشکار و پنهان داده های به دست آمده از گزاره ها بررسی شد و سپس از تحلیل محتوای مرسوم برای توسعه خوشه های معنادار مضامین استفاده شد.

  یافته ها

  مضامین اصلی انگیزه های شناسایی شده افراد در پژوهش حاضر شامل: کنترل بیماری و کاهش مرگ و میر، حفاظت از سلامتی و برقراری ایمنی جمعی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشبرد دانش پزشکی، اعتماد و اعتبار شرکت انستیتو پاستور، عوارض احتمالی قابل قبول و اثربخشی بالا، ایرانی بودن واکسن، ویژگی های منحصر به فرد واکسن می باشد و هم چنین موانع شناسایی شده عبارت است از: باورهای نادرست و نااگاهانه، عدم اعتماد به واکسن، ترس و نگرانی افراد از عوارض جانبی، ویژگی های منحصر به فرد واکسن، عدم مقبولیت جهانی، عدم شناخت کافی از ویژگی های واکسن.

  نتیجه گیری

  پاستوکووک به عنوان یکی از واکسن های اصلی ضد کووید19 که به طور مشترک توسط PII و IFV ساخته شد، از هر نظر برای مردم ایران قابل قبول بود. بنابراین پاستوکووک، نقش مهمی در دستیابی به سطوح قابل قبول ایمنی در کشور در طول همه گیری ایفا کرد.

  کلیدواژگان: انگیزه ها، موانع، واکسیناسیون، کووید19، واکسن های کووید 19، پاستوکووک
 • مسلم محمدی* صفحات 378-384
  هدف

  تغییرات عملکرد سیستم های نوروترانسمیتری مغز می تواند در بروز اختلالات عصبی ناشی از دیابت قندی نقش داشته باشد. برای تعیین اثرات دیابت قندی و فعالیت فیزیکی بر سیستم های گلوتاماترژیک و کولینرژیک مغز، سطوح پروتیین های ناقل گلوتامات و فعالیت استیل کولین استراز(AChE)  قشر پره فرونتال موش های صحرایی دیابتی با/بدون تمرین تردمیل بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (5 سر در هر گروه) استفاده شد. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (60 میلی گرم بر کیلوگرم) القاء شد. حیوانات کنترل بافر سیترات 1/0 مولار را به عنوان حامل دریافت کردند. پس از 14 روز، حیوانات به طور تصادفی به دو گروه بدون ورزش و با ورزش تقسیم شدند. حیوانات گروه های ورزش به مدت 4 هفته (5 روز در هفته) با تردمیل تمرین کردند. سپس حیوانات قربانی شدند و قشرهای پره فرونتال برای اندازه گیری سطح پروتیین های ناقل آستروسیتی (GLAST و GLT-1) و نورونی (EAAC1) گلوتامات و فعالیت استیل کولین استراز جدا شدند.

  یافته ها

  حیوانات در گروه دیابتی سطوح GLAST بالاتر و EAAC1 پایین تری (001/0<p) نسبت به گروه کنترل داشتند، در حالی که سطح GLT-1 بدون تغییر باقی ماند. در ضمن، کاهش معنی دار فعالیت AChE در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0<p). ورزش تردمیل باعث کاهش سطح GLAST  (05/0<p) و افزایش سطح EAAC1  و فعالیت AChE به سطوح نرمال در گروه دیابتی شد.

  نتیجه گیری

  علی رغم تاثیر معنی دار بر سطح بالای GLAST، تمرین با تردمیل توانست کاهش پروتیین EAAC1 و فعالیت استیل کولین استراز مشاهده شده در قشر پره فرونتال حیوانات دیابتی را به حد کنترل بازگرداند.

