فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرزاد ابراهیم زاده، محسن پورصادقیان، پیام امیر حیدری* صفحه 3
  شرایط و اعمال ناایمن موجب بروز حادثه در خطوط لوله گاز طبیعی شده و منجر به رهایی ناخواسته ی گاز قابل اشتعال، انسداد خط لوله و پیامد ها و خسارات بعدی می گردند. این حوادث در اثر ناتوانی از پیش بینی شرایط و اعمال حادثه ساز به وقوع پیوسته و در صورت عدم عکس العمل سریع و مناسب در حین و بعد از وقوع رویداد، خسارت های جانی و مالی قابل توجهی را به بار می آورند. در این مطالعه توصیفی گذشته نگر مدیریت بحران در خطوط لوله گاز طبیعی بررسی شده و فاکتورهای موثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، تدوین برنامه ها، رویه ها و دستورالعمل های ایمنی مناسب، محاسبه و رعایت فاصله های ایمن، آموزش، اجرای مانور ها، تاسیس مخازن ذخیره ی زیر زمینی، و به روز رسانی تکنولوژی هایی که برای کنترل وضعیت خطوط لوله استفاده می شوند ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، آمادگی برای شرایط غیر نرمال، عکس العمل مناسب، بازگشت به شرایط عادی، مدیریت بحران
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی*، اکرم خندان صفحه 15
  ایمنی بیمار به عنوان یکی ازمهم ترین اجزای کیفیت مراقبت سلامت می باشد. یکی از شاخص های موثر بر ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه فرهنگ ایمنی بیمار بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی بر روی 106 نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های استان قم در سال 1393 انجام شد. از پرسش نامه ی محقق ساخته دموگرافیک و پرسش نامه ی سنجش فرهنگ ایمنی بیمار استفاده شد. داده ها با استفاده از ویراست 20 نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیلی تی، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متوسط سن افراد 15/35 با انحراف استاندارد 33/10 سال بود. نتایج حاکی از آن است که میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار 15/70 (23/7±) می باشد. بین گروه های مختلف تحصیلی، و نظام کاری به لحاظ نمره فرهنگ ایمنی بیمار اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (05/0P<). اما بین سایر ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنی داری وجود ندارد (05/0P>). می توان بیان داشت این بیمارستان از فرهنگ ایمنی بیمار قابل قبولی برخوردار است اما توجه به اصول بهبود مستمر در راستای ارتقا ایمنی پرسنل و بیمار جهت دستیابی به اهداف کلان سازمان حیاتی است. تدوین برنامه آموزش ایمنی نیز بایستی در اولویت قرار گیرد. همچنین باید به این نکته توجه گردد که ارتقا فرهنگ و رسیدن به سطح متعالی، فرآیندی زمان بر است.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ، بیمارستان، پرستاران
 • ارزیابی شرایط کاری: رویکردی پیشگیرانه جهت ایمنی محیط کار / مطالعه موردی در یک دکل حفاری در ایران
  سید قاسم حیدری، محمد خندان *، مریم سادات حیدری صفحه 24
  اهمیت صنعت حفاری بعنوان صنعتی بالادستی و راهبردی در صنعت نفت و اقتصاد کشور از یکسو، و لزوم بکارگیری دانش تخصصی ارگونومی و بهداشت شغلی در طراحی تجهیزات و نیز انجام فعالیت ها در دکل های حفاری جهت ارتقا شرایط کاری، و افزایش سطح ایمنی مبنای اجرای تحقیق حاضر در یک دکل حفاری در شمال ایران و در سال 1392 قرار گرفتند. این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 26 شغل مختلف شامل 136 وظیفه، اجرا شد. از پرسشنامه نوردیک و روش بررسی سریع مواجهه جهت بررسی شرایط ارگونومیکی کارکنان استفاده گردید. ارزیابی روشنایی و میزان سروصدا در محیط نیز بعنوان فاکتورهای محیطی از دیگر بررسی های صورت گرفته می باشند. 36/95% افراد مورد مطالعه در طی یک سال گذشته حداقل در یکی از نواحی نه گانه دستگاه اسکلتی-عضلانی دچار درد و ناراحتی بوده اند. کمردرد شایع ترین مشکل بوده است که با داده های حاصل از بکارگیری روش ارزیابی سریع مواجهه که نشان دهنده بدترین شرایط پوسچر در کمر می باشد، سازگار است. شدت روشنایی کمتر از حد مجاز و میزان سروصدا در 72% از فضای اطراف دکل بالاتر از db80 اندازه گیری شد. تحقیق صورت گرفته نشان دهنده این مطلب می باشد که انجام کارهای نیازمند به نیروی زیاد، کار ایستاده، جابجایی بار، و پوسچر غیرارگونومیک میتوان بعنوان فاکتورهای اصلی خطر در محیط مطالعه شده می باشند. بر پایه نتایج حاصل، اجرایی ساختن راه کارهای فنی-مهندسی جهت بهبود شرایط تجهیزات موجود در دستگاه حفاری و در نتیجه ایمن سازی شرایط مانند ایمنی فرایند، به منظور کاهش خطاهای انسانی، اعمال ناایمن و حوادث شغلی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: حفاری، ارگونومی، ایمنی، ایمنی فرایند
