فهرست مطالب

تولید گیاهان روغنی - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

نشریه تولید گیاهان روغنی
سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه اسماعیلی، محمودرضا تدین *، علی تدین، محمد رفیعی الحسینی صفحات 1-14
  به منظور بررسی اثر مقادیر اسید هیومیک بر صفات عملکردی و کیفیت پنبه دانه در شرایط شور، آزمایشی مزرعه ای در کاشان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارها شامل: سه رقم پنبه ورامین، لاین 43200 و خرداد به عنوان عامل اول و شش تیمار محلول پاشی شامل، بدون اسید هیومیک بدون کود شیمیایی (T1)، بدون اسید هیومیک با کود شیمیایی (T2)، 3 لیتر اسید هیومیک در هکتار بدون کود شیمیایی (T3)، 1 لیتر اسید هیومیک در هکتار با کود شیمیایی (T4)، 3 لیتر اسید هیومیک در هکتار با کود شیمیایی (T5) و 6 لیتر اسید هیومیک در هکتار با کود شیمیایی (T6) به عنوان عامل دوم بود. نتایج نشان داد کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش معنی دار صفات درصد روغن و پروتئین، عملکرد وش، عملکرد بذر، عملکرد الیاف و وزن هزار دانه گردید. مصرف 3 لیتر در هکتار اسید هیومیک با کود شیمیایی موجب افزایش 74/32 درصد عملکرد وش، 31 درصد عملکرد الیاف، 69/33 درصد عملکرد دانه، 32/5 درصد وزن هزار دانه و 7/2 درصدی میزان روغن شد. استفاده از 3 لیتر اسید هیومیک بدون کود شیمیایی افزایش 63/4 درصدی میزان پروتئین پنبه دانه را به همراه داشت.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، درصد پروتئین، درصد روغن، عملکرد الیاف، محلول پاشی
 • ولی الله رامئه *، محمد آقابزرگی صفحات 15-24
  به منظور تعیین مطلوب ترین تاریخ کاشت و میزان بذر سویا رقم ساری و تاثیر آن ها بر روی اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و میزان روغن و پروتئین دانه، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل اجرا گردید. پنج تاریخ کاشت شامل: 25 اردیبهشت، 10 و 25 خرداد، 10 و 25 تیر به عنوان عامل اصلی و مقادیر بذر شامل 60، 75 و 90 کیلوگرم در هکتار نیز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد کلیه اجزای عملکرد دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند، در صورتی که مقادیر مختلف بذر فقط بر تعداد نیام در بوته دارای اثر معنی داری بوده است. گرچه با افزایش میزان بذر مصرفی اجزای عملکرد دانه از جمله تعداد نیام در بوته روند کاهشی داشته است، ولی به علت افزایش تعداد بوته در واحد سطح عملکرد حاصل تفاوت آماری معنی داری نداشته است. بدین ترتیب به لحاظ صرفه جویی اقتصادی، مصرف میزان بذر 60 کیلوگرم در هکتار در اولویت خواهد بود. در این بررسی تاریخ کاشت اول جهت دستیابی به عملکرد زیستی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مناسب تر بوده است و با تاخیر در کاشت صفات فوق الذکر کاهش یافت. شاخص برداشت با تاخیر در زمان کاشت افزایش یافت. در صورتی که صفت مزبور تحت تاثیر معنی دار میزان بذر قرار نگرفت. درصد روغن و پروتئین دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف بذر قرار نگرفت، ولی به لحاظ اثر عمده تیمارهای مزبور بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتئین تحت تاثیر معنی دار تاریخ کاشت قرار گرفت. در این بررسی از نظر میزان عملکرد دانه، میزان بذر 60 کیلوگرم در هکتار در تاریخ های کاشت اول و دوم در زمره تیمارهای برتر بوده و از نظر آماری نیز اختلاف معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، سویا، شاخص برداشت، عملکرد زیستی، عملکرد دانه و مقادیر بذر
