فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا رزم آرا *، مریم رضایی، محمدرضا جانی، ناعمه منصوری صفحه 1
  در سازمان های ارائه کننده مراقبت بهداشتی بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، اولین گام ضروری جهت کاهش خطاهای پزشکی و ارتقای ایمنی بیمار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های شهرستان گناباد صورت گرفته است. این پژوهش، یک بررسی مقطعی بوده و داده های مورد نیاز، با استفاده از توزیع پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان (HSOPSC) گردآوری گردید. در این پژوهش 248 نفر از کارکنان درمانی در بیمارستان های گناباد و بجستان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعدد تایید گردیده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان داوزده بعد فرهنگ ایمنی، بعد بهبود مستمر (26/69) بیشترین امتیاز و بعد ارتباطات صریح و روشن (23/28) کمترین امتیاز را به دست آوردند. در این پژوهش 2/76 درصد از واحدهای پژوهش در 12 ماه گذشته هیچ خطایی را گزارش نکرده بودند و 2/50 درصد از کارکنان وضعیت ایمنی بیمارستان محل خدمت خود را قابل قبول ارزیابی کرده بودند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی ابعاد ایمنی در این بیمارستان نیاز به توجه بیشتری دارد به خصوص بعد ارتباطات صریح و روشن که کمترین امتیاز را کسب کرده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، ایمنی بیمار، HSOPSC
 • محمدرضا نجیمی، محمود عابدینی، ملیحه کلاهدوزی، بهرام کوهنورد* صفحه 14
  حوادث ناشی از کار عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی آمار صدمات شغلی ثبت شده در طی سال های مختلف بوده است. در این مطالعه مقطعی، تمامی موارد حوادث شغلی برای افراد حادثه دیده مراجعه کننده به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سال های 1387 تا 1393 بررسی شدند. ویژگی های حادثه شامل سال حادثه، ساعت حادثه، علت حادثه، عضو آسیب دیده در چک لیستی طراحی و دسته بندی شدند. تعداد حادثه در این مطالعه، 831 مورد گزارش شد. بیشترین تعداد حادثه در مردان، گروه سنی 29-25 ساله، وضعیت متاهل و برحسب تحصیلات نیز شامل سوم راهنمایی بود. براساس ساعت وقوع حادثه، ساعت 13-10 بیشترین آمار حوادث را داشت. بیشترین و کمترین تعداد حادثه برای نوبت صبح(476مورد) و شب(32) بود. مهمترین علت وقوع حادثه، دستگاه بدون حفاظ یا دارای نقض فنی و بیشترین عامل وقوع حادثه(335مورد)، گیرکردن داخل یا بین اشیاء و ماشین ذکر شد. شکستگی و جراحت، به عنوان مهمترین نتیجه حادثه گزارش شد. بر اساس عضو حادثه دیده بیشترین حادثه مربوط به دست و پا و کمترین نیز به دستگاه گردش خون و عصبی بود. در مجموع با آموزش و تشویق کارگران به استفاده از وسایل ایمنی، تاکید بر احترام به قوانین و آیین نامه های ملی بهداشت حرفه ای و نیز توجه به ایمنی دستگاه ها مورد استفاده توسط کارفرمایان می تواند درصد قابل ملاحضه ای از حوادث مورد مطالعه را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: حوادث شغلی، عوامل موثر، یزد، مراجعه کنندگان
 • غلامعباس شیرالی، حسن ایروانی، حسین شجاعی، فرانک نجاریان، مجتبی نخعی پور * صفحه 23
  همزمان با پیچیده شدن فرایندهای صنعتی و افزایش احتمال خطای انسانی، شناسایی و پیش بینی خطای انسانی و تدبیر راهکارهای کنترلی مناسب جهت حذف و کاهش خطاها و یا پیشگیری از پیامد های ناگوار ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی خطاهای انسانی در یک صنعت لاستیک سازی با استفاده از تکنیک SHERPA انجام شد. در این پروژه انتخاب واحد مورد مطالعه بر اساس حساسیت سیستم و بحرانیت، از میان 36 واحد انجام گردید و در نهایت واحد بنبوری انتخاب شد. تجزیه و تحلیل شغل و تعیین شرح وظایف با مشارکت تعدادی از مدیران، سرپرستان امور انتقال و اپراتورهای با تجربه با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی وظیفهHTA صورت گرفت. در این