  کلیدواژگان: دیابت قندی، ورزش، ناقلین گلوتامات، قشر پره فرونتال، استیل کولین استراز
 • سینا صدری فر*، سعیده عرفانیان، رسول بهارلو صفحات 385-393
  هدف

  سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) جمعیت سلولی هستند که دارای توانایی تکثیر و تمایز بالقوه ای بوده، اما چالش هایی در مورد شرایط کشت آن ها وجود دارد. سرم جنین گاوی (FBS)، با وجود ترکیبات نامشخص، ایمنی زایی بالقوه و انتقال احتمالی پریون/زیونوز، متداول ترین افزودنی محیط کشت برای کشت های آزمایشگاهی است. به این دلیل، تلاش های قابل توجهی برای یافتن یک جایگزین مناسب برای FBS، مانند محیط فاقد سرم یا لیزات پلاکتی انسانی (HPL) و پلاسمای تازه منجمد (FFP) صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده هم زمان از FFP، HPL و FBS بر تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی بود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه ی حاضر 5 کیسه کنسانتره پلاکتی از سازمان انتقال خون ایران، پایگاه جهرم تهیه گردید. لیزات پلاکتی توسط عمل انجماد و ذوب کنسانتره پلاکتی تهیه و سلول های مرده از لیزات پلاکتی به وسیله ی سانترفیوژ جدا شدند. MSCs از بافت چربی شکم زیر ناف، 5 بیمار تحت عمل هرنیا یا سزارین، و از خون بند ناف 10 نوزاد تازه متولد شده تهیه گردید. سلول های گروه کنترل همراه با FBS، و سلول های گروه آزمایش در یکی از گروه های FBS، FBS+FFP، FFP+HPL و FBS+FFP+HPL کشت داده شدند. فنوتیپ سلول های بنیادی مزانشیمی توسط آنالیز فلوسایتومتری مورد تایید قرار گرفت و زنده ماندن با استفاده از روش MTT بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که، استفاده از FBS+FFP،FBS+HPL ، FFP+HPL و FBS+FFP+HPL منجر به افزایش معنی داری در تکثیر MSCs نسبت به گروه حاوی FBS تنها می شود و هم چنین میزان Viability سلول ها نیز افزایش معناداری نسبت به گروه FBS پیدا می کند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که FBS+FFP،FBS+HPL ، FFP+HPL  و FBS+FFP+HPL اثر مساعدی بر میزان رشد و تکثیر MSCs داشته و به وضوح، این اثرات بیولوژیکی به علت وجود فاکتورهای رشد و سایتوکاین های تولیدی توسط سلول های خونی می باشد. این مطالعه تایید می کند که FFP+HPL که به عنوان مکمل در برخی محیط های کشت استفاده می شود، ممکن است جایگزین خوبی به جای FBS در محیط کشت MSCs در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، لیزات پلاکت انسانی، پلاسمای منجمد شده تازه
 • سید سعید کسائیان، نوید دانائی، شهریار صدر منوچهری، محمدحسین طاهریان، معصومه ابراهیمی توانی، علی حیدری روچی، فرید غریبی* صفحات 394-405
  هدف

  دیابت نوع 2، یک بیماری مزمن است که به دلیل شیوع گسترده و عوارض جانبی قابل توجه، از مشکلات اصلی حوزه بهداشت عمومی در جوامع مختلف به حساب می آید. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عوارض جانبی دیابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر در سال 1401 (خرداد لغایت شهریور ماه) با مشارکت 400 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر سمنان انجام شد. ابزار مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی آن با نظر صاحب نظران و کسب نمره 92/0 و 87/0 به ترتیب برای شاخص های CVR و CVI تایید شد. نتایج بررسی های توصیفی برای متغیرهای کیفی به صورت فراوانی (درصد) و برای متغیرهای کمی به صورت میانگین (انحراف معیار) محاسبه و گزارش گردید. هم چنین جهت بررسی ارتباط آماری میان متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای با شیوع انواع عوارض جانبی بیماری، به دلیل ماهیت کیفی متغیرها از آزمون کای دو استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران تحت مطالعه 93/51 بود که 51 درصد آنان را مردان و 49 درصد را زنان تشکیل می دادند. نتایج بررسی ها حاکی است که عوارض جانبی بیماری در 19 درصد بیماران مشاهده می شود به طوریکه 5/8 درصد از بیماران به نوروپاتی (با فاصله اطمینان 73/2±)، 8 درصد به رتینوپاتی (با فاصله اطمینان 65/2±) و 75/2 درصد به نفروپاتی (با فاصله اطمینان 60/1±) مبتلا هستند. هم چنین از میان متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای مورد بررسی، متغیرهای وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی، بومی بودن، شهری یا روستایی بودن، نوع بیمه درمانی پایه، زمان سپری شده از تشخیص بیماری، فاصله زمانی میان تشخیص بیماری تا آغاز مراقبت، تحت کنترل بودن بیماری، و نیز محل دریافت مراقبت، دارای رابطه آماری معنی دار با وقوع عوارض جانبی مرتبط با دیابت نوع 2 می باشند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه بیانگر آن است که میزان شیوع عوارض جانبی بیماری دیابت نوع 2 نسبت به آمارهای ملی و بین المللی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. هم چنین علاوه بر عواملی نظیر دسترسی بیماران به امکانات تشخیصی و درمانی مناسب و توانمندسازی بیماران در رابطه با خودمراقبتی؛ عوامل جغرافیایی، شغلی و مالی در شیوع عوارض جانبی دیابت نوع 2 نقش آفرینی می کنند.

