فهرست مطالب

تولید گیاهان روغنی - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ولی الله رامئه*، محمدباقر سلیمی صفحات 1-12
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیکی، ارتفاع بوته، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های بهاره کلزا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا مازندران در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. در این بررسی مقادیر نیتروژن شامل صفر، 70، 140 و 210 کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ های کلزا شامل L7، ظفر، RGS003 و هایولا 401 به عنوان عامل فرعی به کار گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، عملکردهای دانه و روغن تحت تاثیر معنی دار مقدار مصرف نیتروژن قرار گرفتند. اثر ژنوتیپ بر کلیه صفات به استثنای تعداد دانه در خورجین معنی دار بود. ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه در دو گروه متمایز آماری تفکیک گردیدند. ژنوتیپ های ظفر و هایولا 401 به ترتیب با عملکرد دانه 2/ 3831 و 7 /3893 کیلوگرم در هکتار و همچنین عملکرد روغن 1638 و 1591 کیلوگرم در هکتاردر یک گروه آماری قرار داشتند. معنی دار نبودن اثر متقابل نیتروژن در ژنوتیپ برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد که تغییرات این صفات در بین ژنوتیپ های مورد بررسی در هر یک از سطوح نیتروژن مورد مطالعه روندی مشابه داشت. همبستگی عملکرد دانه با تمامی صفات به استثنای تعداد روز تا شروع گلدهی به صورت مثبت و معنی دار که نشان دهنده آن است که افزایش نیتروژن مصرفی منجر به افزایش صفات مورد مطالعه و در نهایت عملکرد دانه گردید.
  کلیدواژگان: خصوصیات فنولوژیکی، خورجین، عملکرد دانه، کلزای بهاره، نیتروژن
 • معرفت مصطفوی راد*، اسماعیل جدیدی، تقی بابایی، محمدحسین انصاری صفحات 13-28
  کمبود عناصر غذایی خاک یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی می باشد و مدیریت تغذیه برای رشد بهینه گیاه و افزایش عملکرد و پایداری تولید ضروری است. این آزمایش، به منظور ارزیابی تاثیر کودهای ریزمغذی بر مراحل رشد و برخی شاخص های کمی در ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه در سال زراعی 1391- 1390 اجرا شد. به این منظور آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراک اجرا شد. کودها شامل بدون مصرف کود، آهن، روی، منگنز، آهن+ روی، آهن + منگنز، روی + منگنز، آهن + روی + منگنز و ارقام کلزا شامل زرفام، اوکاپی، مودنا و لیکورد به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. در این تحقیق، رقم اوکاپی تحت بدون مصرف کود با میانگین 4194 کیلوگرم در هکتار و مصرف روی + منگنز با میانگین 4011 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد. رقم لیکورد در تیمار کودی منگنز با میانگین 3998 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان داد، ولی تفاوت معنی داری بین سطوح تیمارهای مختلف کودی وجود نداشت. رقم اوکاپی بیشترین عملکرد زیستی را به ترتیب در تیمارهای کودی آهن+ روی با میانگین 13666 کیلوگرم در هکتار و روی + منگنز با میانگین 13221 کیلوگرم در هکتار و تیمار بدون مصرف کود با میانگین 12944 کیلوگرم در هکتار نشان داد. در این آزمایش، اثرات متقابل لیکورد × تیمار منگنز، لیکورد × آهن + روی + منگنز و اوکاپی× تیمار کودی آهن + روی + منگنز به ترتیب با میانگین 46/ 35 و 77/ 34 و 23/ 32 درصد بیشترین شاخص برداشت را داشتند. به علاوه برهمکنش لیکورد × تیمار کودی آهن + روی + منگنز بالاترین تعداد خورجین در بوته با میانگین 86 /369 را نشان داد. به طور کلی، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام کلزا، واکنش های متفاوتی به کودهای ریزمغذی نشان دادند. بر اساس نتایج این آزمایش، کشت ارقام اوکاپی و لیکورد و کاربرد کودهای ریزمغذی منگنز و روی + منگنز منجر به افزایش عملکرد دانه کلزا در شرایط اقلیمی اراک گردید.