 • اسماعیل خداپرست، محسن مهدی نیا *، روح الله حاجی زاده صفحه 38
  گاز در حال حاضر به عنوان یکی از کلیدی ترین منابع انرژی و درآمد ایران می باشد. افزایش طول خطوط انتقال گاز باعث افت فشار گاز و الزام به ایجاد ایستگاه های تقویت فشار با تاسیسات ویژه و حساس می کند که مهمترین اصل قابلیت اطمینان عملکرد آن می باشد. هدف این مطالعه بررسی قابلیت اطمینان سیستم خنک کننده توربین ها به عنوان بخشی حساس از این تاسیسات می باشد. این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1391 روی سیستم خنک کننده روغن، در یک ایستگاه تقویت فشار گاز انجام شد. اطلاعات با استفاده از مستندات، مشاهده و مصاحبه جمع آوری گردید. از روش آنالیز درخت خطا، جهت شناسایی علل توقف عملکرد سیستم خنک کننده و آنالیز کیفی و کمی ایمنی آن و محاسبه قابلیت اطمینان سیستم استفاده شد. رویداد های پایانی نقص الکتروموتور با احتمال07/0، نشتی در تانک روغن و نقص در آشکارساز هر یک با احتمال 03/0 و نقص هر یک از اتصالات با احتمال 01/0 به ترتیب بیشترین احتمال وقوع را دارند. محتمل ترین رویداد میانی منجر به توقف سیستم، شکست در تانک روغن می باشد. نشتی در تانک روغن، شکاف در تانک روغن و نقص هر اتصال با احتمال های 03/0، 01/0 و 002/0، محتمل ترین دلایل توقف عملکرد سیستم خنک کننده هستند. قابلیت اطمینان سیستم مورد نظر نیز برابر با 9953/0 بود. با توجه به حساسیت سیستم مورد برسی و نتایج بدست آمده، نیاز به بهبود قابلیت اطمینان سیستم احساس می شود. به این منظور توجه ویژه به تعمیر و نگهداری تانک روغن، بازبینی منظم اتصالات، پمپ ها و آشکارساز، مهمترین اقدامات می باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، ایمنی، درخت خطا، گاز
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی، موسی جباری، شهرام وثوقی * صفحه 53
  آنالیز لایه های حفاظتی فرآیند (LOPA) یک روش نیمه کمی ارزیابی ریسک می باشد که بعد از اجرای تکنیک های تجزیه و تحلیل خطر مانند HAZOP مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش خطرات فرآیند با توجه به منطق سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) تا حد قابل قبول سازمان کاهش پیدا می کنند. هم چنین با استفاده از این روش می توان سطح یکپارچگی ایمنی برای سیستم های ابزار دقیق ایمنی (SIS) و یا تجهیزاتی که در شرایط بحرانی عملکرد ایمنی دارند (SIF) را بدون استفاده از تکنیک-های زمان بر مانند تجزیه و تحلیل درخت خطا یا FTA مشخص کرده و به سبب ماهیت تکنیک، عملیات مستندسازی به طور هم زمان با اجرای تکنیک انجام می شود. این تکنیک یک ابزار قدرت مند برای ارزیابی وضعیت موجود لایه های حفاظتی فرآیند می-باشد. با اجرای LOPA تلاش ها برای کاهش ریسک متوجه خطرات با ریسک بالاتر شده و چارچوبی منطقی برای تخصیص منابع و کنترل خطرات به صورت موثر ایجاد می شود. در این مطالعه به روش شناسی این تکنیک پرداخته شده است و به منظور ارائه یک نمونه، مطالعه موردی آن بر روی یک درام در فرآیند تولید متانول آورده شده است. در فاز پایانی انجام تجزیه و تحلیل، لایه های حفاظتی مستقل (IPL) مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه کنترل خطرات درام ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ایمنی فرآیند، ایمنی عملکردی، LOPA، SIL
 • مهدی جلالی، سیدعلی موسوی نجار کلا، حسن محمدپور، علیرضا کوهپایی، علیرضا مشکوری * صفحه 68
  روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن یکی از شناخته شده ترین تکنیکهای ایمنی سیستم است که بصورت سیستماتیک به شناسایی شکستهای سیستمها، زیرسیستمها و اجزای آن در فرایندها می پردازد. هدف این مطالعه ارزیابی ریسکهای بالقوه موجود در واحد الکترونیک یکی از نیروگاه های سیکل ترکیبی، با استفاده از تکنیک FMEA می باشد. جهت انجام این مطالعه، ابتدا تیمی از کارشناسان و سرپرستان باتجربه تشکیل شد و خطرات بالقوه واحد الکترونیک شناسایی گردید. در مرحله بعد پارامترهای احتمال وقوع، شدت اثر و قابلیت شناسایی خطر تعیین و نمره اولویت خطر پذیری برای کلیه خطرات شناسایی شده، محاسبه شد. در نهایت، موارد شناسایی شده با توجه به آیین نامه های مربوطه و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تعداد خطرات بالقوه شناسایی شده در این واحد، 37 مورد بوده که از این تعداد، 68% موارد در سطح بالا (غیرقابل قبول) و 32% در سطح متوسط و پایین می باشند. بالاترین نمره ریسک از بین این خطرات، به برق گرفتگی در هنگام تعویض زغالهای ژنراتور و همچنین در اثر برقدارشدن اتفاقی سیمهای رهاشده در محوطه واحد الکترونیک با RPN معادل 300 تعلق گرفت. باتوجه به بالا بودن نمره ریسک برق گرفتگی در این واحد، انجام اقدامات کنترلی فنی مهندسی و مدیریتی به منظور کاهش حوادث ناشی از آن امری ضروری و بایسته بوده و می تواند به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و کاهش ریسک به سطوح قابل قبول حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، نیروگاه، تکنیک FMEA، ایمنی
|
 • Mehrzad Ebrahemzadih, Mohsen Poursadeghiyan, Payam Amir, Heidari* Page 3
  Due to the development of oil and gas resources, this industry is one of hazardous industries. Therefore, prevention is based approach, by identifying and assessing risks have been well received in many ways. The aim of this study was to Risk Assessment of Hazard using of Preliminary Hazard Analysis Technique in The Shiraz refinery. In the cross-sectional study was used Preliminary Hazard Analysis Technique for identification of risks. Then, risk status of hazards was assessed. Finally, control and correction measures were adopted and implemented. The results of this study showed 21 risk zones was identified in operating units in the refinery, that among these risks, 52.38% was in unbearable risk area(11 risks), 14.29% was in medium risk area(3 risks),19.04% was in unbearable risk area(4 risks), 14.29% was in safe risk area(3 risks). The results of this study showed that the major component identified risks; including unbearable and medium, was due to a defect in the design of systems and lack of adequate instructions and training for employees necessary. PHA method or combination of methods to assess the risks of disturbance is not concurrent, and the possibility of errors due to lack of choice in the evaluation of the operational phase, there is.
  Keywords: Risk Assessment, Hazard, Preliminary Hazard Analysis, Refinery
 • Mohammad Khandan, Alireza Koohpaei*, Akram Khandan Page 15
  Patient safety is one of the most important components of the health care quality. One of the factors affecting patient safety is the patient safety climate. Present study aimed to assess patient safety culture among nurses in a hospital in Qom province base on demographic characteristics. This is a cross sectional and descriptive-analytical study which was carried out on 106 nurses in 2014. Researcher developed demographic questionnaire along with patient safety culture were used as tools for gathering data. The data were analyzed by SPSS V20 using t-test, ANOVA and Pearson correlation. Participant had 35.15 and 10.33 as mean and SD of years of old, respectively. Findings revealed that the average of safety climate of patient in the studied statistical population is about 70.15±7.23. In addition, there is no significant difference between education levels and also between groups of work shifts (p<0.05). On the other hand, other demographic factors were not deferent (P>0.05). Despite the fact that studied hospital had acceptable level of patient safety culture, it is critical to pay attention to continuous improvement in the scope of staffs and patients safety to achieve main goals of organization. It should be considered that culture improvement and reaching to transcendental levels is a time-consuming process.