مطالعه با توجه به شرح وظایف و استفاده از چک لیست SHERPA جمعا 44 خطا برای 4 وظیفه اپراتور دوده زنی، اپراتور میکسر A، اپراتور میکسر B و تعمیرکار واحد بنبوری پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین درصد فراوانی خطا مربوط به خطاهای عملکردی (63/38%) و کمترین درصد فراوانی خطاها مربوط به خطای بازیابی (85/6%) می باشد. همچنین ارزیابی سطح ریسک خطاهای شناسایی شده با روش ماتریس ارزیابی ریسک نشان داد که در حال حاضر 45/45 درصد از خطاهای شناسایی شده دارای ریسک غیر قابل قبول و 63/38 درصد دارای ریسک نامطلوب می باشند. همانطور که اشاره شد بارزترین خطایی که در واحد بنبوری اتفاق می افتد مربوط به خطای عملکردی و بازدید می باشد. لذا آموزش کارکنان و نظارت دقیق برعملکرد اپراتورها و انجام اقدام مناسب در صورت بروز نقص در واحد، در اولویت اقدامات اصلاحی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، لاستیک سازی، SHERPA، HTA
 • مهرزاد ابراهیم زاده، غلامحسین حلوانی*، محسن پور صادقیان صفحه 31
  توسعه منابع نفت و گاز، مخاطراتی جدی را به دنبال داشته و این صنایع را در زمره صنایع خطرناک قرار داده است. از این رو، امروزه رویکرد مبتنی بر پیشگیری، از طریق شناسایی و ارزیابی خطرها به روش های مختلفی مورد استقبال قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی شناسایی خطرات بالقوه و رویدادهای اتفاقی که ممکن است به بروز حادثه منجر شود پرداخته و رویدادهای شناسایی شده بر حسب ریسک آن ها را رده بندی کرده و در نهایت کنترل های لازم برای شناسایی خطرات و اقدامات اصلاحی را ارائه کرده است. در مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی حاضر به منظور شناسایی خطرات بالقوه از روش آنالیز مقدماتی خطر (PHA) استفاده شد. سپس وضعیت ریسک نقاط خطر ارزیابی شد. در نهایت اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم را اتخاذ و به مرحله ی اجرا گذاشته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در مجموع 21 نقطه خطر در واحد عملیاتی پالایشگاه شناسایی شد که از این میان، 38/52% در ناحیه ریسک غیر قابل تحمل (11 مورد)، 29/14% در ناحیه ریسک متوسط (3 مورد)، 04/19% در ناحیه ریسک قابل تحمل (4مورد) و 29/14% در ناحیه ریسک ایمن قرار داشتند (3 مورد). بررسی های انجام شده نشان داد که قسمت عمده ریسک های شناسایی شده؛ اعم از غیر قابل تحمل و متوسط، به علت وجود نقص در سیستم های طراحی و نیز عدم وجود دستورالعمل های لازم و آموزش های کافی برای کارکنان می باشد.روش PHAقادر به ارزیابی خطرات ترکیبی یا نحوه بروز خطای همزمان نمی باشد، و نیز احتمال خطا در ارزیابی به علت عدم انتخاب صحیح فازهای عملیاتی، وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، آنالیز مقدماتی خطر، پالایشگاه
 • فرشاد فروغی نسب، مهرزاد ابراهیم زاده*، نسیم طهماسبی صفحه 42
  بویلرها به عنوان گروهی از مخازن تحت فشار از اهمیت بسیار زیادی از منظر وقوع حوادث فاجعه باردر تمامی صنایع فرایندی برخوردار می باشند. هدف از اجرای این طرح تعیین فعالیت های بحرانی در روند بهره برداری از بویلرها و آنالیز ایمنی فعالیت های بهره برداری از دیگ های بخار می باشد. در این مطالعه فعالیت های بحرانی عملیات بهره برداری بویلرها پس از مشاهده ، تصویر برداری، مصاحبه و بررسی مستندات توسط کارگروه کارشناسی تعیین وبا استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی روند اجرای این فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی فعالیت های خطرناک حین بهره برداری، به ارزیابی ریسک فعالیت های شناخته شده پرداخته شد.در نهایت با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که پر مخاطره ترین فعالیت انجام شده ، مربوط به نصب تاورکرین بوده و ایمن ترین فعالیت مربوط به راه اندازی دیگ بخار می باشد. در نهایت نکته مهم انتخاب تکنیک ارزیابی مناسب برای تشخیص خطرات با و قوع و شدت بزرگتر است .