  کلیدواژگان: رقم، صفات زراعی، عناصر غذایی، کلزا
 • محمود قربانزاده نقاب* صفحات 29-41
  سویا یک از مهمترین منابع تولید روغن در دنیا است. بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط میان صفات کمی و کیفی، تعداد 14 رقم سویا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی شیروان مورد کشت قرار گرفتند. در این پژوهش 12 صفت ازجمله عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد پروتئین و روغن اندازهگیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد بررسی در تمامی صفات بهجز درصد پروتئین اختلاف معنی داری دارند که این امر دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بین آنها است. ارقام زان، سنچوری و کلومبوس بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند، در حالی که کمترین عملکرد دانه در رقم هابیت مشاهده شد. همبستگی عملکرد دانه با صفات تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در گیاه، وزن صد دانه، درصد روغن، درصد پروتئین و شاخص برداشت مثبت و معنیدار و با تعداد روزهای کاشت تا گلدهی منفی و معنی داری بود. رقم زان با 8 /515 کیلوگرم روغن در هکتار بیشترین روغن را دارا بود. بر مبنای رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام سویا از اثرات مستقیم و غیرمستقیم وزن صد دانه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در گیاه متاثر شد. با توجه به اثرات باقیمانده و ضریب تبیین (7/ 86 درصد) بخش اعظم تغییرات عملکرد دانه ارقام سویا مربوط به این چهار صفت بود. بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به وزن صد دانه و کمترین آن مربوط به تعداد دانه در گیاه بود. بر اساس نتایج حاصل ارقام زان، سنچوری و کلومبوس با داشتن عملکرد دانه و روغن بالا در منطقه شمال خراسان قابل کشت هستند.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، درصد پروتئین، درصد روغن، رگرسیون
 • ایوب امیری، پرویز یدالهی ده چشمه، علیرضا سیروس مهر، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی* صفحات 43-56
  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک و کیتوزان بر گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سه سطح تنش خشکی شامل آبیاری در زمان تخلیه 25، 50 و 75 درصد آب قابل استفاده خاک به عنوان تیمار اصلی و چهار سطح محلول پاشی شامل عدم مصرف (شاهد)، محلول پاشی اسید سالیسیلیک (424/ 0 گرم در لیتر)، محلول پاشی کیتوزان (5 گرم در لیتر) و تلفیق اسید سالیسیلیک و کیتوزان به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. تنش آب موجب کاهش تعداد طبق در بوته، قطر طبق، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن دانه در بوته، وزن دانه در طبق و افزایش درصد پوکی در دانه شد. کاربرد اسید سالیسیلیک و کیتوزان موجب افزایش صفات مورفولوژیک (ارتفاع اولین شاخه از سطح زمین، قطر طبق، قطر ساقه، تعداد برگ، طول ریشه و وزن گل) و اجزای عملکرد (تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق، وزن دانه در بوته و درصد پوکی دانه) گردید. به نظر می رسد محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کیتوزان به صورت تلفیقی را می توان برای توسعه کشت گلرنگ و افزایش عملکرد در منطقه سیستان پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، اسپری، کم آبیاری، کیتوزان، گیاه روغنی
 • سید احمد کلانتر احمدی*، جهانفر دانشیان، سید حسین محمودی نژاد دزفولی صفحات 57-70
  مطالعه ارقام سویا تحت تاثیر عوامل تنش زای غیرزنده با هدف بهبود تولید آن حائز اهمیت می باشد. این پژوهش به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در سال 1388 به مورد اجرا گذاشته شد. عامل عمودی شامل سطوح مختلف آبیاری در 4 سطح (آبیاری پس از 50، 90، 130 و 170 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل افقی نیز شامل 6 ژنوتیپ 504، کتول، صفی آبادی، BP692×Safiabadi، میگمات و سال اند بود. نتایج نشان داد که تاثیر تنش خشکی، ژنوتیپ و اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل تنش خشکی×ژنوتیپ نشان داد که حداکثر عملکرد دانه (4522 کیلوگرم در هکتار) در شرایط آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک به ژنوتیپ میگمات و حداقل عملکرد دانه (1017 کیلوگرم در هکتار) نیز به ژنوتیپ کتول و آبیاری پس از 170 میلی متر تبخیر از تشتک اختصاص یافت. با افزایش دور آبیاری تعداد غلاف در بوته نیز کاهش یافت، به گونه ای که این میزان کاهش در تیمارهای آبیاری پس از 90، 130 و 170 میلی متر تبخیر از تشتک در مقایسه با آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک به ترتیب % 16، % 28 و % 51 بود. بود. تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با توجه با نتایج آزمایش برای ژنوتیپ های میگمات و BP×Safiabadi آبیاری پس از 50 میلی متر تبخیر از تشتک مناسب می باشد. برای ژنوتیپ های 504، سال اند، کتول و صفی آبادی می توان آبیاری پس از 90 میلی متر تبخیر از تشتک را نیز اعمال نمود.