 • صدیقه غنایی* صفحات 25-35
  این مطالعه جهت ارزیابی تاثیر باکتری های حل کننده فسفر، تلقیح با ریزوبیوم و محلول پاشی روی بر سویا رقم کتول، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در مزرعه کنترل شده در دلند (استان گلستان) اجرا شد. عامل های این آزمایش شامل باکتری های حل کننده فسفر (PSB) در دو سطح شامل (بدون تلقیح و تلقیح با باکتری های حل کننده فسفر)، تلقیح با ریزوبیوم ژاپونیکم در دو سطح شامل: (بدون تلقیح ریزوبیومی و تلقیح با ریزوبیوم) و در نهایت فاکتور سوم محلول پاشی روی در سه سطح (بدون محلول پاشی و محلول پاشی با غلظت 5/1 و 3 در هزار سولفات روی) بود. نتایج نشان داد، اثرات باکتری های حل کننده فسفر بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، درصد آماس برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن معنی دار بود. تلقیح بذر سویا با ریزوبیوم نیز بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، درصد آماس برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن تاثیر معنی داری داشت. عملکرد دانه مربوط به تیمار تلقیح با باکتری حل کننده فسفر با 2954 کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم تلقیح با 2752 کیلوگرم برتری معنی دار داشت. همچنین محلول پاشی روی با غلظت 3 در هزار با عملکرد 2990 کیلوگرم بر عدم محلول پاشی با 2684 کیلوگرم برتری داشت.
  کلیدواژگان: درصد روغن، سولفات روی، عملکرد دانه، وزن هزاردانه
 • ساناز حیدری، محسن موحدی دهنوی *، علیرضا یدوی صفحات 37-53
  کنجد از دانه های روغنی و دارویی با ارزش مناطق گرم و نیمه گرم است، ولی کشت ارقام جدید آن به مناطق معتدله نیز گسترش یافته است. جهت ارزیابی اثر تراکم بر شاخص های رشد، درصد روغن بذر و عملکرد دانه 3 ژنوتیپ کنجد، آزمایشی در تابستان سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه رستم، استان فارس انجام شد. عامل اول تراکم های بوته 15، 25، 35، 45 و 55 بوته در مترمربع، و عامل دوم توده های کنجد نورآباد، توده برازجان و رقم داراب 14 بودند. بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ به ترتیب از توده نورآباد و رقم داراب 14 و همچنین در تراکم های 55 و 15 بوته در مترمربع به دست آمد. مقادیر شاخص های رشدی در توده نورآباد بیشتر از دو توده دیگر بوده است؛ حداکثر سرعت رشد محصول بین 62/2-96/1 گرم بر مترمربع بر درجه-روز-رشد متغیر بود. به طور کلی توده نورآباد و برازجان با مقدار 009/0 گرم بر گرم بر درجه-روز-رشد بیشترین سرعت رشد نسبی را در ابتدای فصل رشد به خود اختصاص دادند. با افزایش تراکم بوته از 15 به 55 بوته در مترمربع، محتوای روغن بذر کاهش یافت و توده برازجان بیشترین مقدار درصد روغن بذر (6/57 درصد) را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این تحقیق، توده نورآباد با تراکم 55 بوته در مترمربع در منطقه رستم بهتر از سایر توده ها از لحاظ عملکرد دانه عمل کرد. از میان دو توده دیگر، توده برازجان با تراکم 55 بوته در مترمربع می تواند جایگزین خوبی برای توده نورآباد باشد.
