بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب روستایی دشت بیرجند و قائن در سال 1389-1388

پیام:
چکیده:
مقدمه
بالا بودن غلظت املاح در آب از جمله عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شود که در سال های اخیر به لحاظ افزایش جمعیت و افزایش تولید فاضلاب و افت سطح آب های زیزمینی رو به افزایش گذاشته است. اگر غلظت املاح در آب نوشیدنی بیش از حد مجاز باشد، از نظر بهداشتی مخاطره آمیز می شود. هدف از این پژوهش اندازه گیری پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب شرب روستایی دشت بیرجند و قائن و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین المللی بود.
روش ها
این تحقیق به روش توصیفی- مقطعی در پاییز 1388 و بهار 1389 انجام گرفت. در طول مدت تحقیق به طور تصادفی، تعداد 54 نمونه از 27 ایستگاه (27 نمونه در فصل پاییز و 27 نمونه در فصل بهار) برداشت شد و غلظت پارامترهای فیزیکی- شیمیایی اندازه گیری شد. در پایان نتایج حاصله با روش آماری توصیفی و دیاگرام Shuler مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها و مقایسه آن ها با استاندارد مربوطه چنین برآورد شد که باقیمانده جامدات خشک در 37 درصد از نمونه ها، سختی 25 درصد، سولفات 33 درصد، سدیم 70 درصد، کلرید 25 درصد، هدایت الکتریکی 51 درصد بیشتر از حداکثر مجاز استاندارد ملی و فلوئور در 92 درصد از نمونه های آنالیز شده کمتر از حداقل فلوئور توصیه شده به دست آمد، همچنین بر اساس دیاگرام Shuler پارامترهای کیفی آب در وضعیت خوب تا نامناسب قرار گرفتند.
نتیجه گیری
با توجه به خشک سالی های اخیر و تاثیر آن بر کیفیت آب های شرب روستایی و همچنین عدم مطابقت مقادیر باقیمانده جامدات خشک، سختی، سولفات، سدیم، کلرید، هدایت الکتریکی و فلوراید با استانداردهای مربوطه، برنامه ریزی جهت پایش مستمر منابع آب ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
737
لینک کوتاه:
magiran.com/p999722 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!