  کلیدواژگان: آبیاری، رقم، سویا، عملکرد دانه، غلاف
 • آزاده خرم قهفرخی*، اصغر رحیمی، بنیامین ترابی، شهاب مداح حسینی صفحات 71-84
  تغذیه متعادل عناصر غذایی و مواد آلی از مهم ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد گیاهان زراعی می باشد. هیومیک اسید به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی سبب بهبود جذب عناصر غذایی و عملکرد دانه می شود. به منظور مطالعه و بررسی اثر کاربرد کود هیومیک اسید گرانول و محلول پاشی برگی ورمی واش و چای کمپوست بر جذب عناصر، محتوای کلروفیل و عملکرد دانه در گیاه گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام شد. تیمارها شامل کاربرد خاکی هیومیک اسید (صفر، 500، 1000 و 1500 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اول و محلول پاشی (آب مقطر به عنوان شاهد، ورمی واش 1:10، ورمی واش 1:20 و چای کمپوست) به عنوان عامل دوم بود. نتایج نشان دادند که کاربرد هیومیک اسید تاثیر معنی داری بر محتوای عناصر روی، نیتروژن، فسفر اندام هوایی، شاخص کلروفیل و عملکرد دانه داشت. هم چنین محلول پاشی چای کمپوست محتوای عناصر روی و مس اندام هوایی، محتوای کلروفیل کل(a+b) و عملکرد دانه را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد. در مجموع، کاربرد کود زیستی هیومیک اسید به میزان 1000 کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی چای کمپوست مناسب ترین تیمار برای افزایش جذب عناصر غذایی، رنگ دانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه گلرنگ بود.
  کلیدواژگان: رنگ دانه های فتوسنتزی، ریزمغذی، شاخص کلروفیل، عملکرد
 • فاطمه صادقی، سید عبدالرضا کاظمینی *، یحیی امام صفحات 85-97
  به منظور بررسی اثر حذف برگ و دانه بر سرعت فتوسنتز و عملکرد دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا گردید. تیمارها شامل حذف برگ (صفر، 50 و 75 درصد) در مرحله ظهور طبق و حذف دانه (صفر، نصف دانه های کناری و نصف دانه های مرکزی) در زمان گرده افشانی بود. تیمارهای حذف برگ 50 و 75 درصد، باعث کاهش معنی دار وزن هزار دانه، تعداد دانه و عملکرد دانه گردیدند. به نظر می رسد هر چند با کاهش برگ، سرعت فتوسنتز در برگ های باقی مانده افزایش یافت، اما به طور کلی قادر به جبران خسارت مربوط به کاهش برگ نبود. بیشترین کاهش عملکرد دانه در تیمار 75 درصد حذف برگ و نصف دانه های کناری (64/ 49 درصد) در مقایسه با شاهد مشاهده شد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که در آفتابگردان غالبیت با محدودیت مبدا می باشد.