  کلیدواژگان: توده برازجان، توده نورآباد، داراب 14، درصد روغن
 • محمدرضا مرادی تلاوت*، زهره کاظمی، سیدعطاء الله سیادت صفحات 55-68
  آزمایشی جهت بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف بور بر صفات ریخت شناسی، عملکرد و کیفیت کلزای بهاره (Brassica napus L.)، به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت (27 آبان، 12 آذر، 26 آذر و نهم دی) در کرت های اصلی و تیمارهای مصرف بور (شاهد، 10 کیلوگرم بور در هکتار به صورت مخلوط با خاک، محلول پاشی در مراحل هشت برگی و غنچه دهی با غلظت سه در هزار) در کرت های فرعی جای گرفتند. تاریخ کاشت و مصرف بور تاثیر معنی داری بر صفات ریخت شناسی و عملکرد و اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا داشتند. عملکرد دانه در کشت دیرهنگام (نهم دی ماه) برابر با 768 کیلوگرم در هکتار بود که با مصرف خاک کاربرد 10 کیلوگرم بور در هکتار، به 2186 کیلوگرم در این تاریخ کاشت افزایش یافت. بیش ترین عملکرد دانه (2/3692 کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت 27 آبان به دست آمد و با تاخیر در کاشت در تاریخ کاشت 9 دی عملکرد دانه به میزان 5/60 درصد کاهش یافت. مصرف 10 کیلوگرم در هکتار بور، عملکرد دانه را از طریق افزایش تعداد دانه در خورجین به میزان 23 درصد نسبت به شرایط عدم مصرف کود افزایش داد. تاخیر در کاشت سبب کاهش صفات ریخت شناسی در گیاه از قبیل ارتفاع ساقه و تعداد شاخه فرعی شد. کشت دیرهنگام همچنین سبب کاهش درصد روغن و نیتروژن برگ و افزایش درصد نیتروژن دانه گردید. مصرف بور سبب افزایش معنی دار محتوی بور در گیاه گردید، ولی تاثیری بر درصد روغن و نیتروژن دانه و برگ نداشت. همچنین در آزمایش حاضر، مصرف بور اثر معنی داری در جبران کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در کاشت نشان نداد.
  کلیدواژگان: ارتفاع، خورجین، روغن، عملکرد دانه، نیتروژن
 • اسماعیل قلی نژاد* صفحات 71-84
  به منظور بررسی اثرات دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد و کارایی مصرف آب هشت توده محلی کنجد در سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه در سال زراعی 1393 اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری (آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلی متر تبخیر و تعرق گیاه یا ETc، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلی متر ETc و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلی متر ETc)، و سه سطح (عدم تلقیح و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزای Glomus mosseae، Glomus intraradices) و عامل فرعی شامل هشت ژنوتیپ کنجد (جیرفت 13، محلی طارم زنجان، محلی مغان، ناز چند شاخه، TC-25، TS-3، داراب 14 و دشتستان 5) بود. نتایج نشان داد تاثیر آبیاری، میکوریزا و ژنوتیپ بر صفات مورد مطالعه معنی دار بود. مقایسه میانگین نشان داد تنش شدید خشکی کارایی اقتصادی و زیستی مصرف آب را به ترتیب به میزان 62 و 49 درصد کاهش داد. تلقیح با G. mosseae در مقایسه با عدم تلقیح، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و کارایی اقتصادی مصرف آب را به ترتیب به میزان 33، 42 و 33 درصد بهبود بخشید. ژنوتیپ های مغان و طارم زنجان از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب در هر سه شرایط آبیاری، برتر از سایر توده ها بودند. میکوریزا سبب بهبود رشد توده های محلی کنجد شد و در مجموع در شرایط تنش خشکی شدید گیاهان وابستگی میکوریزایی بالاتری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، دانه روغنی، راندمان مصرف آب، ژنوتیپ، همزیستی میکوریزا
|
 • Somaye Esmaili, Mahmoud Reza Tadayon*, Ali Tadayyon, Mohammad Rafiee Alhossainy Pages 1-14
  In order to evaluate the effect of different levels of humic acid on some quantitative and qualitative traits of cotton a factorial field experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted in Kashan under salinity soil condition in 2013.Treatments included three cotton cultivars of Varamin, Line 43200 and Khordad as first factor, and six foliar treatment included without humic acid and chemical fertilizer (T1), without humic acid with chemical fertilizer (T2), 3 l/ha humic acid without chemical fertilizer (T3), 1 l/ha humic acid with chemical fertilizer (T4), 3 l/ha humic acid with chemical fertilizer (T5), and 6 l/ha humic acid with chemical fertilizer (T6).The results showed that humic acid significantly increased oil and protein content, yield, seed yield, fiber yield and 1000 seeds weight. In T5 treatment, gin, lint, and grain yields, 1000-grain weight, and oil content increased by 32.74%, 31%, 33.69%, 5.32%, and 2.7%, respectively. Using 3 liters of humic acid without the application of chemical fertilizer increased seed protein yield by 63.4%.
