اثربخشی آموزش گروهی برنامه افزایش مهارت های مقابله زوج ها بر کیفیت ارتباط زوج های ناسازگار

پیام:
چکیده:
مقدمه

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی برنامه افزایش مهارت‎های مقابله ای زوج‎ها بر کیفیت ارتباط زوج های ناسازگار انجام گرفت.

روش

روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زوج های مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه دو تهران بودند که از این افراد 24 زن و شوهر به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و 12 زن و شوهر به تصادف در گروه آزمایش و 12 زن و شوهر به گروه کنترل اختصاص داده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. مقیاس سازگاری زناشویی در قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده های بدست آمده با استفاده از روش آزمون خی دو و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که سازگاری زناشویی گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.

نتیجه گیری

به نظر می رسد آموزش برنامه مهارت های مقابله زوج ها می تواند بر کاهش ناسازگاری و افزایش کیفیت ارتباط زناشویی موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p973044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.