  کلیدواژگان: تعداد دانه، حذف برگ، حذف دانه، طبق آفتابگردان
 • نیلوفر وحدی، اسماعیل قلی نژاد*، سیروس منصوری فرد، لیلا غیرتی آرانی، مهدی رحیمی صفحات 99-113
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف رژیم آبیاری بر عملکرد دانه و صفات کیفی ارقام مختلف سویا در منطقه ارومیه، به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. در این بررسی سه سطح آبیاری مطلوب 60 میلی متر تبخیر از سطح تشتک کلاس A، تنش ملایم 110 میلی متر تبخیر از سطح تشتک کلاس A و تنش شدید 160 میلی متر تبخیر از سطح تشت کلاس A در کرت های اصلی و سه رقم سویا کلارک، ویلیامز و آنیون در کرت های فرعی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تنش خشکی بر صفات عملکرد دانه، روغن و پروتئین در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود، به طوری که بیشترین و کمترین مقدار عملکرد روغن و پروتئین به ترتیب در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی شدید به دست آمد. با این حال از نظر محتوای رطوبت نسبی برگ و کلروفیل برگ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تنش خشکی شدید، عملکرد دانه را نسبت به آبیاری مطلوب و تنش ملایم به ترتیب 63 و 45 درصد کاهش داد. در هر شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی شدید بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین از رقم آنیون حاصل شد. رقم کلارک کمترین میزان عملکرد دانه را در شرایط تنش شدید نسبت به دیگر ارقام داشت.
  کلیدواژگان: دانه روغنی، صفات کیفی، کمبود آب
|
 • Valiollah Rameeh *, Mohammad Bagher Salimi Pages 1-12
  In order to evaluate the effect of different nitrogen fertilizer levels on physiological traits, plant height, yield components, and seed yield of rapeseed genotypes a split-plot experiment based on a randomized complete block design with three replications was carried out at the Baykola Agriculture Research Station, Mazaandaran during 2010-11. Four levels of nitrogen, as urea fertilizer, including of 0, 70, 140 and 210 kg ha-1 were considered as main plots and four rapeseed genotypes including of L7, Zafar, RGS003 and Hyola401 were considered as subplots. The result of analysis of variance revealed that the traits, including number of days to flowering, number of days to end of flowering, number of days to maturity, plant height, siliques pods per plant, seeds per silique, seed yield and oil yield were significantly affected by nitrogen levels. Genotype effect was significant effect on all the traits except seeds per silique. Hyloa401 and Zafar respectively with 3831.2 and 3893.7 kg ha-1 of seed yield, and also 1638 and 1591 kg ha-1 of oil yield were classified at the same statistical group. Non significant interaction effects of nitrogen fertilizer application and genotypes were achieved for all of the studied traits, indicated that the trend of variation of these traits due to nitrogen levels were similar in all genotypes. A significant positive correlation of seed yield with the other studied the traits, except days to flowering, indicated that increasing of nitrogen level application made increasing of the traits and finally seed yield.
  Keywords: Nitrogen, Phonological traits, Silique, Seed yield, Spring rapeseed
 • Marefat Mostafavi Rad*, Esmaeil Jadidi, Taghi Babaei, Mohammad Hossain Ansari Pages 13-28
  Deficiency of soil nutrient elements is one of the most important restricting factors of crop production. Hence, management of nutrition is necessary for optimizing of plant growth, yield increment and sustainability of crop production. In order to evaluate growth stages and some quantitative indices in winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars as affected by micronutrient fertilizers, a field experiment was performed in 2010-2011 cropping seasons as a split plot arranged in randomized complete block design with three replications in Arak, Iran. Eight micronutrient fertilizers (Zero as control, Fe, Zn, Mn, Fe + Zn, Fe + Mn, Zn + Mn, Fe + Zn + Mn) and four rapeseed cultivars (Zarfam, Okapi, Modena and Licord) were randomized in main plots and subplots, respectively. The result showed that, Okapi cultivar had the highest grain yield under no fertilization treatment (4194 kg/ha) and Zn + Mn (4011 kg/ha) treatments, respectively. Licord cultivar produced the highest grain yield (3998 kg/ha) at Mn treatment, but there were no significant differences between fertilizer levels. Okapi variety showed the highest biological yield as affected by Fe + Zn (13666 kg/ha), Zn + Mn (13221 kg/ha) and control (12944 kg/ha) treatments, respectively. In this experiment, the interaction between Licord Mn, Licord (Fe + Zn + Mn) and Okapi (Fe + Zn + Mn) had the highest harvest index (35.46, 34.77 and 32.23 percent), respectively. In addition, the interaction between Licord (Fe + Zn + Mn) showed the highest silique number (369.86) per plant. In general, seed yield and its component in rapeseed varieties showed different responses to micronutrient fertilizers. According to the results of this experiment, cultivation of Okapi and Licord varieties and application of Mn and Mn + Zn fertilizers cased to enhance seed yield of canola in Arak climatic conditions.