  Keywords: Patient safety, Culture, Hospital, Nurses
 • Seyed Ghasem Heidari, Mohammad Khandan*, Maryam Sadat Heidari Page 24
  Importance of drilling as upper stream and strategic industry in oil industry and economics of Iran and also necessary of applying ergonomics and occupational health sciences to design equipment and manner of doing activities at drilling rigs in order to work conditions improvements and make safer places were basis of conducting present study at a drilling rig of north oil company of Iran, 2013. This cross-sectional study has been done on 26 different jobs including 136 tasks. Nordic musculoskeletal disorder questionnaire and Quick Exposure Check used to assess ergonomics issues among workers. Moreover, illumination and noise have been evaluated as environmental factors. %95.36 of participants has been in pain in at least one out of nine parts of musculoskeletal system. Back pain was the most common problem among workers; this was in line with QEC results which depicted back's posture was the worst one. Furthermore Illustration was acceptable. In addition, %72 of stations had a noise level more than 80 db. The research results show that High force needed and standing works, manual handling, and unergonomic postures are main risk factors. Base on the results, conducting technical and engineering correction actions to improve ergonomic condition of equipment at drilling rig and make better state of present situation is essential to improve safety level at the workplace as long as process safety.
  Keywords: Drilling, safety, ergonomics, safety, process safety
 • Esmail Khodaparast, Mohsen Mahdinia*, Roohallah Hajizadeh Page 38
  Natural gas is currently the most important source of energy and income for our country. Increasing the length of gas pipeline and gas pressure drop, required to create gas stations with special and critical facilities and its main is reliability. The aim of this study was to evaluate the reliability of the turbines cooling system as one of the sensitive part of these facilities. This cross-sectional study was done in 2012 on oil cooling system in a pressure boosting station. Data was gathered from the documents, Observation and interview. Fault tree analysis used to identify stop function causes of cooling system and qualitative and quantitative safety analysis and reliability calculation. The final event of electromotor failure with probability of 0.07, oil tank leaks and detection failure with probability of 0.03 and failure in each connection with probability of 0.01 are likely to occur. Likely event that lead to system failure is the failure of the oil tank. Oil tank Leakage, oil tank crack, and failure in connections with the sequence probabilities of 0.03, 0.01, 0.002 are the most likely reasons to stop function of cooling system. System Reliability was equal to 0.9953. Due to the sensitivity of the studied system and the obtained results, it is necessary to improve the system reliability. Therefore special attention to the oil tank maintenance, regular review of connections, pumps and sensors maintenance, are important measures.
  Keywords: Reliability, Safety, Fault tree, Gas
 • Mohammad Khandan, Alireza Koohpaei, Mousa Jabari, Shahram Vosoughi* Page 53
  The Layer of Protection Analysis (LOPA) is a semi-quantitative risk assessment method which builds upon process hazard analysis techniques like HAZOP. It applies Safety Integrity Level (SIL) approach towards process hazards which determine the total amount of risk reduction level required according to corporate risk acceptable level. LOPA also estimates the required Safety Integrity Level (SIL) for the Safety Instrumented Function (SIF) without more time-consuming techniques such as Fault Tree Analysis (FTA). Besides its ability to be self-documented, it is a powerful analytical tool for assessing the adequacy of process protection layers. Therefore, risk reduction efforts focus towards impact events with the highest risks and provide a rational basis to allocate risk reduction resources efficiently. This paper briefly describes the LOPA methodology, and applies it into a drum in a Methanol production process as a case study. At the end the required Independent Protection Layers (IPL) of the drum is suggested.
  Keywords: Process Safety, Functional Safety, LOPA, SIL
 • Mahdi Jalali, Seyyed, Ali Moussavi, Najarkola, Hassan Mohammadpour, Alireza Koohpaei, Alireza Mashkoori* Page 68
  Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is a method to systematically identify the failures of systems, subsystems and their components in the different operational processes. The study aimed to identify the failures modes and assess their potential effects on other systems, subsystems and other system components in the electronic unit of combined cycle power plants by FMEA. Based on our design in the first step, a team of experts was formed to identify the potential failures as well as determining their Occurrences (O), severities (S), and capabilities of failure detection (Detectability) (D) leading to their interaction as Risk Priority Number (RPN) in electronics unit. Then, administrative or engineering control measures or Personal Protective Equipment (PPE) were proposed to diminish the high risk failures to lower ones. Obtained data were analyzed with Excel software based on related procedures and guidelines finally. Results showed numbers of potential risks identified in this unit were 37 cases of which 68% were unacceptable level and 32% of those were at acceptable levels. Among these risks, the highest risk of electrocution when replacing coal generators and electrocution caused accidentally energized wires went to an abandoned area of unit with RPN equals to 300. Considering electrocution to the high risk score units, Engineering and management control measures to reduce the risk of accidents caused by Electrocution should has been considered in order to achieve optimum results and reducing the risk to acceptable levels.
  Keywords: Risk assessment, Power plant, Failure Mode, Effects Analysis, Safety