  Keywords: Foliar application, Humic acid, Lint yield, Oil content, Protein content
 • Valiollah Rameeh*, Mohammad Aghabozorgi Pages 15-24
  In order to determine the appropriate sowing dates, seed rates and their interaction effects on yield and yield components, oil and protein contents of soybean variety Sari, a split-plot experiment based on a randomized complete blocks design with four replications was carried out at Qaemshahr Gharakeil Agriculture Research Station in 2009. Five sowing dates including 15th May, 31th May, 15th June, 1th July and 16th July were considered as main plots and three different seed rates including 60, 75 and 90 kg ha-1 as the sub-plots. The results showed that all of yield components were affected by sowing dates and also seed rates had a significant effect on the number of pods per plant. Although due to increasing seed rates, yield components, such as pods per plant were decreased, but because of the increasing number of plants per square meters, seed yield not decreased significantly. Therefore for economically saving 60 kg ha-1 of seed rates will be preferred. In this study high mean value of seed yield, biological yield and 1000-seed weight was achieved in first sowing date and all of the yield component characters were decreased in late sowing dates. Harvest index was increased in late sowing dates and it was not significantly affected by seed rates. Sowing dates and seed rates had not significant effects on oil and protein percentages, but due to significant effects of sowing dates on seed yield, oil and protein yields were significantly affected by sowing dates. In this study higher seed yield was belonged 60 kg ha-1 of seed rate in first and second sowing dates which have not significant statistically differed.
  Keywords: Biological yield, Grain yield, Harvest index, Sowing dates, Seed rates Soybean
 • Sedigheh Ghenaei* Pages 25-35
  In order to evaluate the effects of zinc foliar application, Rhizobium inculation and phosphorus solublizing bacteria on soybean cv. Katul an experiment was carried out as a factorial arrangement, in an RCBD with three replications at Deland (Golestan province) in 2015. The factors comprised of zinc spraying at three levels (without spraying, 1.5 and 3 g L-1 zinc sulfate), inoculation with R. japanicum at two levels (with and without inoculation), and inoculated with phosphorus solublizing bacteria at two levels (with and without inoculation). The results revealed that the effects of phosphor solublizing bacteria were significant for plant height, stem diameter, number lateral branches, pod length, number of seeds per pod, number of pods per plant, 1000 seed weight, grain yield and oil per cent. Seed inoculation with Rhizobium significantly affected all trails studied with the exception of protein content and pod length, Zinc significantly affected grain yield, oil and protein content. The seed yield of psb treatment had significantly higher yield (2954 kg/ha) compared to seed yield (2752 kg/ha) of non-incolation. Also, spraying with zinc at 3g/li had significantly higher yield (2990 kg/ha) than that of without sprying yield (2648 kg/ha).
  Keywords: Oil content, Seed yield, Zinc sulfate, 1000 seed weight
 • Sanaz Heydari, Mohsen Movahhedi Dehnavi*, Alireza Yadavi Pages 37-53
  Sesame is an oily and medicinal seeds adapted to tropic and semi-tropic regions of the world but cultivation of its new accessions has been developed in temperate regions. To evaluate the effect of plant density on growth indices, seed oil percentage and seed yield of three sesame genotypes, an experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design with three replications in 2014, in Rostam region, Fars, Iran. First factor was planted density at five levels (15, 25, 35, 45 and 55 plant m-2) and the second factor was three sesame genotypes (Nurabad, Borazjan and Darab 14). The result showed that maximum and minimum LAI was achieved from Nurabad and Darab 14 and also from 15 and 55 plant m-2, respectively. Growth indices analyzing showed that Nurabad was better than the two genotypes. Maximum CGR ranged from 1.96-2.62 g m-2 GDD-1. Nurabad and Borazjan had the maximum RGR at the beginning of the growing season. Plant density decreased oil percentage and Borazjan had the maximum seed oil percentage. Generally, regards to the results, Nurabad with 55 plant m-2 density performed better than other genotypes in Rostam region. Borazjan in 55 plant m-2 density can be a good alternative for Nurabad.