  Keywords: Agronomic traits, Nutrient elements, Rapeseed, Variety
 • Mahmoud Ghorbanzadeh Neghab* Pages 29-41
  Soybean is one of the most important oil production resources in the world. In order to study the genetic diversity and relationships among quantitative and qualitative traits of 14 soybean cultivars, an experiment was conducted as a randomized complete block design with four replications in 2013 at the Agriculture Research Farm, Shirvan Higher Education Complex. Twelve traits such as grain and components yield, protein and oil content were evaluated. The results showed that there were significant differences among genotypes for all traits except protein content, which indicates the existence of genetic variations between genotypes. Zane, Century and Columbus cultivars had the highest seed yield, although, the lowest yield was achieved in Hobbit cultivar. Results showed that seed yield was positively and significantly correlated with number of pods per plant, number of seeds per pod, number of seeds per plant, 100 seed weight, oil content, protein content and harvest index and there were significant and negative correlation between seed yield with the number of days from planting to flowering. The Zane cultivar had the highest oil content of 515.8 kg ha-1. Based on the stepwise regression and path analysis the grain yield of soybean cultivars was explained by the direct and indirect effects of 100 seed weight, number of pods per plant, number of seeds per pod and number of seeds per plant. Considering the residual effects and the coefficient of determination (86.7 percent), a larger proportion of the variation in seed yield of soybean was determined with these four traits of seed yield. Path analysis showed that greater and lower direct positive effects on seed yield were related to 100-seeds weight and seed number per plant, respectively. In general, Zane, Columbus and Cencurty cultivars due to their high oil and seed yields can be proposed for cultivating in North Khorasan.
  Keywords: Oil contents, Protein, Regression, Yield components
 • Ayub Amiri, Parviz Yadolahi, Alireza Siroosmehr, Sedigheh Esmaeilzade* Pages 43-56
  To study the effects of drought stress and salicylic acid and Chitosan spraying on safflower, an experiment was conducted as a split plot design as base of a randomized complete block design with three replications. The drought stress had 4 levels ascontrol and irrigation after 25, 50 and 75% of soil available water as main plots and sprayin of salicylic acid (0.424 grams per liter), chitosan solution (5 g per liter) and both of them that were considered as sub-plots. drought stress reduced the number of heads per plant, head diameter, stem diameter, number of leaves, seed weight, seed weight and increased the percentage of hollowness of the seed. Application of chitosan and salicylic acid increased the distance of the first branch from the ground, head diameter, stem diameter, number of leaves, flowers, root length and weight and yield components as number of seeds per head, seed weight per head, seed weight and unfilled seed percentage. It seems salicylic acid and chitosan spray can be sugested to develop boost crop cultivation and increase safflower yield in the province of Sistan.
  Keywords: Chitosan, Irrigation, Oil plant, Salicylic acid, Spraying
 • Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi*, Jahanfar Daneshian, Seyed Hossein Mahmoodinezhad Dezfully Pages 57-70
  Studyign of soybean cultivars under abiotic stress conditions to improve their yield is important. This experiment was carried out as a strip plot based on a randomized complete block design with three replications in the Safiabad Argicultural Research Center. Vertical factor consisted of foure levels of irrigation (Irrigation after 50, 90, 130 and 170 mm evaporation from class A pan) and horizontal factor was 6 soybean genotypes (504, Katoul, Safiabadi, BP×Safiabadi, Migmat and Salend). Results showed that the effect of drought stress, genotypes and their interactions were significant on grain yield. The mean comparison of drought stress × genotype interaction showed that the highest grain yield (4522 Kg ha-1) achieved in irrigation after 50 mm evaporation from class A pan in Migmat and the lowest grain yield (1017 Kg ha-1) belonged to Katoul genotype with irrigation after 170 mm evaporation from class A pan. Pod number per plant decreased by 16%, 28% and 51% with increasing irrigation intervals to 90, 130 and 170 mm compared to irrigation after 50 mm evaporation. The treatments did not have any significant effect on the number of grain per pod. It is concluded that, irrigation after 50 mm evaporation from class A pan would be suitable for Migmat and BP×Safiabadi genotypes. Irrigation after 90 mm evaporation from class A pan appropriate for 504, Salend, Katoul and Safiabadi genotypes.