  کلیدواژگان: آنالیز ایمنی، بهره برداری، دیگ بخار، ریسک
 • داوود افشاری، کامبیز احمدی انگالی، سیدعلی رکنی دزفولی، سحرگرمسیری صفحه 50
  تصادفات یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی است که آثار سنگین آن جوامع را به شدت تهدید می کند. هدف از این پژوهش بررسی میزان نقش فاکتورهای انسانی بر روی سه پیامد ناشی از حادثه یعنی خسارتی ، جرحی و فوتی بود. جامعه مورد مطالعه محور ایذه – دهدز- شهرکرد بود. اطلاعات اولیه این پژوهش از فرم کام114استخراج شد.به منظور بررسی ارتباط بین فاکتورهای انسانی و شدت حادثه از آزمون کای اسکوئراستفاده شد.تاثیرگذارترین علت تامه در تصادفات خسارتی و جرحی به ترتیب ، عدم رعایت فاصله طولی با 3/95% و تخطی از سرعت مطمئنه با 3/33% مشخص شد.مهم ترین علت تصادف منجر به فوت ، خستگی و خواب آلودگی با 3/23% بود. 100% رانندگان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی حوادث منجر به خسارت را داشته اند و رانندگان دارای مدرک کارشناسی با 7/93% در رتبه دوم تصادفات خسارتی قرار گرفتند. در اکثر تصادفات خسارتی، رانندگان دارای گواهی نامه ب2 با 4/97% بودند و تعداد کمتری از رانندگان فاقد گواهی نامه بودند. با شناخت مهم ترین عوامل منجر به تصادفات و با برنامه ریزی و الویت بندی شرایط موجود می توان از بروز حوادث رانندگی به اندازه کافی پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: عوامل انسانی، حوادث رانندگی، جرحی، خسارتی، فوتی
|
 • Mohammad Reza Razmara*, Maryam Rezayi, Mohammad Reza Jani, Naemeh Mansooi Page 1
  Improving patient safety culture in healthcare organization is the first step for reducing medical errors and improvement of patient safety. The aim of this study was to investigate the culture of patient safety in hospitals Gonabad city. This was a cross-sectional study and by using a questionnaire of HSOPSC (Hospital Survey on Patient Safety Culture), data were select among the staff. By using collected sampling, 248 medical staff in hospitals of 22 bahman of Gonabad, 15 khordad of Bydokht and ayatollah madany Bajestan were enrolled. Several studies have confirmed the validity and reliability of the questionnaire. Once collected, the data were analyzed using the software SPSS20. Findings show that among twelve dimension of safety culture, continuous improvement (69/26) and explicit communication (28/23) received Maximum and minimum points respectively. In this study, 76/2% of subjects in the past 12 months did not report any error and 50/2 percent of staff were reported immunity status of hospital service acceptablely. The findings showed that some aspects of safety in the hospital need to pay more attention for example to the explicit communication that has achieved the lowest score.
  Keywords: Safety culture, Patient safety, HSOPSC
 • Mohammad Reza Najimi, Mahmod Abedini, Malihe Kolahdozi, Bahram Kouhnavard* Page 14
  accidents as one of the most important risk factors for health, social and economic and industrial development have been introduced. This study examined the statistics of occupational injuries recorded during the year has been different. In this cross-sectional study, all cases of occupational accidents injured people admitted to the Department of Labor, Cooperatives and Social Welfare during the years 2009 to 2015 were in the city of Yazd. Details of the event include the event, time of accident, the cause of the accident, a member of the Czech list of injured and were classified. The number of accidents in this study, 831 cases were reported. The highest number of accidents in men 29-25 years of age, married status and education as well as guidance. By the time of the incident, at 13-10 had the highest number of accidents. The highest number of incidents for the morning (476 cases) and night (32), respectively. The cause of the accident, unprotected machine or a technical violation and most of the event (335), getting caught in or between objects and the car was cited. Fractures and injuries as the result of an accident was reported. The accident injured most awkward and least well into the circulatory system and nervous. Overall the training and encourage workers to use safety equipment, emphasis on respect for national laws and regulations of occupational health and safety according to the device used by employers can be considerable percentage of the accidents studied cut.