  کلیدواژگان: بیماری مزمن، دیابت شیرین نوع 2، شیوع، عوارض دیابت
|
 • Mahsa Kazemi Roudsari, Abbas Doosti*, Mohammadsaeid Jami Pages 279-288
  Introduction

  In all species of Brucella bacteria, the Omp10 gene sequence is conserved. The high antigenic property of this gene product stimulates the host's immune system. Using the probiotic Lactococcus lactis bacterium as a live carrier, in addition to being safe, is suitable for the production of recombinant proteins and gene transfer to eukaryotic cells. Omp10 is one of the surface lipoproteins in brucella’s outer membrane with high immunogenicity which has a substantial role in up-taking nutrition, signaling, adherence, and antibiotic resistance. This protein has antigenic properties and can play an adjuvant role when attached to other antigens. Therefore, the purpose of this research is to create the probiotic bacteria Lactococcus lactis to produce the Omp10 protein of Brucella abortus.

  Materials and Methods

  Brucella abortus Omp10 gene with Usp45 peptide signal was synthetically cloned in the pNZ8148 vector. The recombinant vector was first reproduction in Escherichia coli strain TOP10 and then purified by plasmid extraction kit. The concentration of extracted plasmid was measured by nanodrop. The recombinant pNZ8148-Usp45-Omp10 vector was then transformed into Lactococcus lactis bacteria through electroporation. Cloning and gene expression assessment and verification were done by SDS-PAGE, enzyme digestions, and RT-PCR techniques.

  Results

  The results showed the successful expression of the target gene Omp10 in the Lactococcus lactis probiotic bacteria. The recombinant protein was well expressed in probiotic bacteria.

  Conclusion

  The present study showed that the Omp10 protein is expressed in the probiotic bacterium Lactococcus lactis transformed by electroporation with the recombinant pNZ8148-Usp45-Omp10 vector. Lactococcus lactis transformed in the present study can be suitable as an oral subunit vaccine to prevent brucellosis in future studies.

  Keywords: Brucella abortus, Omp10, Lactococcus lactis, Electroporation, Cloning
 • Reza Hemmatan Atarbashi, AmirReza Karamibonari*, Tarlan Farahvash Pages 289-298
  Introduction

  Natural products have recently been used as alternative treatments for many diseases. This study aimed to determine the hepatoprotective effect of Ganoderma lucidum (GLE) against liver injury induced by   Doxorubicin (DOX).

  Materials and Methods

  Thirty – two male Wistar rats were randomly divided into four groups. The control group was given only saline by intragastric gavage. DOX group received DOX at the dose of 20 mg/kg intraperitoneally on day 2. The GLE group was given an aqueous extract of GLE at the dose of 500 mg/kg daily by intragastric gavage for 15 days. DOX-GLE group received DOX and GLE with the same protocol as DOX and GLE groups.

  Results

  In this study, a significant increase in Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) expression and Malondialdehyde (MDA) level in the liver and a significant decrease in the levels of Superoxide dismutase (SOD), Glutathione peroxidase (GPX) and total antioxidant capacity (TAC) in serum were observed in rats that received DOX when compared with the control group. A significant decrease in TNF-α expression and MDA level and a significant increase in the levels of SOD, GPX, and TAC in serum and liver tissue were observed in rats that received GLE with DOX when compared with DOX group (P<0.05).