  Keywords: Cultivar, Grain yield, Irrigation, Pod, Soybean
 • Azadeh Khoram Ghahfarokhi*, Asghar Rahimi, Benjamin Torabi, Shahab Maddah Hosseini Pages 71-84
  Humic acid as an organic acid produced by humus and other natural resources can improve nutrients absorption and seed yield. In order to study the effect of granular humic acid and foliar application of compost tea and vermiwash on nutrient absorption, chlorophyll content and seed yield of safflower (Carthamus tinctorius L.), an experiment was conducted as a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in agricultural research farm at Vali-e-Asr University of Rafsanjan. Treatments included of soil application of humic acid (0, 500, 1000 and 1500 kg ha-1) and foliar spraying of vermiwash 1:10, vermiwash 1:20, compost tea and distilled water as control. Results indicated that humic acid application had significant effect on the zinc, nitrogen and phosphorus content of shoot, chlorophyll index and seed yield. On the other hand, compost tea foliar application significantly influenced zinc and copper content of shoot, chlorophyll content and seed yield of safflower. It seems humic acid application (1500 kg.ha-1) in soil along with compost tea foliar application was the best treatment for producing of seed yield and higher nutrition absorption, chlorophyll content in safflower.
  Keywords: Chlorophyll index, Micronutrient, Photosynthetic pigments, Yield
 • Fatemeh Sadeghi, Seyed Abdolreza Kazemeini*, Yahya Emam Pages 85-97
  In order to evaluate the effect of different levels of defoliation and grain removal on grain yield and photosynthesis rate of sunflower, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications during 2012 growing season at College of Agriculture, Shiraz University. Treatments were defoliation at 3 levels (0, 50, and 75%) in heading stage and grain removal (without grain removal (control), removal of one half of the grains in inner or side parts) at pollination stage. It appeared that defoliation resulted in reduction of grain yield, 1000 grain weight and grain number. Apparently increased photosynthetic rates of reminder leaves may be considered a response to the reduction of leaf area however it did not generally sufficient to compensate the reduction of leaf area. The highest reduction of grain yield was recorded in 75% defoliation and removal of one-half of the grains in inner parts of head, compared to control. It can be concluded that grain yield of sunflower is more determined by limited source.
  Keywords: Defoliation, Grain removal, Grain number, Sunflower capitulum
 • Nilofar Vahdi, Esmaeil Gholinezhad *, Sirous Mansourifard, Leyla Gheyrati Arani, Mehdi Rahimi Pages 99-113
  This research in order to evaluate the effect of different levels of irrigation regime on yield and yield components of soybean in Urmia region at the Urmia agricultural high school Research during 2012 using split plot based on a randomized complete block design with three replications. Drought treatments (optimum irrigation 60 mm, moderate drought stress 110 mm and severe drought stress 160 mm evaporation by evaporation pan Class A) were included in main plots and the Cultivars (Clark, Williams and Onion) were allocated in subplots. The results of variance analysis showed that the effect of drought stress on seed yield, oil and protein content was significant (P<0.01), so that the maximum and minimum oil and protein value obtained by optimum irrigation and severe drought stress conditions, respectively. However, for relative water content and leaf chlorophyll, there was no significant difference. Severe drought stress reduced the grain yield by 63 and 45% compared to the optimum irrigation and moderate stress conditions, respectively. In optimum irrigation and severe drought stress conditions, the highest seed yield, oil yield and protein yield, obtained by Onion genotype. A Clark genotype in comparison with other cultivars had the minimum seed yield, in severe drought stress conditions.
  Keywords: Oily plant, Quality traits, Water deficit