  Keywords: Borazjan, Darab 14, Oil percent, Nurabad
 • Mohammad Reza Moradi Telavat*, Zohreh Kazemi, Seyyed Ataollah Siadat Pages 55-68
  A field experiment was carried out to study the yield, quality and some morphological traits responses of spring canola (Brassica napus L.) to boron application and sowing date, in Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan in 2013-2014. The experiment was carried out as a split plots design in basis of RCBD with three replications. Planting dates (18 November, 3 December, 17 December and 30 December) and boron application treatments (control, 10 kg B.ha-1 incorporated with soil, boron spraying at 6 leaf stage and budding stages) were investigated as main and sub plots, respectively. Planting dates and boron application had significant effects on morphological traits, yield and quality of canola. The interaction effect of sowing date and boron on grain number per siliquie was significant. Late planting caused to significant decreased yield and its components. However, boron application incorporated with soil caused to compensate the negative effect of late planting. Generally, the highest grain yield (4579.7 kg.ha-1) was obtained from sowing at 18 November and 10 kg boron.ha-1 incorporated with soil, and lowest grain yield was obtained from planting at 30 December and without boron application. Delayed planting result in lowering morphological traits including plant height and branching. Delayed planting also caused by decreased grain oil and leaf N percentage, and increased grain N percentage. Boron application caused by significant plant boron content, but had no significant on grain oil ad N, and leaf N content. Also, boron application, in the experiment had no significant effect on alleviation of yield loss due to delayed canola sowing.
  Keywords: Grain Yield, Height, Nitrogen Oil, Siliquie
 • Esmaeil Gholinezhad* Pages 71-84
  In order to investigate the effects of mycorrhizal fungi on yield and water use efficiency of eight sesame (Sesamum indicum L.) genotypes in different levels of drought stress, an experiment was conducted using a factorial split plot with three replications in the research field of the Urmia agricultural high school in 2014. The main factor was consisted of different levels of irrigation as: normal irrigation (irrigation after 70 mm evaporation of the crop (ETc), moderate drought stress (irrigation after 90 mm ETc) and severe drought stress (irrigation after 110 mm ETc), and two species of mycorrhiza fungi (Glomus mosseae, Glomus intraradices) and non-inoculated (control). Sub plots consisted of eight landraces of sesame names Jiroft13, Zanjan Tarom Landrace, Moghan Landrace, several branches Naz, TC-25, TS-3, Darab 14 and Dashtestan 5. Results showed that the effect of irrigation, mycorrhiza fungi and genotypes on studying traits was significant. Mean comparisons showed that with increasing severity of drought stress, grain yield, biological yield, water use economic and biotic efficiencies decreased significantly. Severe drought stress reduced water use economic and biotic efficiencies about 62 and 49 percent, respectively. Using two species of mycorrhizal fungi (Glomus mosseae, Glomus intraradices) in comparison with non-inoculated (control) had significant effect on all studied traits. Inoculation with G. mosseae improved seed yield, biological yield and water use economic efficiency compared to control with 33, 42 and 33 percent, respectively. Moghan landrace and Zanjan Tarom landrace based on yield and water use efficiency, had superiority on other landraces. Mycorrhiza led to improve yield of landraces and in severe drought stress conditions, sesame plants showed a higher mycorrhizal dependency.
  Keywords: Drought stress, Genotype, Mycorrhizal symbiosis, Oilseed, Water use efficiency