  Conclusion

  It is remarkable to say that, the DOX could induce marked toxicity in the liver, and treatment with GLE produced potential improvement of the liver via repression of oxidative stress and inflammatory responses.

  Keywords: Doxorubicin, Ganoderma Lucidum, Liver
 • Paridokht Karimian*, Shima Shams, Morteza Rahbar-Taramsari, Seyed Hossein Mirpour Hassan Kiadeh, Seyedeh Elham Norollahi, Kosar Babaei, Ali Davoudi Kiakalayeh, AliAkbar Samdani Pages 299-308
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common cancers in women and the second leading cause of death from cancer in women aged 20-59. Correspondingly, tumor markers such as HER-2/neu and PR ER P53 can be used to determine the severity of the disease and how to treat these patients. The purpose of this study was to investigate the importance of HER-2 biomarker function in diagnosis and its relationship with other clinical factors in women with breast cancer.

  Materials and Methods

  This cross-sectional-analytical study included all breast cancer patients who were referred to Rasht's Besat Clinic between 2018 and 2019, and their breast cancer was confirmed by pathology results. The CVR coefficient was obtained for each question (-0.8 to 1) and the CVI index was above 80%. HER-2 biomarker status was recorded in immunohistochemical evaluation.

  Results

  In this study, there is also a significant relationship between HER-2 biomarkers with the age of diagnosis, place of residence, marital status, education, exercise frequency, menstrual cycle, age at first menstruation, age at first live birth, history of abortion, history of Breastfeeding, history of the contraceptive hormone, history of smoking, alcohol, drugs, history of breast cancer and non-breast cancer in first and second degree relatives, history of HPV, history of metastasis was not found. A significant correlation was found between HER-2 biomarker and weight, age of first pregnancy, and the number of children.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the expression of HER-2 biomarkers in breast cancer patients increases with increasing weight, increasing the age of patients, and decreasing the number of children.

  Keywords: Breast Cancer, Tumor Biomarkers, HER-2
 • Faeghe Shahrezaee, Elmira Beirami*, Delaram Eslimi Esfahani Pages 309-317
  Introduction

  Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disease, which is associated with progressive cognitive disorders and memory loss. Insulin has recently gained more attention for its anti-inflammatory, cognitive, and protective effects. This study aimed to investigate the effect of intranasal insulin administration on cognitive functions and mitochondrial biogenesis in rats treated with streptozotocin (STZ).

  Materials and Methods

  In this experimental study, 32 adult male Wistar rats were used. Correspondingly, to induce an animal model of AD, STZ was injected bilaterally in the lateral ventricles (3 mg/rat; 3 μl/ventricle). Morris water maze was used to investigate cognitive disorders and confirm the induction of the AD animal model. Treatment was performed by intranasal insulin administration (2 IU/rat/day; 10 μl/nostril) after STZ injection for 14 consecutive days. Changes in the expression of genes involved in mitochondrial biogenesis (PGC-1α, NRF-1, and TFAM) were measured by Real-time PCR technique in the hippocampus.

  Results

  The results of the study showed that STZ injection led to spatial memory disorder concomitant with a decrease in the expression of genes involved in mitochondrial biogenesis in the hippocampus of rats. Whereas, intranasal insulin administration reduced cognitive disorders and increased the expression of genes involved in mitochondrial biogenesis in the hippocampus of animals treated with STZ.

  Conclusion

  Insulin can reduce STZ-induced cognitive disorders by affecting the mitochondrial biogenesis pathway, so it can be considered an important target for reducing cognitive deficits in AD patients.

  Keywords: Insulin, Alzheimer Disease, Cognitive Disorders, Mitochondrial Biogenesis
 • Atefeh Arabameri, Shahrbano Oryan, Hamidreza Sameni*, Ahmadreza Bandegi Pages 318-328
  Introduction

  One of the most destructive side effects of chemotherapy is damage to the reproductive system. Cyclophosphamide (CTX), as one of the most widely used chemotherapy drugs, has toxic and irreversible effects on the ovary. This study aims to investigate the effects of hydroalcoholic extract of proposes on improving the structure and function of rat ovaries damaged by chemotherapy with cyclophosphamide.