  Keywords: Ooccupational accidents, Risk factors, Yazd, Referrers
 • Gholam Abbas Shirali, Hasan Irvani, Hosein Shojaee, Faranak Najarian, Mojtaba Nakhaei Pour* Page 23
  With complication industrial processes and increase the probability of human error, it seems necessary to Identify, Prediction human error and offering appropriate control approach in order to eliminate and reduce or prevent errors and adverse consequences. This study was carried out to identify human errors in a rubber industry, using SHERPA technique. Unit study was selected from the 36 units based on the Critical and sensitivity of the system, then Banbury unit was selected. Job analysis and task descriptions were determined by using hierarchical task analysis (HTA) with the Prediction of the managers, transfer supervisors and experienced operators. In this study, totally 44 errors were predicted for the 4 task soot operator, mixers A operator, mixers B operator and repairman Banbury unit according to the task description and SHERPA checklist. Results showed that maximum frequency percentage error related to functional errors (63.38%) and minimum frequency percentage errors related to recovery error (85.6%) respectively. As well as assessing the identified errors risk level by risk assessment matrix method showed that 45.45% of the identified errors are unacceptable risk and 63.38 percent are unfavorable risks. As mentioned, the most significant errors that occur in Banbury Unit is related to the functional and inspectional error. Therefore, it is priority corrective actions, staff training and careful monitoring of operators’ performance and take appropriate action in detection a failure in the unit.
  Keywords: Human error, Rubber Manufacturing, SHERPA, HTA
 • Mehrzad Ebrahemzadih* Page 31
  Due to the development of oil and gas resources, this industry is one of hazardous industries. Therefore, prevention is based approach, by identifying and assessing risks have been well received in many ways. The aim of this study was to Risk Assessment of Hazard using of Preliminary Hazard Analysis Technique in The Shiraz refinery. In the cross-sectional study was used Preliminary Hazard Analysis Technique for identification of risks. Then, risk status of hazards was assessed. Finally, control and correction measures were adopted and implemented. The results of this study showed 21 risk zones was identified in operating units in the refinery, that among these risks, 52.38% was in unbearable risk area(11 risks), 14.29% was in medium risk area(3 risks),19.04% was in unbearable risk area(4 risks), 14.29% was in safe risk area(3 risks). The results of this study showed that the major component identified risks; including unbearable and medium, was due to a defect in the design of systems and lack of adequate instructions and training for employees necessary. PHA method or combination of methods to assess the risks of disturbance is not concurrent, and the possibility of errors due to lack of choice in the evaluation of the operational phase, there is.
  Keywords: Risk Assessment, Hazard, Preliminary Hazard Analysis, Refinery
 • Farshad Foroginasab, Mehrzad Ebrahemzadih*, Nasim Tahmasebi Page 42
  The Boilers as a group of pressure vessels have a great importance In terms of occurrence catastrophic events in Process industries. The aim of this study Determination of critical activities in the exploitation of the boilers and safety analysis of exploitation of steam boilers. In this study after viewing the critical activities of operation practices boilers, Imaging, interviews and reviewing the documents Determined by the Expert Working Group and by using the job safety analysis method Implementation trend of these activities was evaluated. After identification of hazardous activities during the operations, the risk assessment was done. Finally According to the results, it was determined that the most risky activity is carried out, For Installation of Tower crane and safest activity is for boiler commissioning. The important point is that selection of an appropriate technique plays an important role in identifying a higher number of hazards.
  Keywords: Safety analysis, exploitation, steam boilers, risk
 • Davood Afshari, Kambiz Ahmadi Angaly, Seyed Ali Rokni Dezfuli, Sahar Garrmisri* Page 50
  accidents are one of the very important factors of mortality and physical and financial damage that heavy work of social¡ cultural and economic communities severely threatened. The aim of this study was to investigate the role of human factors on three consequences of the accident damage¡ and injury¡ respectively.This study was designed analytical epidemiological population-based study Izeh - Dehedz- shahrekord. The basic information of the 3-year period from 1389 to 1392 with a visit to the police department in Ahvaz¡ the form in order to examine the relationship between human factors were embargoed com 114 mining and severity of Chi-square test was used.The most influential definite cause damage in accidents and injury respectively¡ tailgating with 95/3% and exceeding the safe speed to 33/3% was found. The most important cause of fatal accidents¡ fatigue and drowsiness with 23/3% (P = 0.000¡ x2 = 1.032). 100 drivers have accidents causing damage have graduate degrees and drivers have a bachelor''s degree with a 93/7% damage accidents were second (significance level = 0.006¡ x2 = 21.323). In most accidents damage¡ drivers certified by 97/4 of 2% and a smaller number of drivers without licenses (6 people)¡ but in injury crashes by 55/6% and fatal accident 11/1% as the first factor Traffic accident was found(P=0.000¡ x2= 78.533).Understanding the causes of accidents and planned and prioritized existing conditions can be enough to prevent the occurrence of accidents.
  Keywords: human factors, road accidents, injury, damage, death