  Materials and Methods

  This research was conducted on 40 female Westar rats (5 groups of 8), including the sham group; receiving only the basic solvent (proposed solvent), the control group; receiving distilled water intraperitoneal for 14 days and cyclophosphamide once with a dose of 200 mg/kg on the 15th day of pregnancy, groups 3, 4 and 5 including mice that received proposes with a dose of 200, 100 and 50 mg/kg respectively (14 days, intraperitoneal) and cyclophosphamide once at a dose of 200 mg/kg on the 15th day of pregnancy. 24 hours after the last injection, blood was taken to measure the level of serum 17-beta-estradiol hormone. Then, the right ovaries of all animals were fixed in Bouin's solution for histopathological studies, and tissue sections were prepared and stained. After freezing, their left ovary was homogenized and centrifuged, and its supernatant was used to measure the oxidative stress factors TAC and MDA according to the method mentioned in the relevant kits.

  Results

  The use of the proposed hydro alcoholic extract with doses of 50, 100, and 200 mg/kg inhibits the decrease in the number of ovarian follicles and oocyte diameter, decreases the number of athreptic follicles, increases the amount of 17-beta-estradiol hormone, and increases the level of total antioxidant factor (TAC) and reducing the level of malondialdehyde (MDA) in the chemotherapy model.

  Conclusion

  This study showed that the hydro-alcoholic extract of proposes significantly prevents the destructive effects of cyclophosphamide on the structure and function of the ovary.

  Keywords: Propolis, Ovary, Ovarian Follicle, Cyclophosphamide, Oxidative stress
 • Fatemeh Mansouri, MohammadTaghi Mohammadi*, Shima Shahyad, Javad Hosseini Nejad Pages 329-338
  Introduction

  Pitavastatin is in the statins class and is mainly used for the treatment of dyslipidemia and hypercholesterolemia. According to the anti-inflammatory, angiogenic, antioxidant, anti-apoptotic, and antiplatelet effects of pitavastatin, in the present study, the protective effects were investigated against the reperfusion injuries and edema in the animal model of local and transient cerebral ischemia.

  Materials and Methods

  21 rats were assigned into three groups; sham, control ischemic, and treated ischemic groups. Brain ischemia/reperfusion was induced by 90 min middle cerebral artery occlusion (MCAO) followed by 24-hour reperfusion. Rats received pitavastatin intraperitoneally at a dose of 4 mg/kg immediately after termination of MCAO. Neurological deficit score (NDS), infarct volume, and brain swelling, as an index of edema, were assessed 24 hours after termination of MCAO.

  Results

  MCAO induced neurological dysfunction (3.28±0.28) and brain infarction in the control ischemic group (299±21 mm3) accompanied by brain swelling (11.83±2.61 %). Administration of pitavastatin in the treated ischemic rats significantly reduced neurological dysfunction (1.57±0.20), brain infarction (117±28 mm3), and brain swelling (4.75±0.80 %). Also, pitavastatin considerably decreased the mortality of rats in the treated ischemic group.

  Conclusion

  The findings of the present study indicated that pitavastatin, as a potent neuroprotective agent, effectively reduces reperfusion-induced brain injuries and brain edema independently of cholesterol-lowering effects in the experimental model of ischemic stroke.

  Keywords: Reperfusion, Pitavastatin, Ischemic Stroke, Brain Infarction, Brain Edema
 • Zahra Akbari, Asieh Abbassi-Daloii*, Ahmad Abdi, Seyed Javad Ziaolhagh Pages 339-349
  Introduction

  Obesity is associated with dysfunction in the metabolic processes of heart tissue, and genetic factors are associated with metabolic homeostasis of heart tissue. This study aimed to evaluate the effect of aerobic training and stevia supplements on the expression of the glucose metabolism signaling pathway markers in the heart tissue of obese rats.

  Materials and Methods

  For the implementation of this experimental research, 25 male Wistar rats (five healthy adult rats and 20 adult obese male rats) were divided into five groups: control (healthy), obese, obese-stevia, obese-aerobic training, and obese-stevia- -aerobic training. Aerobic exercise was performed on a treadmill, five days a week for eight weeks. Supplemental groups received 250 mg of stevia (per kilogram of body weight) by gavage during the intervention period. After anesthesia, an autopsy was performed and heart tissue was removed. gene expression of mTOR, AKT, PI3K ، IRS2، INSR, and PTEN in heart tissue were measured using Real-Time PCR.

  Results

  After the intervention, a decrease of mTOR and PTEN gene expression and an increase of IRS2 and PI3K gene expression in heart tissue were observed in all intervention groups compared to the obese group (P=0.001). Also, the increase of AKT gene expression and the decrease of INSR gene expression in heart tissue were prominent in the obese + exercise + stevia group compared to the obese group (P=0.001).

  Conclusion

  It seems that aerobic training and stevia supplementation can help to improve the factors involved in heart energy metabolism during obesity.

  Keywords: Obesity, Exercise, Stevia, Glucose Metabolism
 • Sayed Saeed Kassaeian, Navid Danaei, Sana Jafaei, MohammadHossein Taherian, Masoumeh Ebrahimi Tavani, Farid Gharibi* Pages 347-356
  Introduction

  Maternal care is one of the fundamental healthcare domains that undeniably affect community health. Given the importance of gestational weight gain (GWG) as a vital care indicator, this study aims to assess the GWG and identify its determinants.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in the autumn of 2022 and included 400 postpartum women. The study tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was approved by experts, and its Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were found to be 0.94 and 0.92, respectively. The descriptive results were reported as frequency (percentages) for qualitative variables and mean (standard deviation) for quantitative variables. Moreover, the chi-square test was used to assess the statistical relationship between demographic and background variables with GWG status.

  Results

  The results indicated that the average GWG was 11.59 kg. Additionally, it was observed that 65% of mothers had a normal weight gain during their last pregnancy, while 17% had a low weight gain and 18% had a high weight gain. The analysis of demographic and background variables revealed that basic health insurance, the type of basic health insurance, borrowing money to pay for health expenses, pre-pregnancy weight status, pre-existing cardiac and renal conditions, gestational diabetes, and experiencing leaking amniotic fluid and hemorrhage during pregnancy is significantly associated with gestational weight gain status (P<0.05).     

  Conclusion

  The unfavorable state of the GWG index can be attributed to several factors, such as income and employment disparities. Therefore, it is crucial to devise and finance policies to enhance women's health after delivery.

  Keywords: Public Health, Maternal Health, Gestational Weight Gain
 • Masoomeh Nataj Majd, Majid Akrami* Pages 357-362
  Introduction

  Epidural analgesia seems to be one of the most effective methods of controlling labor pain. However, no comprehensive agreement has been reached regarding its side effects. Therefore, the following study was designed to investigate the clinical maternal and neonatal outcomes.

  Materials and Methods

  In a prospective cohort study, from November 2020 to October 2022, 600 primigravid patients were included in two equal epidural analgesia and control groups. The uterine atony, grade 3-4 perineal injury rate, fetal head descent, shoulder dystocia, duration of neonatal hospitalization, cesarean delivery, fever and headache, oxytocin administration, successful breastfeeding, instrumented vaginal delivery, the first-minute Apgar Score were compared between the two groups. The data were analyzed by SPSS-26 with the Chi-square test and T-test.

  Results

  The duration of the active phase, uterine atony, grade 3-4 perineal injury rate and fetal head descent, shoulder dystocia, duration of neonatal hospitalization, and successful breastfeeding between the two groups were not statistically significant(P-value>0.05). Importantly, the incidence of cesarean delivery, fever, headache, and oxytocin administration was significantly higher in the epidural group (P-value <0.05). Regarding the comparison of neonatal outcomes, the use of instrumented vaginal delivery, the first-minute Apgar Score, and the frequency of hospitalization between the two groups were found to be significantly different (P-value 0.03, 0.02, 0.007 respectively).

  Conclusion

  Although the probability of emergency cesarean delivery following epidural labor analgesia increases and the first-minute Apgar score decreases, the serious side effects of epidural labor analgesia seem to be few and its use is effective and safe in reducing labor pain.

  Keywords: Epidural Analgesia, Labor Pain, clinical outcomes, Obstetrics Pregnancy Complications, Pain Management
 • Fazeleh Hemmati*, Majid Mirmohammad Khani, Saharnaz Nejat, Ehsan Mostafavi, Alireza Biglari, Mohsen Asadi Lari Pages 363-377
  Introduction

  Vaccines are the most successful and cost-effective public health tools that have helped control, eliminate, or eradicate many infectious diseases, and are the key intervention to end the COVID-19 pandemic. Therefore, the World Health Organization recommends that to increase the acceptance of vaccination, each country should identify and provide appropriate strategies to increase the motivation and desire of people and also to solve the challenges created to receive the vaccine. The purpose of this qualitative study was to identify the motivations and challenges of the participants in the COVID-19 vaccination program, particularly with PastoCovac which was jointly developed by the Finlay Institute of Vaccines in Cuba (IFV) and Pasteur Institute of Iran (PII), and to achieve a better understanding of the challenges of vaccination in the Iranian society, and to find ways to increase and strengthen the motivations.

  Materials and Methods

  A purposeful sample of people who visited a major urban health center in Semnan were approached for this qualitative study to reach data saturation (30 people) with open questions in a 30-minute interview. Relatively, after conducting the interview, the audio file was listened to carefully and if necessary intermittently by the interviewer and transcribed. The overt and hidden content of data obtained from the statements were checked and then the traditional content analysis was used to develop meaningful clusters of themes.

  Results

  The main themes of people's motivations identified in the current research include controlling disease and reducing mortality, protecting health and establishing collective safety, improving social and economic conditions, advancing medical knowledge, trust and credibility of the Pasteur Institute of Iran (PII), acceptable possible side effects and The high effectiveness, local production of the vaccine are the unique characteristics of the vaccine, while the obstacles identified are: false and ignorant beliefs, lack of trust in the vaccine, people's fear and worry of side effects, the unique characteristics of the vaccine, lack of universal acceptability, insufficient recognition of vaccine characteristics.

  Conclusion

  PastoCovac as one of the major vaccines against COVID-19 developed jointly by PII and IFV, was acceptable to the Iranian population in every aspect. PastoCovac, therefore, played an important role in achieving e acceptable levels of safety in the country during the pandemic.

  Keywords: motivations, barriers, vaccination, COVID-19, COVID-19 Vaccines, PastoCovac
 • Moslem Mohammadi* Pages 378-384
  Introduction

  Diabetes-induced neurological disorders could be attributed to changes in the neurotransmitter systems. To determine the effects of diabetes mellitus and physical activity on the brain's glutamatergic and cholinergic systems, the levels of glutamate transporter proteins and acetylcholinesterase activity were investigated in the prefrontal cortex of diabetic animals with/without treadmill exercise.

  Materials and Methods

  Adult Wistar rats (5 rats/group) were used in this study. Diabetes mellitus was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin (60 mg/kg). Control animals received 0.1 M citrate buffer as vehicle. After 14 days, animals were randomly divided into non-exercise and exercise groups. In the exercise groups, animals were subjected to 4 weeks of treadmill exercise (5 days per week). Thereafter, animals were sacrificed and prefrontal cortices were isolated to measure protein levels of astrocytic (GLAST and GLT-1) and neuronal (EAAC1) glutamate transporters and acetylcholinesterase (AChE) activity.

  Results

  Animals in the diabetic group had higher GLAST and lower EAAC1 levels (P<0.001) compared to the control group, whereas the level of GLT-1 remained unchanged. In addition, a significant decrease in AChE activity was observed in the diabetic group compared to the control group (P<0.001). Treadmill exercise decreased GLAST level (P<0.05) and increased EAAC1 level and AChE activity to the normal levels in the diabetic group.

  Conclusion

  Despite no significant effect on the elevated level of GLAST, treadmill exercise was able to restore decreased EAAC1 protein and acetylcholinesterase activity observed in the prefrontal of diabetic animals to the control levels.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Exercise, Glutamate Transporters, Prefrontal Cortex, Acetylcholinesterase
 • Sina Sadrifar*, Saeideh Erfanian, Rasoul Baharlou Pages 385-393
  Introduction

  Mesenchymal stem cells (MSCs) are cells that can replicate and differentiate into cells of multiple organs. However, there are challenges regarding their cultivation conditions. Fetal bovine serum (FBS) is the most commonly used culture medium additive for in vitro cultures, despite its undefined composition, potential immunogenicity, and possible prion/zoonotic transmission. For these reasons, significant efforts have been targeted at finding substitutes, such as serum-free media or human platelet lysates (HPL) and fresh frozen plasma (FFP). This study aimed to investigate the effects of the simultaneous use of FFP, HPL, and FBS on the proliferation of MSCs derived from umbilical cord blood and adipose tissues.

  Materials and Methods

  In this study, five platelet concentrate bags were obtained from the Iranian Blood Transfusion Organization, the branch of Jahrom. Relatively, the Platelet lysate was prepared by repeated freezing/thawing method, and dead cells were separated from platelet lysate by centrifugation. MSCs were isolated from the adipose tissue of five patients undergoing hernia surgery or cesarean, and from the umbilical cord of 10 newborns. The cells were cultured in control (FBS) and experimental (FBS+FFP, FFP+HPL and FBS+FFP+HPL) groups. Cells of MSC phenotype were confirmed by flow cytometric analysis and viability was examined using the MTT assay.

  Results

  The results showed that the proliferation and viability of mesenchymal stem cells were increased significantly in the FBS+FFP, FBS+HPL, FFP+HPL, and FBS+FFP+HPL groups compared to the FBS group.

  Conclusion

  In this study, it was shown that FBS+FFP, FBS+HPL, FFP+HPL, and FBS+FFP+HPL had a beneficial effect on the growth and proliferation of MSCs. It seems these biological effects are due to the presence of growth factors and cytokines produced by blood cells. This study confirms that FFP+HPL as a supplement in some culture media may be considered a suitable alternative instead of FBS for the MSC culture media.

  Keywords: Umbilical cord blood-mesenchymal stem cells, Adipose-mesenchymal stem cells, Human platelet lysate, Fresh frozen plasma
 • Sayed Saeed Kassaeian, Navid Danaei, Sadr Manouchehri Shahryar, MohammadHossein Taherian, Masoumeh Ebrahimi Tavani, Ali Heidari Roochi, Farid Gharibi* Pages 394-405
  Introduction

  Type 2 diabetes is a chronic disease and one of the major public health problems in societies due to its prevalence and complications. This study aims to assess the prevalence of type 2 diabetes complications and their related factors.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study included 400 diabetic patients (51% males vs. 49% females) in Semnan, Iran in 2023. The study tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by experts (CVR=0.90 and CVI=0.87). The descriptive results were calculated and reported as frequency (percentage) for qualitative variables and mean (standard deviation) for quantitative ones. Also, due to the qualitative nature of the variables, the statistical relationship between demographic and background variables with the prevalence of disease complications was evaluated using the chi-square test.

  Results

  The mean age of participants was 51.93 years. According to the results, 19% of patients experienced type 2 diabetes complications, so that 8.5% had neuropathy (95% CI: ±2.73), 8% had retinopathy (95% CI: ±2.65), and 2.75% had nephropathy (95% CI: ±1.60). Among the demographic and background variables, the following items were significantly associated with the prevalence and severity of the complications: education level, employment status, nativity, urban or rural residency, type of basic health insurance, the time elapsed since diagnosis of the disease, the time interval between diagnosis of the disease and commencement of care, disease control status, and place of receiving care (P<0.05).

  Conclusion

  The findings of the study indicated that the prevalence of type 2 diabetes complications was at an acceptable level compared to the national and international statistics. Moreover, in addition to factors such as the patients’ access to appropriate diagnostic and treatment facilities and improving self-care among patients, some geographical, occupational, and financial factors play a role in the prevalence of type 2 diabetes complications

  Keywords: Chronic Disease, Type 2 Diabetes Mellitus, Prevalence, Diabetes Complications